Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP OXIT HAY

Được đăng lên bởi Jung Hyun Ran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH FexOy
-Xác định công thức FexOy:
- Nếu
- Nếu
- Nếu

x
y
x
y
x
y

=1
2

=3
3

=4

_ FexOy là: FeO
_ FexOy là: Fe2O3
_ FexOy là: Fe3O4

- Có thể giải bằng cách xét 3 khả năng của Fe xOy là: FeO, Fe2O3, Fe3O4 rồi tìm khả năng
phù hợp.
- Nếu oxit sắt (FexOy) tác dụng với H2SO4 đặc, HNO3 đặc không giải phóng khí đó là
Fe2O3.
Câu 1: Dùng CO dư để khử hoàn toàn m gam bột sắt oxit (Fe xOy) dẫn tòan bộ lượng khí
sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch ba(OH) 2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85gam kết tủa.
Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì thu được
16,25gam muối khan. m có giá trị là bao nhiêu gam? Và công thức oxit (FexOy).
A, 8gam; Fe2O3
B. 15,1gam, FeO
C. 16gam; FeO
D. 11,6gam; Fe3O4
Câu 2: Dùng CO dư để khử hòan tòan m gam bột sắt oxit(Fe xOy) dẫn tòan bộ lượng khí
sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,1M thì phản ứng vừa đủ thu được 9,85gam
kết tủa. Số mol khí CO2 thu được là bao nhiêu?
A. 0,05mol
B. 0,15 mol
C. 0,025mol
D. 0,05 và 0,075 mol
Câu 3: Dùng CO dư để khử hòan tòan m gam bột sắt oxit (Fe xOy) thành sắt, dẫn tòan bộ
lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,1M thì phản ứng vừa đủ và thu
được 9,85 gam kết tủa . Mặt khác hòa tan tòan bộ sắt kim loại thu được ở trên bằng dung dịch
HCl dư rồi cô cạn thì thu được 12,7 gam muối khan. Công thức sắt oxit (FexOy)?
A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
D. FexOy
Câu 4: Dùng CO dư để khử hòan tòan m gam bột sắt oxit (Fe xOy), dẫn tòan bộ lượng khí
sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85gam kết tủa.
Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được
16,25 gam muối khan. m có gía trị là?
A. 8 gam
B. 15,1gam
C. 16gam
D. 11,6gam
Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe và oxit sắt có khối lượng 2,6gam. Cho khí CO dư đi qua X
nung nóng, Khí sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thì được 10gam kết tủa. Tổng
khối lượng Fe có trong X là?
A. 1 gam
B. 0,056gam
C. 2 gam
D. 1,12gam
Câu 6: Khi dùng CO để khử Fe2O3 thu đựoc hỗn hợp rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch
HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng với
NaOH dư được 45g kết tủa trắng. Thể tích khí CO(đktc) cần dùng là?
A. 6,72 lít
B. 8,96 lít
C. 10,08 lít
D. 13,44 lít
Câu 7: Dẫn 1 luồng CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe 2O3 và CuO nung
nóng thu được chất rắn Y; khí ra khỏi ống được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu
được 40 gam kết tủa. Hòa tan chất rắ...
A. BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH Fe
x
O
y
-Xác định công thức Fe
x
O
y
:
- Nếu
y
x
=1 _ Fe
x
O
y
là: FeO
- Nếu
y
x
=
3
2
_ Fe
x
O
y
là: Fe
2
O
3
- Nếu
y
x
=
4
3
_ Fe
x
O
y
là: Fe
3
O
4
- thể giải bằng cách xét 3 khả năng của Fe
x
O
y
là: FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
rồi tìm khả năng
phù hợp.
- Nếu oxit sắt (Fe
x
O
y
) tác dụng với H
2
SO
4
đặc, HNO
3
đặc không giải phóng khí đó
Fe
2
O
3
.
Câu 1: Dùng CO để khử hoàn toàn m gam bột sắt oxit (Fe
x
O
y
) dẫn tòan bộ lượng khí
sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch ba(OH)
2
0,1M thì vừa đủ thu được 9,85gam kết tủa.
Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl rồi cạn thì thu được
16,25gam muối khan. m có giá trị là bao nhiêu gam? Và công thức oxit (Fe
x
O
y
).
A, 8gam; Fe
2
O
3
B. 15,1gam, FeO
C. 16gam; FeO D. 11,6gam; Fe
3
O
4
Câu 2: Dùng CO để khử hòan tòan m gam bột sắt oxit(Fe
x
O
y
) dẫn tòan bộ lượng khí
sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH)
2
0,1M thì phản ứng vừa đủ thu được 9,85gam
kết tủa. Số mol khí CO
2
thu được là bao nhiêu?
A. 0,05mol B. 0,15 mol C. 0,025mol D. 0,05 và 0,075 mol
Câu 3: Dùng CO để khử hòan tòan m gam bột sắt oxit (Fe
x
O
y
) thành sắt, dẫn tòan bộ
lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH)
2
0,1M thì phản ứng vừa đủ thu
được 9,85 gam kết tủa . Mặt khác hòa tan tòan bộ sắt kim loại thu được trên bằng dung dịch
HCl dư rồi cô cạn thì thu được 12,7 gam muối khan. Công thức sắt oxit (Fe
x
O
y
)?
A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
D. Fe
x
O
y
Câu 4: Dùng CO dư để khử hòan tòan m gam bột sắt oxit (Fe
x
O
y
), dẫn tòan bộ lượng khí
sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH)
2
0,1M thì vừa đủthu được 9,85gam kết tủa.
Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit bằng dung dịch HCl rồi cạn thì thu được
16,25 gam muối khan. m có gía trị là?
A. 8 gam B. 15,1gam C. 16gam D. 11,6gam
Câu 5: Hỗn hợp X gồm Fe oxit sắt khối lượng 2,6gam. Cho khí CO đi qua X
nung nóng, Khí sinh ra hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thì được 10gam kết tủa. Tổng
khối lượng Fe có trong X là?
A. 1 gam B. 0,056gam C. 2 gam D. 1,12gam
Câu 6: Khi dùng CO để khử Fe
2
O
3
thu đựoc hỗn hợp rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch
HCl thấy 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Dung dịch thu được sau phản ứng c dụng với
NaOH dư được 45g kết tủa trắng. Thể tích khí CO(đktc) cần dùng là?
A. 6,72 lít B. 8,96 lít C. 10,08 lít D. 13,44 lít
Câu 7: Dẫn 1 luồng CO qua ống đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe
2
O
3
CuO nung
nóng thu được chất rắn Y; khí ra khỏi ống được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu
được 40 gam kết tủa. Hòa tan chất rắn Y trong dung dịch HCl thấy 4,48 lít khí H
2
bay ra
(đktc). Gía trị m là?
BÀI TẬP OXIT HAY - Trang 2
BÀI TẬP OXIT HAY - Người đăng: Jung Hyun Ran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP OXIT HAY 9 10 684