Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quản lý dự án

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập QLDA
Bài 1
Một người vay ngân hàng 30 triệu đồng và dự định trả đều hàng tháng
trong 3 năm. Hỏi số tiền người đó phải trả mỗi tháng là bao nhiêu biết lãi suất
tiền vay là 1.2% / tháng.
Bài 2
Một người vay ngân hàng 50 triệu đồng và cam kết trả đều hàng quý số
tiền 3 triệu đồng/ quý. Hỏi phải mất bao lâu người đó mới trả hết số nợ, biết lãi
suất tiền vay là 16%/năm.
Bài 3
Một công ty mua thiết bị trả chậm với phương thức trả như sau:
Năm thứ nhất trả 100 triệu, các năm sau, năm sau trả nhiều hơn năm trước 20
triệu đồng trong vòng 5 năm. Hỏi giá hiện tại của TB là bao nhiêu, biết lãi suất
trả chậm là 10%/ năm
Bài 4
Một công ty vay 500 triệu đồng và dự kiến trả như sau:
Bắt đầu trả vào cuối năm thứ 2 số tiền 200 triệu đồng, số còn lại trả đều
vào 5 năm tiếp theo. Hỏi số tiền phải trả đều các năm sau là bao nhiêu, biết lãi
suất trả chậm là 1,5%/tháng.
Bài 5
Một người mua một căn hộ trả góp trị giá 600 triệu đồng. Công ty bán
đưa ra các phương án thanh toán như sau:
- Thanh toán đều hàng năm 180 triệu đông liên tục trong 5 năm ngay từ khi
mua.
- Thanh toán hàng năm 150 triệu đồng vào cuối mỗi năm liên tục trong 7 năm.
Hỏi người đó nên lựa chọn phương thức trả nào, biết lãi suất ngân hàng là
15%/năm.
Bài 6
Một người dự kiến hàng tháng gửi tiền vào ngân hàng với số tiền gửi
1.500.000 đồng/tháng liên tục trong 2 năm, hỏi:

- Nếu người đó dự kiến rút lãi hàng quý thì số tiền có được ở mỗi quý là bao
nhiều?
- Nếu người đó gửi liên tục thì số lãi có được ở cuối năm thứ 2 tính từ khoản
gủi đầu tiên là bao nhiêu?
Biết lãi suất tiền gửi là 15%/năm.
Bài 7
Một người dự kiến mua một căn hộ với các phương thức trả như sau:
- Trả ngay 500 triệu, số còn lại trả trong 5 năm tiếp theo, mỗi năm trả 135 triệu.
- Trả làm 3 lần cách mỗi 2 năm với số tiền trả lần đầu là 180 triệu, các lần sau
trả gấp đôi lần trước.
Hỏi người đó nên lựa chọn phương án trả nào biết lãi suất trả chậm là
15% năm?
Bài 8
Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng trong 3 năm theo kỳ hạn 6 tháng.
Hỏi số lãi người đó có được sau 3 năm, biết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng
1,7% tháng.
Bài 9
Một công ty cần có 10 triệu USD để kinh doanh trong 5 năm tới.
Hỏi :
Nếu công ty muốn dùng số lãi hàng quý để lại làm vốn kinh doanh thi
hàng quý công ty cần để lại bao nhiêu lợi nhuận để đến thời điểm đó có được
số vốn cần thiết trên, biết lãi suất tiết kiệm là 1,3% tháng, ghép lãi theo quý (lợi
nhuận của công ty được tính vào cuối mỗi quý)
Bài 10
Một công ty đang xem xét việc có nên đầu tư hay không dự án với các
...
Bài tp QLDA
Bài 1
Mt người vay ngân hàng 30 triu đồng và d định tr đều hàng tháng
trong 3 năm. Hi s tin người đó phi tr mi tháng là bao nhiêu biết lãi sut
tin vay là 1.2% / tháng.
Bài 2
Mt người vay ngân hàng 50 triu đồng và cam kết tr đều hàng quý s
tin 3 triu đồng/ quý. Hi phi mt bao lâu người đó mi tr hết s n, biết lãi
sut tin vay là 16%/năm.
Bài 3
Mt công ty m
ua thiết b tr chm vi phương thc tr như sau:
Năm th nht tr 100 triu, các năm sau, năm sau tr nhiu hơn năm trước 20
triu đồng trong vòng 5 năm. Hi giá hin ti ca TB là bao nhiêu, biết lãi sut
tr chm là 10%/ năm
Bài 4
Mt công ty vay 500 triu đồng và d kiến tr như sau:
Bt đầu tr vào cui năm th 2 s tin 200 triu đồng, s còn li tr đều
vào 5 năm tiếp theo. Hi s tin phi tr đều các năm sau là bao nhiêu, biết lãi
sut tr chm
là 1,5%/tháng.
Bài 5
Mt người mua mt căn h tr góp tr giá 600 triu đồng. Công ty bán
đưa ra các phương án thanh toán như sau:
- Thanh toán đều hàng năm 180 triu đông liên tc trong 5 năm ngay t khi
mua.
- Thanh toán hàng năm 150 triu đồng vào cui mi năm liên tc trong 7 năm.
Hi người đó nên la chn phương thc tr nào, biết lãi sut ngân hàng là
15%/năm.
Bài 6
Mt người d kiến hàng tháng gi tin vào ngân hàng vi s tin gi
1.500.000 đồng/tháng liên tc trong 2 năm, hi:
Bài tập quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quản lý dự án - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập quản lý dự án 9 10 908