Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THI CÔNG ĐOÀN

Được đăng lên bởi hakimquy73
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
TÊN CĐCS: …………………………..................

BÀI THI VIẾT
Hội thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô
xây dựng và phát triển" trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Long Biên
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………..…………… (viết chữ in hoa).
Tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công tác: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp, chức vụ: ………………………………..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I. PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM :

Thí sinh lựa và tả lời bằng cách đánh dấu « x » vào một trong các đáp án sau :
Câu hỏi 1:
1. Đồng chí cho biết, Công đoàn Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?
a. 28/7/1929

;

b. 27/8/1929

2. Hội nghị Công hội đỏ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày
nay) được tổ chức ở đâu?
a. Số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội
b. Xưởng đóng tàu Ba Son, Sài Gòn
3. Ai là Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Công hội đỏ Bắc Kỳ?
a. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
b. Đồng chí Hoàng Quốc Việt
Câu hỏi 2:
1. Đồng chí kể tên của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

2. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã qua mấy kỳ Đại hội?
a. 10 kỳ.

;

b. 11 kỳ

Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết phong trào thi đua “Lao động giỏi” do Tổng
LĐLĐ Việt Nam phát động trong CNVCLĐ cả nước được khởi xướng từ đâu?
a. TP. Hồ Chí Minh

;

b. TP. Hà Nội

Câu hỏi 4:
1. Đồng chí cho biết hiện nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo,
quản lý bao nhiêu LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?
a. 63

;

;

b. 64

2. Đồng chí cho biết hiện nay Tổng LĐLĐ Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo,
quản lý bao nhiêu công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn
Tổng công ty?
a. 22

;

;

b. 20

3. Đồng chí cho biết đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, trong cả nước có
bao nhiêu công đoàn cơ sở?
a. 114.196

;

b. 110.000

4. Đồng chí cho biết đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, trong cả nước có
bao nhiêu đoàn viên công đoàn?
a. 7.900.000

;

b. 7.9...
LIÊN ĐOÀN LAO ĐNG QUN LONG BIÊN
TÊN CĐCS: ……..................
BÀI THI VIT
Hi thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô
xây dựng và phát triển" trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Long Biên
H tên thí sinh: ………………….. (viết ch in hoa).
Tên và đa chỉ cơ quan, đơn v, doanh nghip công tác: …………
……………………………………..
……………………………………..
Nghnghip, chc v: …………..…………………..
……………………………………..
I. PHẦN TR LI CÂU HI TRC NGHIM :
Thí sinh la và t lời bng cách đánh du « x » vào mt trong các đáp án sau :
Câu hi 1:
1. Đồng chí cho biết, Công đoàn Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?
a. 28/7/1929 ; b. 27/8/1929
2. Hội nghị Công hội đỏ (tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày
nay) được tổ chức ở đâu?
a. S nhà 15 ph Hàng Nón, Hà Ni
b. Xưng đóng tàu Ba Son, Sài Gòn
3. Ai là Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Công hội đỏ Bắc Kỳ?
a. Đng chí Nguyn Đc Cnh
b. Đng chí Hoàng Quc Vit
Câu hi 2:
1. Đồng chí kể tên của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
1
BÀI THI CÔNG ĐOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THI CÔNG ĐOÀN - Người đăng: hakimquy73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI THI CÔNG ĐOÀN 9 10 345