Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sát suất thống kê

Được đăng lên bởi thanhthoaidt-tt2012
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Ñoaøn Vöông Nguyeân – dvntailieu.wordpress.com

Baøi taäp Traéc nghieäm Xaùc suaát

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
XÁC SUẤT
I. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
Câu 1. Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “có i sinh viên thi đỗ” ( i = 0,1, 2, 3 ); C : “sinh viên C thi đỗ”.
Biến cố AC
là:
1
A. Sinh viên C thi đỗ;
C. Có 1 sinh viên thi đỗ;

B. Chỉ có sinh viên C thi đỗ;
D. Sinh viên C thi không đỗ.

Câu 2. Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “có i sinh viên thi đỗ” ( i = 0,1, 2, 3 ); A : “sinh viên A thi đỗ”.
Biến cố A2A là:
A. Sinh viên A thi hỏng;
C. Có 2 sinh viên thi đỗ;

B. Chỉ có sinh viên A thi đỗ;
D. Chỉ có sinh viên A thi hỏng.

Câu 3. Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “có i sinh viên thi đỗ” ( i = 0,1, 2, 3 ); B : “sinh viên B thi đỗ”.
Biến cố A1B là:
A. Sinh viên B thi hỏng;
C. Sinh viên A hoặc C thi đỗ;

B. Chỉ có 1 sinh viên thi đỗ;
D. Chỉ có 1 sinh viên hoặc A hoặc C thi đỗ.

Câu 4. Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “có i sinh viên thi đỗ” ( i = 0,1, 2, 3 ); C : “sinh viên C thi đỗ”.
Biến cố A0C là:
A. Sinh viên C thi hỏng;
C. Có 2 sinh viên thi đỗ;

B. Chỉ có sinh viênC thi hỏng;
D. Cả 3 sinh viên thi hỏng.

Câu 5. Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “có i sinh viên thi đỗ” ( i = 0,1, 2, 3 ); B : “sinh viên B thi đỗ”.
Biến cố A0B là:
A. Sinh viên B thi hỏng;
C. Sinh viên A hoặc C thi đỗ;

B. Có 2 sinh viên thi đỗ;
D. Sinh viên A và C thi đỗ.

Câu 6. Có 3 sinh viên A , B và C cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “có i sinh viên thi đỗ” ( i = 0,1, 2, 3 ); B : “sinh viên B thi đỗ”.
Hãy chọn đáp án đúng ?
A. A0B ⊂ A1B ;
B. A1B ⊂ A2 ;
C. A0B = A1B ;
D. A3B ⊂ A3 .
Câu 7. Có 3 sinh viên A1 , A2 , A3 cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “sinh viên Ai thi đỗ” ( i = 1, 2, 3 ); H : “có sinh viên thi hỏng”.
Hãy chọn đáp án đúng ?
A. A1H = A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ;
B. A1H = A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ;
C. A1H = A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ;

D. A1H = A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 .
Trang 1

ThS. Ñoaøn Vöông Nguyeân – dvntailieu.wordpress.com

Baøi taäp Traéc nghieäm Xaùc suaát

Câu 8. Có 3 sinh viên A1 , A2 , A3 cùng thi môn XSTK.
Gọi biến cố Ai : “sinh viên Ai thi đỗ” ( i = 1, 2, 3 ); H : “2 sinh viên thi hỏng trong đó có A1 ”.
Hãy chọn đáp án đúng ?
B. H = A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ;
A. A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ⊂ H ;
C. H = A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ;

D. H ⊂ A1A2A3 ∪ A1A2A3 ∪ A1A2A3 .

Câu 9. Có 3 sinh viên A1 , A2 , A3 cùng thi môn XSTK...
ThS. Ñoaøn Vöông Nguyeân – dvntailieu.wordpress.com Baøi taäp Traéc nghieäm Xaùc suaát
Trang
1
MT S BÀI TP TRC NGHIM
XÁC SUT
I. XÁC SUT CA BIN C
Câu 1. Có 3 sinh viên
A
,
B
C
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “có
i
sinh viên thi đỗ” (
0,1,2,3
);
C
: “sinh viên
C
thi đỗ”.
Biến c
1
AC
là:
A. Sinh viên
C
thi đỗ; B. Ch có sinh viên
C
thi đỗ;
C. Có 1 sinh viên thi đỗ; D. Sinh viên
C
thi không đỗ.
Câu 2. Có 3 sinh viên
A
,
B
C
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “có
i
sinh viên thi đỗ” (
0,1,2,3
);
A
: “sinh viên
A
thi đỗ”.
Biến c
2
A A
là:
A. Sinh viên
A
thi hng; B. Ch có sinh viên
A
thi đỗ;
C. Có 2 sinh viên thi đỗ; D. Ch có sinh viên
A
thi hng.
Câu 3. Có 3 sinh viên
A
,
B
C
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “có
i
sinh viên thi đỗ” (
0,1,2,3
);
B
: “sinh viên
B
thi đỗ”.
Biến c
1
A B
là:
A. Sinh viên
B
thi hng; B. Ch có 1 sinh viên thi đỗ;
C. Sinh viên
A
hoc
C
thi đỗ; D. Ch có 1 sinh viên hoc
A
hoc
C
thi đỗ.
Câu 4. Có 3 sinh viên
A
,
B
C
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “có
i
sinh viên thi đỗ” (
0,1,2,3
);
C
: “sinh viên
C
thi đỗ”.
Biến c
0
AC
là:
A. Sinh viên
C
thi hng; B. Ch có sinh viên
C
thi hng;
C. Có 2 sinh viên thi đỗ; D. C 3 sinh viên thi hng.
Câu 5. Có 3 sinh viên
A
,
B
C
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “có
i
sinh viên thi đỗ” (
0,1,2,3
);
B
: “sinh viên
B
thi đỗ”.
Biến c
0
A B
là:
A. Sinh viên
B
thi hng; B. Có 2 sinh viên thi đỗ;
C. Sinh viên
A
hoc
C
thi đỗ; D. Sinh viên
A
C
thi đỗ.
Câu 6. Có 3 sinh viên
A
,
B
C
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “có
i
sinh viên thi đỗ” (
0,1,2,3
);
B
: “sinh viên
B
thi đỗ”.
Hãy chn đáp án đúng ?
A.
0 1
A B A B
; B.
1 2
A B A
; C.
0 1
A B A B
=
; D.
3 3
A B A
.
Câu 7. Có 3 sinh viên
1
A
,
2
A
,
3
A
cùng thi môn XSTK.
Gi biến c
i
A
: “sinh viên
i
A
thi đỗ” (
1,2, 3
);
H
: “có sinh viên thi hng”.
Hãy chn đáp án đúng ?
A.
1 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A H A A A A A A A A A
; B.
1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A H A A A A A A A A A A A A
=
;
C.
1 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A H A A A A A A A A A
; D.
1 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A H A A A A A A A A A
.
bài tập sát suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập sát suất thống kê - Người đăng: thanhthoaidt-tt2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập sát suất thống kê 9 10 701