Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5601 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài tập thủy văn công trình - Chương 2 - Thêm 1
1. Một lưu vực 465 km2 có lượng mưa bình quân hàng năm là 775mm và dòng chảy bình quân hàng
năm là 3.8 m3/s. Có bao nhiêu phần trăm lượng mưa bị tổn thất bởi lưu vực (hệ số dòng chảy)?
2. Một lưu vực 9250 km2 có lượng mưa bình quân hàng năm là 645mm và dòng chảy bình quân hàng
năm là 37.3 m3/s. Lớp nước mưa tổn thất trên lưu vực là bao nhiêu?
3. Tài liệu đo đạc của trạm thủy văn A trên sông B trong năm 1980 như sau:
Tháng

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Q(m3/s)

10.2

6.34

4.53

2.80

5.20

15.4

30.6

36.2

32.0

26.3

20.0

17.2

a) Vẽ đường quá trình lưu lượng của năm 1980
b) Cho biết diện tích lưu vực A là F= 510 km2. Tính các đại lượng dòng chảy năm 1980 của sông B tại
trạm A ? (Qn, Wn, Mn , Yn )
4. Một lưu vực 100km2 có 13 trạm đo mưa bố trí tại các vị trí như trên Hình P-2-4. Ngay sau khi xảy ra
một trận mưa, lượng mưa tích lũy tại mỗi trạm được lấy. Hãy tính lượng mưa bình quân lưu vực
theo các phương pháp sau:
(1) Bình quân số học;
(2) Đa giác Thiessen;
(3) Phương pháp đường đẳng trị.

1

Bài tập thủy văn công trình - Chương 2 - Thêm 1
5.

2

...
i tập thủy văn công trình - Chương 2 - Thêm 1
1
1. Một lưu vc 465 km2 có lượng mưa nh quân hàng năm là 775mm dòng chảy bình quân hàng
m 3.8 m3/s. bao nhiêu phn trăm lượng mưa bị tổn thất bởi u vc (hệ số dòng chảy)?
2. Một lưu vực 9250 km2 ng mưa bình quân hàng năm 645mm dòng chảy bình quân ng
m 37.3 m3/s. Lớp nước mưa tổn thất trên lưu vc bao nhiêu?
3. Tài liệu đo đạc của trạm thủy văn A trên sông B trong năm 1980 như sau:
Tháng
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I X
X
XI
XII
Q(m
3
/s)
10.2
6.34
4.53
2.80
5.20
15.4
30.6
36.2
32.0
26.3
20.0
17.2
a) Vẽ đường qtrình lưu lượng của m 1980
b) Cho biết diện tích lưu vực A là F= 510 km2. Tính các đại lượng dòng chảy năm 1980 của sông B tại
trm A ? (Qn, Wn, Mn , Yn )
4. Một lưu vực 100km2 có 13 trm đo mưa bố trí tại c vị trí như trên Hình P-2-4. Ngay sau khi xảy ra
một trn mưa, lượng mưa tích lũy tại mỗi trm được lấy. Hãy tính lượng mưa nh quân lưu vực
theo c phương pháp sau:
(1)nh quân shọc;
(2) Đa giác Thiessen;
(3) Phương pháp đường đẳng tr.
Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình - Trang 2
Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài Tập Thuỷ Văn Công Trình 9 10 990