Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Mai YeuEm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kéo, nén đúng tâm

a

1,5D

a

2000 kN

D

a

Bài 1. Cho thanh tròn đồng chất chịu kéo nén siêu tĩnh nh hình
bên.
a. Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh.
b. Biết [σ] = 16 kN/cm2 hãy xác định D để thanh đảm bảo
điều kiện bền.

a

1000 kN

Bài 2. Cho hệ thanh chịu lực nh hình vẽ . Tính diện tích mặt cắt 2
ngang của các thanh treo 1,2,3. Các thanh AB và CD coi nh
tuyệt đối cứng.
A
Các thanh 1,2,3 là đồng chất có [σ] = 16 kN/cm2 .

3

100 kN/m

5 kNm

B
3m

2m

100 kN

1

C

D

q

A
2m

2
1m

2m

1

1m

15 cm

2P

B

10 cm

a

Bài 4. Cho hệ thanh chịu lực nh hình dới. Các thanh 1 và 2 là đồng
chất có đờng kính d1 = d2 = 10 mm. Thanh AB tuyệt đối cứng. Biết:
[σ] = 16 kN/cm2, E = 2.104 kN/cm2 hãy xác định q.

1,5m

2a

a

Bài 3. Cho thanh tròn đồng chất chịu lực nh hình bên
a. Vẽ biểu đồ nội lực cho thanh.
b. Biết [σ] = 16 kN/cm2 hãy xác định tải trọng P để thanh
đảm bảo điều kiện bền.

2a

2m

P

Bài tập đặc trng hình học
của mặt cắt ngang
Hãy tìm hệ trục trung tâm của những hình sau và xác định các mômen quán tính đối với hệ
trục trung tâm vừa tìm đợc.
20 cm

40 cm

5 cm
30 cm

50 cm

10 cm

3 cm

10 cm
17cm

6 cm

8 cm

10 cm

30 cm
12cm

3 cm
25 cm

20

50
30

100

20

75

30

cm

20

40

cm

40

bài tập thanh chịu xoắn thuần tuý

Bài 1. Cho thanh tròn đồng chất chịu xoắn nh hình vẽ. Biết [τ] = 3000 N/cm2. Xác định đờng kính D để thanh đảm bảo điều kiện bền.
1000 Nm

A

6000 Nm

2D

D

B

2000 Nm

C

Cho [θ] = 0,50/m G = 8.106 N/cm2 . Với D tìm đợc hãy kiểm tra điều kiện cứng cho thanh.

A

10 cm

Bài 2. Cho thanh tròn đồng chất chịu xoắn nh hình bên.
Biết: [τ] = 3000 N/cm2 hãy xác định M.
Cho G = 8.106 N/cm2
[θ] = 0,50/m
Kiểm tra điều kiện cứng với M tìm đợc.

15 cm

M

B
a

C
a

Bài 3. Cho thanh tròn đồng chất chịu xoắn nh hình vẽ.
a. Bằng thực nghiệm, ngời ta xác định đợc góc xoắn tơng đối giữa các mặt cắt ngang
ο
tại các vị trí O1 và O2 là 5 , biết G = 8.106 N/cm2 hãy xác định M.

3M
O1

10 cm

A

2m

2M

5 cm

2m

B

O2

2m

C
2m

b. Biết [τ] = 3000 N/cm2 hãy kiểm tra bền cho thanh với M tìm đợc.
Bài 4. Cho thanh tròn chịu xoắn nh hình vẽ. Kiểm tra độ bền và độ cứng cho thanh và tính
ϕAB, ϕBD. Biết: [ τ ] = 3000

N
0 ,50
6 N
; [θ ] =
; G = 8.10
, D = 10 cm,η= 0,5.
2
cm
cm 2
m

500Nm/m

A

B

50 cm

750Nm

50 cm

C

500Nm

D
50 cm

50 cm

E

x
d
D

y
Bài tập uốn phẳng thanh thẳng
Bài 1. Cho dầm chịu lực nh hình vẽ.
Biết [σ]k = 9 kN/cm2, [σ]n = 12 kN/cm2, Jx = 175000 cm4
Kiểm tra bền cho dầm (Bỏ qua ảnh hởng của lực cắt).
30cm

2m

50 kN

5 kN/m

2m

1...
Bµi tËp kÐo, nÐn ®óng t©m
Bµi 1. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu kÐo nÐn siªu tÜnh nh h×nh
bªn.
a. VÏ biÓu ®å néi lùc cho thanh.
b. BiÕt [σ] = 16 kN/cm
2
h·y x¸c ®Þnh D ®Ó thanh ®¶m b¶o
®iÒu kiÖn bÒn.
Bµi 2. Cho hÖ thanh chÞu lùc nh h×nh vÏ . TÝnh diÖn tÝch mÆt c¾t
ngang cña c¸c thanh treo 1,2,3. C¸c thanh AB CD coi nh
tuyÖt ®èi cøng.
C¸c thanh 1,2,3 lµ ®ång chÊt cã [σ] = 16 kN/cm
2
.
Bµi 3. Cho thanh trßn ®ång chÊt chÞu lùc nh h×nh bªn
a. VÏ biÓu ®å néi lùc cho thanh.
b. BiÕt [σ] = 16 kN/cm
2
h·y x¸c ®Þnh t¶i träng P ®Ó thanh
®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn.
Bµi 4. Chothanh chÞu lùc nh h×nh díi. C¸c thanh 1 vµ 2 lµ ®ång
chÊt cã ®êng kÝnh d
1
= d
2
= 10 mm. Thanh AB tuyÖt ®èi cøng. BiÕt:
[σ] = 16 kN/cm
2
, E = 2.10
4
kN/cm
2
h·y x¸c ®Þnh q.
2000 kN
1000 kN
a a a a
1,5D
D
2m
5 kNm
2
3
1
100 kN/m
3m
100 kN
2m
1,5m
C D
A
B
2P
P
2aa a 2a
10 cm
15 cm
B
A
2
1
q
1m
2m
1m 2m
bài tập sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập sức bền vật liệu - Người đăng: Mai YeuEm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập sức bền vật liệu 9 10 983