Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận dân sự tháng thứ 2

Được đăng lên bởi summerrainpt2000
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3593 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BÀI TẬP THÁNG THỨ HAI
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÀ
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI
HỢP ĐỒNG
LỚP CLC38B – NHÓM 3
1. Nguyễn Thanh Thư
2. Phan Thị Hạnh Quyên
3. Võ Thị Minh Thư
4. Nguyễn Thị Hồng Thảo
5. Hồ Mỹ Kỳ Tân
6. Nguyễn Nhật Thảo
7. Hồ Thị Tường Vy

MSSV: 1351101030108
MSSV: 1353801011199
MSSV: 1353801011233
MSSV: 1353801013189
MSSV: 1353801015244
MSSV: 1353801015251
MSSV: 1353801015341

Năm học: 2014 – 2015

Những chữ viết tắt:
Chữ viết đầy đủ
Bộ luật dân sự
Nghi quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7
năm 2006 của Hôi đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ
luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài
hợp đồng
Tòa án nhân dân

Chữ viết tắt
BLDS
Nghị quyết số 03

TAND

Vấn đề 1: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
DO SÚC VẬT GÂY RA
1. Quy định nào của BLDS sử dụng thuật ngữ “súc vật”?
Theo BLDS 2005, thuật ngữ “súc vật” được sử dụng trong quy định tại Điều
623:
“Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người
khác; nếu người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại
cho mình thì chủ sở hữu không phải bồi thường.
2. Trong trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt
hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba
và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.
3. Trong trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt
hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường;
4. Trong trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ
sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp
luật, đạo đức xã hội”.
2. BLDS có định nghĩa “súc vật” là gì không?
Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 625 BLDS
thì thiệt hại phải do súc vật gây ra. Tuy nhiên, BLDS lại không cho biết “súc
vật” được định nghĩa như thế nào?
Theo Giáo trình Luật dân sự của Học viện Tư pháp: “súc vật được hiểu theo
cách hiểu thông thường nhất là bao gồm những động vật có vú được nuôi trong
nhà như trâu, bò, lợn, chó, mèo…”. Còn theo Từ điển Tiếng Việt phổ thông:
“súc vật” là “thú vật nuôi trong nhà”. “Còn đối với một số nhà bình luận BLDS,
“súc vật nói tại điều này bao gồm cả súc vật đã thuần hóa và chưa được thuần
hóa, những súc vật nuôi như trâu, bò, hưu, nai…”1.
Các khái niệm nêu trên quá hẹp, không bao quát hết các loại súc vật có thể
gây thiệt hại. Chúng ta nên “thông thoáng” trong việc vận dụng khái niệm “súc
v...




LỚP CLC38B – NHÓM 3
1. Nguyễn Thanh Thư MSSV: 1351101030108
2. Phan Thị Hạnh Quyên MSSV: 1353801011199
3. Võ Thị Minh Thư MSSV: 1353801011233
4. Nguyễn Thị Hồng Thảo MSSV: 1353801013189
5. Hồ Mỹ Kỳ Tân MSSV: 1353801015244
6. Nguyễn Nhật Thảo MSSV: 1353801015251
7. Hồ Thị Tường Vy MSSV: 1353801015341
Năm học: 2014 – 2015
Bài thảo luận dân sự tháng thứ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận dân sự tháng thứ 2 - Người đăng: summerrainpt2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài thảo luận dân sự tháng thứ 2 9 10 126