Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tính tỷ giá chéo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 8458 lần   |   Lượt tải: 3 lần
D ng bài t p th nh t
TÍNH T GIÁ CHÉO
1.1 T giá chéo gi a hai
m t

ng ti n y t giá

1.2 T giá chéo gi a hai
m t

ng ti n cùng d a vào

ng ti n

nh giá

1.3 T giá chéo gi a hai
th ba mà

ng ti n cùng d a vào
ng ti n d a vào

ng th ba là

này nhưng l i là y t giá v i

nh giá v i
ng ti n kia

ng
ng ti n

1.1 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng
d a vào m t ng ti n y t giá
Công th c t ng quát v t giá ngh ch

o

X/Y = a-b v y Y/X = ?
-

Ngân hàng mua Y b ng
X, do v y giá bán

-

ng X b ng

Ngân hàng bán Y b ng
mua

ng X v i giá a và mua Y chính là bán
ng Y s là 1/a

ng X v i giá b và bán m t

ng ti n kia, nên giá mua

ng

ng X b ng

V y n u X/Y = a-b thì t giá ngh ch

ng ti n chính là

ng Y s là 1/b.

o Y/X s là Y/X = 1/b-1/a

1.1 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng
d a vào m t ng ti n y t giá
Th trư ng thông báo:
X/Y = a/b
X/Z = c/d
Tính t giá chéo: Y/Z và Z/Y

1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng
d a vào ng y t giá
Ta có : - X/Y = a/b

Tính t giá: - Y/Z

- X/Z = c/d

- Z/Y

Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z =

1

c
* Dm X /Z =

Db X/Y
b
1
d
* Db X /Z =
Db Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z =
Dm X/Y
a
c
a

Y/Z =

b
d
a

=> Z / Y =

d
b
c

1.1Tính t giá gi a hai ng ti n
cùng d a vào ng y t giá
Ví d 1:
Th trư ng thông báo
USD/CHF = 1,1807/74
USD/HKD = 7,7515/85
Tính t giá CHF/HKD; HKD/CHF

1.1Tính t giá gi a hai ng ti n
cùng d a vào ng y t giá
Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD
= Dm CHF/USD*Dm USD/HKD
= (1/1,1874)*7,7515=6,5281
Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD
= (1/1,1807)*7,7585= 6,5711
CHF/HKD = 6,5281-6,5711
HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531

CHF/USD = 1,1807/74
HKD/USD = 7,7515/85
Dm CHF / HKD = Dm CHF / USD * Dm USD / HKD
1
7 , 7515
=
=
= 6 , 5281
* Dm USD / HKD
Db USD / CHF
1 ,1874
Db CHF / HKD = Db CHF / USD * Db USD / HKD
1
7 , 7585
=
=
* Db USD / HKD
Dm USD / CHF
1 ,1807
=> CHF / HKD

=

=> HKD / CHF

=

6 , 5281 / 6 , 5711
1
6 , 5711
1
6 , 5281

= 6 , 5711

= 0 ,1521 / 0 ,1531

1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n
cùng d a vào ng ti n nh giá
Th trư ng thông báo
X/Z = a/b
Y/Z = c/d
Tính t giá X/Y; Y/X

1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n
cùng d a vào ng nh giá
X/Z = a/b
Y/Z = c/d
Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z *

Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z *

X /Y =

a
d
b
c

=> Y / X =

c
b
d
a

a
1
=
Db Y / Z
d

b
1
=
Dm Y / Z
c

1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n
cùng d a vào ng nh giá
Ví d 2
Th trư ng thông báo
GBP/USD = 2,0345/15
EUR/USD= 1,4052/40
Tính t giá GBP/EUR; EUR/GBP

GBP/USD = 2,0345/15
EUR/USD= 1,4052/40
Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD /...
Dạng bài tập thứ nhất
TÍNH TỶ GIÁ CHÉO
1.1 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền yết g
1.2 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào
một đồng tiền định giá
1.3 Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng
thứ ba mà đồng thứ ba là định giá với đồng tiền
này nhưng lại là yết giá với đồng tiền kia
Bài tập tính tỷ giá chéo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tính tỷ giá chéo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập tính tỷ giá chéo 9 10 631