Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tham khảo

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12. HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC
LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.
Trong Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX có nêu: “Xây
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là
cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các
cấp, vững vàng về chính trị, gương
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối
sống, có trí tuệ, kiến thức và năng
lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với
nhân dân”.
(Trích VK ĐH đại biểu
toàn quốc lần IX, Nxb CTQG, HN2001, tr.141)
Bằng kiến thức Tâm lý học lãnh đạo
quản lý, đồng chí hãy phân tích
quan điểm trên của Đảng ta. Từ đó
xây dựng phương hướng hoàn
thiện nhân cách cho người lãnh
đạo, quản lý trong tình hình mới.
Bài làm
Tâm lý học lãnh đạo - quản
lý là một chuyên ngành tâm lý học
xã hội, đề cặp đến nhiều vấn đề
tâm lý, trong đó vấn đề nhân cách
của người cán bộ lãnh đạo, quản lý
là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng
về lý luận và thực tiễn hiện nay.
Đặc biệt khi đất nước ta đang bước
vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ chính
trị rất nặng nề, khó khăn và phức
tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng
được một đội ngũ cán bộ ngang
tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Văn kiện Đại hội IX của
đảng đã nhấn mạnh : ''Sau khi có
đường lối đúng, phẩm chất và năng
lực của cán bộ là vấn đề có ý nghĩa
quyết định, không những quyết định
việc tổ chức thực hiện thành công
mà còn quyết định cả mối quan hệ
gắn bó giữa đảng với nhân dân.
Đồng thời, còn nêu nhiệm vụ “Xây
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là
cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các
cấp, vững vàng về chính trị, gương
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối
sống, có trí tuệ, kiến thức và năng
lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với
nhân dân”. Đây chính là yêu cầu về
những phẩm chất, nhân cách người
lãnh đạo quản lý. Đó cũng là quan
điểm của Đảng ta khi bàn về tiêu
chuẩn người cán bộ lãnh đạo quản
lý ngày nay.
Trước hết ta thấy rằng tâm
lý học coi nhân cách là toàn bộ
những đặc điểm, những phẩm chất
tâm lý cá nhân, nó quy định giá trị

xã hội và hành vi xã hội của họ.
Nhân cách người lãnh đạo cao hơn
một công nhân tốt là ở sự phát triển
cao về phẩm chất xã hội này. Cũng
là mỗi con người, nên trong cấu trúc
nhân cách lãnh đạo cũng có 4 yếu
tố cấu thành, đó là xu hướng, năng
lực, tính cách và tính khí.
Xu hướng nhân cách:
Mỗi cá nhân sống và hoạt
động luôn luôn vươn lên để đạt
được cái gì đó trong xã hội. Cái đó
là động lực thúc đẩy những hoạt
động của họ và được gọi là xu
hướng.Xu hướng nhân cách của
người lãnh đạo, tức là khát vọng
muốn phát huy mọi khả năng tổ
chức, cống hiến cho xã hội được
nhiều hơn nữa. Người lãnh đạo
ph...
12. HỌC PHẦN: TÂM LÝ HỌC
LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.
Trong Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX nêu: Xây
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết
cán bộ lãnh đạo quản các
cấp, vững vàng về chính trị, gương
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối
sống, trí tuệ, kiến thức năng
lực hoạt động thực tiễn, gắn với
nhân dân”.
(Trích VK ĐH đại biểu
toàn quốc lần IX, Nxb CTQG, HN-
2001, tr.141)
Bằng kiến thức Tâm lý học lãnh đạo
quản lý, đồng chí hãy phân tích
quan điểm trên của Đảng ta. Từ đó
xây dựng phương hướng hoàn
thiện nhân cách cho người lãnh
đạo, quản lý trong tình hình mới.
Bài làm
Tâm học lãnh đạo - quản
một chuyên ngành tâm học
hội, đề cặp đến nhiều vấn đề
tâm lý, trong đó vấn đ nhân cách
của người cán bộ lãnh đạo, quản
là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng
về luận thực tiễn hiện nay.
Đặc biệt khi đất nước ta đang bước
vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ chính
trị rất nặng nề, khó khăn phức
tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng
được một đội ngũ cán b ngang
tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Văn kiện Đại hội IX của
đảng đã nhấn mạnh : ''Sau khi
đường lối đúng, phẩm chất năng
lực của cán bộ vấn đề ý nghĩa
quyết định, không những quyết định
việc tổ chức thực hiện thành công
còn quyết định cả mối quan hệ
gắn giữa đảng với nhân dân.
Đồng thời, còn nêu nhiệm vụ “Xây
dựng đội ngũ cán bộ, trước hết
cán bộ lãnh đạo quản các
cấp, vững vàng về chính trị, gương
mẫu v đạo đức, trong sạch về lối
sống, trí tuệ, kiến thức năng
lực hoạt động thực tiễn, gắn với
nhân dân”. Đây chính yêu cầu về
những phẩm chất, nhân cách người
lãnh đạo quản lý. Đó cũng quan
điểm của Đảng ta khi bàn về tiêu
chuẩn người cán bộ lãnh đạo quản
lý ngày nay.
Trước hết ta thấy rằng tâm
học coi nhân cách toàn b
những đặc điểm, những phẩm chất
tâm lý nhân, quy định giá trị
hội hành vi xã hội của họ.
Nhân cách người lãnh đạo cao hơn
một công nhân tốt là ở sự phát triển
cao về phẩm chất hội này. Cũng
là mỗi con người, nên trong cấu trúc
nhân cách lãnh đạo cũng 4 yếu
tố cấu thành, đó xu hướng, năng
lực, tính cách và tính khí.
Xu hướng nhân cách :
Mỗi nhân sống hoạt
động luôn luôn vươn lên để đạt
được cái đó trong hội. Cái đó
động lực thúc đẩy những hoạt
động của họ được gọi xu
hướng.Xu hướng nhân cách của
người lãnh đạo, tức khát vọng
muốn phát huy mọi khả năng tổ
chức, cống hiến cho hội được
nhiều hơn nữa. Người lãnh đạo
phải thế giới quan khoa học,
luôn luôn kiên định bản lĩnh
theo con đường XHCN, trung thành
với lý tưởng XHCN trong bất cứ tình
huống nào. Xu hướng biểu hiện
các mặt: nhu cầu, hứng thú,
tưởng, thế giới quan và niềm tin.
Nhu cầu, hứng thú lãnh
đạo - quản lý
Nhu cầusự biểu hiện mối
quan hệ tích cực của nhân đối
với hoàn cảnh, sự đòi hỏi tất yếu
con người thấy cần được thỏa
mãn để tồn tại phát triển. Hứng
thú thái độ đặc biệt của nhân
đối với đối tượng nào đó vừa ý
nghĩa trong cuộc sống, vừa khả
năng mang lại cho nhân s
khoái cảm trong quá trình hoạt
động. Như vậy, trong hoạt động
lãnh đạo - quản lý của chủ thể quản
xuất hiện các nhu cầu, hứng thú
lãnh đạo - quản đó nhu cầu,
hứng thú điều hành tổ chức,
động quy định khuynh hướng
nghề nghiệp trong nhân cách người
lãnh đạo. Lãnh đạo được coi một
nghề trong hội, một nghề đặc
biệt. Điều đó nghĩa nhân cách
người lãnh đạo cũng nhân cách
nghề nghiệp.
Chính thế người cán bộ
lãnh đạo - quản phải xác định
động vì nước, dân, chủ
nghĩa hội biểu hiện xu hướng
cơ bản và quan trọng nhất của mình
trong hoạt động, toàn tâm, toàn ý
phục vụ nhân dân. Bác Hồ đã dạy
rằng cán bộ lãnh đạo người đấy
tớ thật trung thành của nhân dân,
chỉ như vậy dân mới theo, mới
ủng hộ coi họ người lãnh đạo
của mình. Điều đó thôi thúc họ cống
hiến hết mình cho nước cho dân,
hình thành hứng thú lành mạnh,
trong sáng nhân t góp phần
quan trọng làm trong sạch môi
trường xã hội.
tưởng của người lãnh
đạo - quản lý
tưởng mục tiêu cao
đẹp, động lực thúc đẩy, điều
khiển toàn bộ hoạt động của con
người. Sự thôi thúc của nhận thức
tình cảm trong tưởng đã làm
cho con người có một sức mạnh phi
thường, sức mạnh ấy giúp nhân
vượt qua mọi trở ngại, .khó khăn
trên con đường vươn tới mục tiêu.
Trung thành phấn đấu theo mục
tiêu lý tưởng hội chủ nghĩa
một phẩm chất nhân cách cực kỳ
quan trọng người cán bộ lãnh
đạo, quản của Đảng ta. Đặc biệt
trong tình hình hiện nay, khi
những giá trị của chủ nghĩa hội
hiện thực đang bị kẻ thù xuyên tạc,
bóp méo thì người cán bộ lãnh đạo,
quản không những thường xuyên
phải trau dồi, kiên định với mục tiêu
cộng sản chủ nghĩa còn phải
thường xuyên nêu cao cảnh giác,
sẵn sàng đập tan những âm mưu
và thủ đoạn của kẻ thù. Hồ Chủ tịch
đã từng căn dặn người cán bộ cách
mạng phải: "Tuyệt đối trung thành
với cách mạng, với nhân dân, quyết
tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng,
cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt
nhất".
Thế giới quan của người
lãnh đạo - quản lý
Thế giới quan hệ thống
các quan niệm của con người về tự
nhiên, hội duy được hình
thành mỗi người xác định
phương châm hành động cho người
đó. Thế giới quan của người lãnh
đạo - quản lý thế giới quan khoa
học được xây dựng trên nền tảng
của chủ nghĩa Mác-lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh
Nền kinh tế thị trường đã
đang những ảnh hưởng nhất
định đến định hướng giá trị của con
người Việt Nam, cho nên người
lãnh đạo phải hướng tới một cách
kiên trì những giá từ bản, cất lõi
như: chủ nghĩa _ yêu nước, độc lập
dân tộc ch nghĩa hội, tinh
thần tập thể, lòng nhân ái .v v Trong
giai đoạn hiện nay, cán bộ lãnh đạo
phải tầm nhìn xa trông rộng,
quan điểm đúng đắn về sự nghiệp
đổi mới, hướng tới s sáng tạo,
năng động, chất lượng, hiệu quả;
phải ra sức cống hiến hết mình vì
mục tiêu chung: nước, dân,
chủ nghĩa xã hội; và phải ra sức xây
dựng cuộc sống môi trường
hội trong sáng, lành mạnh trên nền
tảng thế giới quan khoa học. Mặt
khác, phải loại trừ tưởng cục bộ,
địa phương, phái, thực dụng,
hẹp hòi, ích kỷ, chủ nghĩa nhân,
cơ hội, đặc quyền, đắc lợi... Có như
vậy, người cán bộ lãnh đạo, quản lý
mới có thể thể hiện được vai trò của
mình theo yêu cầu của nhiệm vụ
cách mạng trong giai đoạn mới.
Tính cách người lãnh đạo
quản lý
Theo Hồ Chí Minh, những
phẩm chất tính cách của người cán
bộ lãnh đạo bao gồm cần, kiệm,
liêm, chính, chí công, tư. Đặc
biệt trong giai đọan hiện nay, nền
kinh tế thị trường với mặt trái của
nó đã làm thoái hóa không ít cán bộ
từ TW đến địa phương nên hơn bao
giờ hết đòi hỏi cán bộ phải "cần
kiệm liêm chính, chí công tư”,
không tham nhũng kiên quyết
đấu tranh chống tham nhũng, ý
thức tổ chức kỷ luật, trung thực,
không hội, gắn mật thiết với
nhân dân, được nhân dân tín
nhiệm.
Tính cách người lãnh đạo
còn thể hiện trong phong cách làm
việc, trong quan hệ và cách cư xử. .
. ảnh hưởng đến năng suất
lao động trong tập thể, hơn nữa
còn chuẩn mực đạo đức cho
nhiều người noi theo. Do đó người
lãnh đạo phải gương mẫu về đạo
đức, lối sống. Có tác phong dân chủ
khoa học, khả năng tập hợp
quần chúng, đoàn kết cán bộ và xây
dựng cho mình một tính cách lãnh
đạo phù hợp với yêu cầu.
Năng lực lãnh đạo - quản
Năng lực lãnh đạo - quản
toàn bộ những đặc điểm, phẩm
chất tâm lý của những cá nhân nhất
định, tham gia vào việc bảo đảm
cho họ thể chỉ huy, điều khiển,
điều chỉnh các công việc mang
lại những kết quả nhất định.
Năng lực quản được th
hiện một cách tập trung trong toàn
bộ chu trình của hoạt động quản lý
từ việc kế hoạch hoá đến tổ chức,
chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra,
đánh giá, hiệu chỉnh. Hoạt động
quản hoạt động đa dạng, vừa
mang tính khoa học vừa mang tính
nghệ thuật nên đòi hỏi cao về năng
lực quản lý. Theo Văn kiện hội Nghị
TW3, khoá VIII người cán bộ ngày
nay phải "có trình đhiểu biết về
luận chính trị, quan điểm, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước, có trình độ văn hoá,
chuyên môn, đủ năng lực sức
khỏe để làm việc hiệu quả, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”
Nghĩa cần các năng lực
bản như năng lực trí tuệ, năng lực
tổ chức, năng lực chuyên môn
năng lực sư phạm.
Năng lực trí tuệ
Năng lực trí tuệ khả năng
biến tri thức thành phương pháp
sử dụng thành thạo chúng đ tiếp
tục nhận thức, tìm ra bản chất, quy
luật, xu hướng tất yếu của sự vật,
vận dụng đúng đắn các quy luật
đó trong cuộc sống.
Năng lực tổ chức tổ hợp
các phẩm chất tâm của nhân
cách nhằm đáp ứng được các yêu
cầu của công tác tổ chức và điều
hành công việc đạt kết quả cao.
Năng lực chuyên môn sự
tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm
trí tuệ của người lãnh đạo để hoàn
thành kết quả hoạt động chuyên
môn của người lãnh đạo. Năng lực
chuyên môn đây được thể hiện
trước tiên khả năng chỉ đạo thực
hiện hiệu quả các hoạt động
chuyên môn, biết phát huy sử
dụng hiệu quả sức mạnh tổng
hợp của đơn vị mình.
Năng lực phạm là khả
năng tác động vào con người bằng
tình cảm, ý chí nhân cách của
chính bản thân người lãnh đạo
quản lý. Đó là sự động viên, khuyến
khích, tập hợp được nhiều người
hăng hái lao vào công việc chung.
Sự tác động này, trước hết biểu
hiện khả năng lan truyền nghị lực
và ý chí của mình sang nhiều người
khác, khơi dậy lòng hăng hái
quyết tâm ở họ.
Khí chất lãnh đạo - quản
Khí chất thuộc tính tâm
phức hợp của cá nhân, biểu hiện
cường độ, tốc độ nhịp độ của
các hoạt động tâm lý, thể hiện sắc
thái của hành vi, cử chỉ, cách nói
năng của cá nhân. Thông thường
khí chất của con người tương ứng
với với các kiểu họat động thần kinh
thường tồn tại bốn kiểu : hăng
hái, điềm đạm, nóng nảy, ưu tư.
Để đảm bảo họat động thực
tiển hiệu quả, Người lãnh đạo -
quản cần xác định được khí chất
hiện của bản thân mình cũng
như tự nhận thấy những ưu, nhược
điểm của từng loại khí chất, đồng
thời biện pháp rèn luyện, phát
huy những ưu điểm, khắc phục
những khuyết điểm, biết phối hợp,
điều hoà khí chất cho phù hợp.
Những nội dung cần tập trung rèn
luyện, bao gồm các hoạt động nhận
thức, về đời sống tình cảm, về hành
động hướng đến hòan thiện
nhân đạt tầm sâu sắc - lạc quan,
hòa đồng – bình tỉnh kiên trì.
Như vậy, nhân cách lãnh
đạo - quản được cấu trúc bởi 4
nội dung trên được biểu hiện ra
bên ngoài qua hoạt động của họ.
Đó cũng chính là 2 mặt Đức Tài
của người lãnh đạo - quản lý. Nội
dung xu hướng, tính cách, tính khí
biểu hiện mặt đức, còn nội dung
năng lực biểu hiện về tài. Những
yêu cầu đòi hỏi về Đức Tài đối
với người cán bộ lãnh đạo - quản
cũng khác và cao hơn bất kỳ người
nào trong hội. Hồ Chí Minh
xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách
mạng Người luôn quan niệm đạo
đức cách mạng gốc của người
cách mạng. Trong di chúc Người đã
nhấn mạnh Đảng ta một đảng
cầm quyền, mỗi đảng viên cán
bộ phải thật sự thấm nhuần đạo
đức cách mạng, thật sự cần kiệm,
liêm chính, chí công, …..
Đảng cần phải chăm lo giáo dục
đạo đức cách mạng cho đoàn viên
thanh niên, đào tạo họ thành những
người kế thừa đ xây dựng CNXH
vừa “hồng” vừa “chuyên”. Cái
“chuyên” trong lời dạy của Người
chính ng lực chuyên môn,
cái tài của người cán bộ lãnh đạo -
quản lý. Còn cái “hồng” chính cái
đức của người lãnh đạo. Trong tác
phẩm ''Sửa đổi lối làm việc'' viết
năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: ''Có cán bộ tốt, việc
cũng xong. Muốn việc thành công
hoặc thất bại đều do cán bộ tốt
hoặc kém. Đó một chân nhất
định''. Tài Đức luôn quan hệ
biện chứng với nhau, hòa quyện
vào nhau. Trong đó đạo đức cái
gốc, không đức thì tài giỏi
mấy cũng không lãnh đạo được
nhân dân. Ngược lại người đức
Bài tập tham khảo - Trang 2
Bài tập tham khảo - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tham khảo 9 10 704