Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập: tính lương) - có lời giải

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 6204 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BÀI 10: Anh Sơn là thợ cơ khí bậc 5/7 có hệ số lương là 3,18 được giao làm công việc bậc 4/7 hệ số lương là 2,71 với Mtg = 24 phút/sp. Trong tháng anh Sơn còn làm công việc khác hưởng lương thời gian 6 ngày (trong đó có 4 ngày làm việc vào ban đêm, hưởng mức phụ cấp đêm là 35% và 2 ngày làm thêm vào chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày). Ngoài ra trong tháng anh Sơn còn có một ngày nghỉ phép năm; 1 ngày ngừng việc do mất điện và một ngày nghỉ việc riêng có lương. Hãy tính thu nhập cho anh Sơn biết rằng:
- Do cố gắng anh đã đạt được 480 sản phẩm
- Ngừng việc thỏa thuận hưởng 80%
- Mức lương tối thiểu chung do quy định hiện hành của nhà nước
- Doanh nghiệp có phụ cấp độc hại hệ số 0,1 và áp dụng chế độ làm việc 25 ngày công chế độ tháng

Bài làm

ĐGspht =( LCBCV + PC ) . Mtg = [(2,71 + 0,1).24.730000] / 25.8.60 = 4102,6

TLspht = ĐGspht . Qht = 4102,6 . 480 = 1969248 (đồng)

TLtg làm đêm = ( MLngày + PCnếu có ). (1+ tỷ lệ % đc hưởng) . TGlàm đêm
= [ {( 3,18 + 0,1 ). 730000} /25 ] . (1 + 35%) . 4 = 517190
TL tg làm thêm nghỉ bù = (MLngày + PCnếu có) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % đc hưởg
= [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 100% = 95776 (đồng)
TLtg làm thêm ko nghỉ bù = ( MLngày + PCnếu có ) . TGlàm thêm . Tỷ lệ % đc hưởng
= [(3,18 + 0,1 ). 730000 / 25] . 1 . 200% = 191552 (đồng)
TLnghỉ phép = (MLngày + PCnếu có) . Số ngày nghỉ phép
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 = 92856 (đồng)
TLngừng việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % đc hưởng
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 . 80 % = 74,285 (đồng)
TLnghỉ việc = (MLngày + PCnếu có) . Tg nghỉ việc . Tỷ lệ % đc hưởng
= [(3,18 . 730000 )/ 25] . 1 .100% = 92856 (đồng)
Tổng TL = 1969248 + 517190 + 95776 + 191552 + 92856 + 74285 + 92856
= 3033763

BÀI 11: Chị Thanh là công nhân bậc 5/6 với hệ lương là 3,54 được giao làm công việc X bậc 4/6 với hệ số lương 2,82. Mức sản lượng được giao 25 sản phẩm/ ca. Sản lượng thực tế nghiệm thu 600 sản phẩm. Trong tháng ngoài công việc hưởng lương sản phẩm chị Thanh còn làm công việc khác hưởng lương thời gian là 4 ngày, 2 ngày làm thêm vào đêm chủ nhật đã nghỉ bù 1 ngày, có 2 ngày ngừng việc( trong đó 1 ngày ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động và 1 ngày ngừng việc do lỗi của chị Thanh). Hãy tính thu nhập tháng cho chị Thanh. Biết:
- Doang nghiệp có phụ cấp khu vực 0,2
- Công việc chị Thanh đang làm có phụ cấp độc hại 0,4
- Tiền lương tối thiểu do quy định chung hiện hành của nhà nước
- Chế độ làm việc 25 ngày công chế độ tháng
ĐGspht =( LCBCV + PC ) / Msản lượng = (2,82 + 0,2 + 0,4) .730000/ ( 25 .25)
= 3994,56 (đồng)
TLspht = ĐGspht . Qht = 3994,56 . 600 = 2396736 (đồng)
TLtgian = [( HSL + PC) .MLmin / Ngàycố định ] . Ngày làm việc thực tế
= [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . 4 = 483552 (đồng)
Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật không có nghỉ bù
TLlàm thêm đêm = ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) . Tỷ lệ % đc
hưởng . Tg làm thêm
= [( 3,54 + 0,2 + 0,4 ). 730000/25] . (1+ 30%). 200% . 1
=314309 (đồng)
Tiền lương làm thêm vào đêm chủ nhật có nghỉ bù
TLlàm thêm có nghỉ bù= ( MLngày + PCnếu có) .( 1+ Tỷ lệ % làm thêm đêm) .Tỷ lệ%đc
hưởng . Tg làm thêm
- (MLngày + PCnếu có) . Tgian làm thêm
= [(3,54+0,2+0,4). 730000/25].(1+ 30%).200% .1 - [(3,54+0,2+0,4).730000/25] .1
= 193421 (đồng)
TLngừng việc = ( MLngày + PCnếu có) . Tg ngừng việc . Tỷ lệ % đc hưởng
TLngừng việc = [(3,54 + 0,2). 730000/25]. 1 . 100% = 109208 (đồng)
Tổng TL = 2396736 + 483552 +314309 + 193421 +109208 = 3497226 (đồng)
Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập: tính lương) - có lời giải - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập tiền lương tiền công (dạng bài tập: tính lương) - có lời giải 9 10 13