Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương pháp tính

Được đăng lên bởi Antony Hoangtan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Chương I

TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

I KHÁI NIỆM SỐ GẦN ĐÚNG
Trong thực tế chúng ta thường phải xử lý phải tính toán với các đại lượng
như các số đo vạt lý, các dữ liệu ban đầu, đó là các số được làm tròn.. với
sai số nào đó, tức là các số gần đúng. Việc ước lượng sai số hợp lý cho phép
ta đánh giá được chất lượng của quá trình tính toán, quyết định số chữ số giữ
lại trong các phép tính trung gian và trong kết quả cuối cùng.
1.1 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối.
1.1.1 Sai số tuyệt đối.
Nếu số gần đúng a có giá trị đúng là a0 thì ta nói a xấp xỉ a0 hay a là số gần
đúng của a0. Khi đó sai số của a là
Ea= a-a0

(1.1)

Nhưng giá trị này nói chung ta không biết được mà chỉ ước lượng được cận
trên của giá trị tuyết đối của nó.
Định nghĩa. Giá trị ước lượng a sao cho:
| a-a0| ≤ a

(1.2)

được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.
Sai số tuyệt đối nhỏ nhất có thể biết được gọi là sai số tuyệt đối giới hạn của
a. Thông thường ước lượng sai số tuyệt đối giới hạn là rất khó và nhiều khi
không cần thiết nên người ta chỉ cần ước lượng sai số tuyệt đối đủ nhỏ và
dùng từ 1 đến 3 chữ số có nghĩa (là số chữ số bắt đầu từ chữ số khác không
đầu tiên từ trái sang phải) để biểu diễn sai số tuyệt đối của số gần đúng.
Thay cho biểu thức (1.2) người ta còn dùng biểu diễn sau để chỉ sai số tuyệt
đối:
a= a0 ± a

(1.3)

Ví dụ: Một mảnh đất hình chữ nhất có chiều dài d =15,45m và chiều rộng
r = 3,94m với sai số 1cm. Khi đó ta hiểu là:
d = 0,01m hay d = 15,45m ± 0,01m
r = 0,01m hay r = 3,94m ± 0,01m

1

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Khi đó diện tích của mảnh đất được tính là:
S = d.r = 15,45 . 3,94 m = 60,873 m2
với cận trên là (15,45 + 0,01) .(3,94 + 0,01) = 61,067 m2
và cận dưới là (15,45 - 0,01) . (3,94 - 0,01) = 60,679m2
hay

60,679 ≤ S ≤ 61,067

Vậy ước lượng sai số tuyệt đối của S là:
| S-S0| ≤0,194 m2
hay làm tròn 0,2 m2
1.1.2 Sai số tương đối.
Hai số gần đúng có sai số tuyệt đối bằng nhau sẽ có “mức độ chính xác khác
nhau nếu số độ lớn của chúng khác nhau. Số bé hơn sẽ có độ chính xác kém
hơn.
Định nghĩa: Sai số tương đối của số gần đúng a (được ký hiệu là a) là tỷ số
giữa sai số tuyệt đối và giá trị tuyệt đối của nó:
a 

a
|a|

(1.4)

Thường sai số tương đối được biễu diễn dưới dạng % với 2 hoặc 3 chữ số.
Dễ thấy:
a = |a| a

(1.5)

nên chỉ cần biết một trong hai loại sai số là tính đợc loại kia.
Ví dụ: Nếu a=57 và a = 0,5 thì a= 0,0087719 hoặc 0,88%
1.2 Các loại sai số khá...
wWw.kenhdaihoc.com - Kênh thông tin -Học tập - Giải t
1
Chương I
TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ
I KHÁI NIỆM SỐ GẦN ĐÚNG
Trong thực tế chúng ta thường phải xử phải tính toán với các đại lượng
như c số đo vạt , c dữ liệu ban đầu, đó là các s được m tròn.. vi
sai snào đó, tức các sgần đúng. Việc ước lượng sai số hợp lý cho phép
ta đánh giá được chất lượng của qtrình tính toán, quyết định số chữ số giữ
li trong các phép tính trung gian và trong kết quả cuối cùng.
1.1 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối.
1.1.1 Sai số tuyệt đối.
Nếu số gần đúng a giá trđúng a
0
thì ta i a xấp xỉ a
0
hay a sgần
đúng của a
0
. Khi đó sai số của a là
E
a
= a-a
0
(1.1)
Nhưng giá trnày nói chung ta không biết được chỉ ước lượng được cn
trên của giá trị tuyết đối của nó.
Định nghĩa. Giá trị ước lượng a sao cho:
| a-a
0
|a (1.2)
được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.
Sai số tuyệt đối nhỏ nhất thể biết được gọi là sai số tuyệt đối gii hạn của
a. Thông thường ước lượng sai stuyệt đối giới hạn là rất khó nhiều khi
không cần thiết nên người ta chỉ cần ước lượng sai stuyệt đối đủ nhỏ
dùng từ 1 đến 3 chữ snghĩa (là số chữ số bắt đầu tchữ skhác không
đầu tiên từ trái sang phi) để biu diễn sai số tuyệt đối của số gần đúng.
Thay cho biểu thức (1.2) người ta còn dùng biểu diễn sau để chỉ sai số tuyệt
đối:
a= a
0
± a (1.3)
Ví d: Một mảnh đất hình chữ nhất có chiều dài d =15,45m và chiu rộng
r = 3,94m với sai số 1cm. Khi đó ta hiểu là:
d = 0,01m hay d = 15,45m ± 0,01m
r = 0,01m hay r = 3,94m ± 0,01m
Bài tập phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phương pháp tính - Người đăng: Antony Hoangtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập phương pháp tính 9 10 902