Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính doanh nghiệp biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy tại HVTC

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp

Lời nói đầu
Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính
quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động
kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định
hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản
lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu
của giáo viên, học sinh, sinh viên ngành kinh tế, tác giả biên soạn quyển sách: “Bài
tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.
“Bài tập và huớng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp” được biên soạn phù
hợp với chế độ Quản lý tài chính của Nhà nước mới ban hành như: Quyết định
206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước;
Công ty cổ phần Nhà nước…, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày huớng dẫn Nghị
định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp Nhà nuớc; Công ty cổ phần Nhà
nước…, Thông tư 32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Hướng dẫn thi
hành Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung Luật thuế GTGT; Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007
hướng dẫn Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ
về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp v.v...
Nội dung quyển sách bao gồm 4 phần được sắp xếp theo chương trình của Giáo
trình “Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán. Trong mỗi phần gồm có:
Tóm tắt nội dung cơ bản, bài tập, hướng dẫn giải một số bài tập tiêu biểu và đáp số.
Trong quá trình biên soạn tác giả đã cố gắng trình bày thật đơn giản dễ hiểu, gắn
với Chế độ quản lý tài chính mới ban hành. Quyển sách đã được đồng nghiệp trong
Khoa và Hội đồng khoa học Nhà trường đóng góp ý kiến và chỉnh sửa. Tác giả rất
mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân tình của các độc giả.
Tác giả xin chân thành cảm ơn.
Tuy Hoà, tháng 8 năm 2008

1

Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp

MỤC LỤC
Nội dung
Lời giới thiệu
Mục lục
Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định trong doanh nghiệp
1.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản
1.2 - Bài tập
1.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu và đáp số
Phần II - Tài sản lưu động - Vốn lưu động trong doanh nghiệp
2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản
2.2 - Bài tập
2.3 - Hướng dẫn giải bài tập tiêu biểu và đáp số
Phần III ...
Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp
Li nói đầu
Tài chính doanh nghip là mt trong nhng công c qun lý kinh tế tài chính
quan trng có vai trò tích cc trong qun lý, điu hành và kim soát các hot động
kinh tế, tài chính ca doanh nghip.
Trong nhng năm qua cùng vi s thay đổi ca nn kinh tế th trường theo định
hướng XHCN, nhiu chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hp vi cơ chế qun
lý kinh tế hin hành. Để phc v cho quá trình ging dy, hc tp và nghiên cu
ca giáo viên, hc sinh, sinh viên ngành kinh tế, tác gi biên son quyn sách: Bài
tp và hướng dn gii bài tp Tài chính doanh nghip.
Bài tp và hung dn gii bài tp Tài chính doanh nghip được biên son phù
hp vi chế độ Qun lý tài chính ca Nhà nước mi ban hành như: Quyết định
206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 ca B trưởng B Tài chính quy
định v chế độ trích và s dng khu hao tài sn c định trong Công ty Nhà nước;
Công ty c phn Nhà nước…, Thông tư s 33/2005/TT-BTC ngày hung dn Ngh
định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 ca Chính ph v vic ban
hành quy chế qun lý tài chính trong doanh nghip Nhà nuc; Công ty c phn Nhà
nước…, Thông tư 32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Hướng dn thi
hành Ngh định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 ca Chính ph v sa đổi, b
sung Lut thuế GTGT; Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007
hướng dn Ngh định 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 ca Chính ph
v hướng dn chi tiết thi hành Lut thuế thu nhp doanh nghip v.v...
Ni dung quyn sách bao gm 4 phn được sp xếp theo chương trình ca Giáo
trình Tài chính doanh nghip bc Cao đẳng kế toán. Trong mi phn gm có:
Tóm tt ni dung cơ bn, bài tp, hướng dn gii mt s bài tp tiêu biu và đáp s.
Trong quá trình biên son tác gi đã c gng trình bày tht đơn gin d hiu, gn
vi Chế độ qun lý tài chính mi ban hành. Quyn sách đã được đồng nghip trong
Khoa và Hi đồng khoa hc Nhà trường đóng góp ý kiến và chnh sa. Tác gi rt
mong nhn được s đóng góp ý kiến chân tình ca các độc gi.
Tác gi xin chân thành cm ơn.
Tuy Hoà, tháng 8 năm 2008
1
Bài tập tài chính doanh nghiệp biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy tại HVTC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính doanh nghiệp biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy tại HVTC - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tập tài chính doanh nghiệp biên soạn nhằm phục vụ việc giảng dạy tại HVTC 9 10 596