Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tiền lương-tiền công (phần: tính thưởng) - có lời giải

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 3395 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài tập tiền lương-tiền công (phần: tính thưởng) - có lời giải

BÀI TẬP CHƯƠNG: TIỀN THƯỞNG


Chú thích: Một số từ viết tắt

QLC: quỹ lương chính

QLCqd: quỹ lương chính quy đổi

m: là số lượng người trong từng hạng thành tích

TLBQ: là tiền lương bình quân

QKT: là quỹ khen thưởng

TT: là tiền thưởng

ML: mức lương

H: hệ số lương

kh: khuyến khích


Bài tập 1:

Một doanh nghiệp thực hiện trích thưởng từ lợi nhuận cho công nhân như sau:Hạng thành tích
Số lượng người Hệ số lương Tiền lương bình quân
A 35 1,2 2150000
B 20 1,0 1970000
C 20 0,9 1876000
Khuyến khích 10 0,3 1815000

Quỹ khen thưởng của cả đơn vị được trích: 175356000 đồng. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng tiền lương tối thiểu theo quy định hiện hành của nhà nước.

Hãy tính tiền thưởng cho một số cá nhân sau

Tên công nhân Được xếp hạng Hệ số lương
Nguyễn hồng sơn A 3,49
Lê thị hằng B 2,42
Phạm tiến công C 2,42
Đỗ ngọc tân A 2,90
Ngô thị hương Khuyến khích 2,01

Bài làm


Bước 1: Tính quỹ lưởng chính của từng hạng thành tích

QLCi = mi . TLBQi

QLCA = mA . TLBQA = 35 . 2150000 = 75250000 (đồng)
QLCB = mB . TLBQB = 20 . 1970000 = 39400000 (đồng)
QLCC = mC . TLBQC = 20 . 1876000 = 37520000 (đồng)
QLCkh = mkh . TLBQkh =10 . 1815000 = 18150000 (đồng)

Bước 2: Tính quỹ lương chính quy đổi của từng hạng thành tích

QLCqdi = QLCi . Hi

QLCqdA = QLCA . HA = 75250000 . 1,2 = 90300000 (đ)
QLCqdB = QLCB . HB = 39400000 . 1,0 = 39400000 (đ)
QLCqdC = QLCC . HC = 37520000 . 0,9 = 33768000 (đ)
QLCqdKH = QLCkh . Hkh = 18150000 . 0,3 = 5445000 (đ)
à Tổng QLCqd = 168913000 (đ)

Bước 3: Tính quỹ khen thưởng của từng hạng thành tích

QKTi = (tổngQKT / tổngQLCqd ) . QLCqdi

QKTA = (tổngQKT / tổngQLCqd ) . QLCqdA
= (175356000 : 168913000) . 90300000 = 93744394
QKTB = (175356000 : 168913000) . 39400000 = 40902870
QKTC =(175356000 : 168913000) . 33768000 =35056043
QKTkh = (175356000 : 168913000) . 5445000 = 5652694

Bước 4: tính tiền thưởng của từng cá nhân
Bài tập tiền lương-tiền công (phần: tính thưởng) - có lời giải - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập tiền lương-tiền công (phần: tính thưởng) - có lời giải 9 10 747