Ktl-icon-tai-lieu

bài tập quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Để lập dự toán tổng thể 1 công ty có tài liệu như sau:
1- Bảng cân đối KT sẽ ngày 31/12/N:
Tài sản Số Tiền(1000đ)
Tiền 10.000
Khoản phải thu khách hàng 16.000
NVL 2.400
Thành phẩm 19.140
Nguyên giá TSCĐ 57.600
Hao Mòn TSCĐ (5140)
Tổng 100.000
Nguồn Vốn Số Tiền(1000đ)
Phải Trả nhà Cung Cấp 20.000
Nguồn Vốn KD 75.000
Lợi nhuận chưa phân phối 5.000
Tổng 100.000


2- Số lượng sản phẩm tiêu thụ các tháng:
Tháng 1 2 3
SLSP
Tiêu thụ 5.000 6.500 6.000

Đơn giá bán dự kiến là 12.000đ/sp, chưa VAT 10%. Theo kinh nghiệm của công ty thì 60% doanh thu ghi nhận trong tháng sẽ thu được tiền trong tháng bán hang, số còn lại sẽ thu được tiền ở tháng kế tiếp. Khoản phải thu khách hàng trên bảng CĐKT sẽ thu được tiền trong tháng 1. Công ty không còn nợ quá hạn.
3- Công ty mong muốn lượng sản phẩm tồn kho cuối tháng phải tương đương 20% khối lượng sản phẩm tiêu thụ tháng đến.Biết rằng SLSP tồn đầu năm là 1.100sp.SLSP tồn kho cuối quý theo mong muốn là 1000sp.
4- Định mức NVL để sản xuất 1 sản phẩm là 0,2kg/sp, đơn giá(chưa VAT 10%) là 20.000đ/kg.NVL tồn cuối mỗi tháng tương đương với 10% khối lượng NVL sử dụng tháng đến. Lượng NVL tồn kho cuối tháng 3 là 179kg.Nhà cung cấp cho phép công ty trả tiền mua NVL 30% trong tháng mua hàng .Số tiền còn lại được thanh toán vào tháng kế tiếp.Số tiền còn nợ nhà cung cấp trên bảng CĐKT là số tiền công ty đã mua NVL trong tháng 12/N và sẽ được công ty trả trong tháng 1.
5- Để sản xuất 1 sản phẩm cần 0,5h công với đơn giá 6000đ/h.Chi phí nhân công phát sinh trong tháng nào thì trả ngya cho công nhân tháng đó.
6- Chi phí sản xuất chung dự kiến:
+ Định phí SXC hàng tháng 5trđ/tháng. Trong đó chi phí khấu hao là 1trđ các chi phí khác đều trả bằng tiền trong tháng phát sinh.
bài tập quản trị chất lượng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
bài tập quản trị chất lượng 9 10 522