Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢI

Được đăng lên bởi khalyn1707
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 10369 lần   |   Lượt tải: 78 lần
Bài 1:
Phân

Năng suất lao động

Sản lượng

xưởng
A
B
C

m/công nhân
40
45
50

(mét)
1200
2025
1600
4825



Mi
xi

30
45
40
115

Tính năng suất lao động bình quân của công nhân các phân xưởng.
Giải:
x i : năng suất lao động (m/công nhân)

M i : Sản lượng (mét)

Mi
: số công nhân
xi
x

 Mi
4825

41,95
Mi
115
(m/công nhân)

x

Bài 2 ( Bài tập 7 – Trang 198 )
Dưới đây là tài liệu phân tổ theo khối lượng cá đánh được của mỗi thuyền trong đoàn thuyền
đánh cá.
Khối lượng cá (tạ)
Dưới 25
25 – 50
50 – 75
75 – 100
100 – 125



Số thuyền
5
13
16
8
6
48

Tổng lượng cá
12.5
37.5
64.5
87.5
112.5

a. Tính số trung bình cá đánh được của mỗi thuyền.
b. Tính trung vị, mốt về khối lượng cá đánh được của mỗi thuyền
c. So sánh kết quả ở câu a và câu b và cho nhận xét về phân phối của dãy số.
Giải:
a.

x i : Tổng lượng cá

f i : Số thuyền

xi f i

62.5
487.5
1032
700
675
2925

 xi f i 2925

60.94 (tạ/thuyền)
 fi
48
f M0  f M0  1
16  13
50  25
56.82 (tạ)
b. M o  x M 0 min  hM 0
16  13.16  8
f M 0  f M 0  1 . f M 0  f M 0 1
x







Bài 3:
Phân

Năng suất

Số công

% hoàn

Giá thành

Sản

xưởng

lao động

nhân

thành kế

1sp (triệu

lượng

hoạch

đồng)

 xi f i 

(SP/CN

M 'i
xi '

x"i

A

40

40

98

2.0

1600

1632.6

3200

B

35

50

102

2.2

1750

1715.6

3850

C

50

60

104

1.8

3000

2884.6

5400

D

40

50

100

2.0

2000

2000

4000

8350

8232.8

16450

2000

1. Hãy tính năng suất lao động của công nhân các phân xưởng
2. Hãy tính % hoàn thành kế hoạch của các phân xưởng
3. Hãy tính giá thành bình quân của giá thành sản phẩm
Giải:

 x f 8350 41.75 (sp/cn)
200
f
 M i '  8350 1.014
x' 
M ' 8232.8
(%)
 x i'

1. x 

i

i

i

2.

i

3.
x" 

 x


i

". f i "
fi "

16450

8350


1.97

Bài 4:
Có 3 công nhân cùng sản xuất một loại sản phẩm trong 8 giờ. Người thứ 1 sản xuất 1 sản phẩm
hết 8 phút. Người thứ 2 sản xuất 1 sản phẩm hết 10 phút. Người thứ 3 sản xuất 1 sản phẩm hết 6
phút. Hãy tính thời gian hao phí bình quân để sản xuất 1 sản phẩm của 3 người công nhân nói
trên.
Giải:
x

M
M
x

i

Bài 5:

i
i



8.60  8.60  8.60
3

7,59
8.60 8.60 8.60 1 1 1
(phút/sp)


 
8
10
6
8 10 6

f "i

Cho số liệu thống kê ở 3 phân xưởng của 1 doanh nghiệp như sau:
Phân xưởng

Năng suất lao động

Số sản phẩm

Giá thành 1 sản phẩm

(SP/người)

(sản phẩm)

(triệu đồng)

A

20

200

20

B

22

242

19

C

24

360

18

802

36



1. Tính năng suất lao động bình quân chung cho 3 phân xưởng
2. Tính giá thành đơn vị sản phẩm bình quân ...
Bài 1:
Phân
xưởng
Năng suất lao động
m/công nhân
Sản lượng
(mét)
i
i
x
M
A 40 1200 30
B 45 2025 45
C 50 1600 40
4825 115
Tính năng suất lao động bình quân của công nhân các phân xưởng.
Giải:
i
x
: năng suất lao động (m/công nhân)
i
M
: Sản lượng (mét)
i
i
x
M
: số công nhân
95,41
115
4825
x
M
M
x
i
i
(m/công nhân)
Bài 2 ( Bài tập 7 – Trang 198 )
Dưới đây tài liệu phân tổ theo khối lượng đánh được của mỗi thuyền trong đoàn thuyền
đánh cá.
Khối lượng cá (tạ) Số thuyền Tổng lượng
ii
fx
Dưới 25 5 12.5 62.5
25 – 50 13 37.5 487.5
50 – 75 16 64.5 1032
75 – 100 8 87.5 700
100 – 125 6 112.5 675
48 2925
a. Tính số trung bình cá đánh được của mỗi thuyền.
b. Tính trung vị, mốt về khối lượng cá đánh được của mỗi thuyền
c. So sánh kết quả ở câu a và câu b và cho nhận xét về phân phối của dãy số.
Giải:
a.
i
x
: Tổng lượng cá
i
f
: Số thuyền
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢI - Người đăng: khalyn1707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢI 9 10 923