Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch cá nhân về đảng

Được đăng lên bởi Viên Phấn Trắng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ XÃ BẢO HÒA
CHI BỘ LÊ THÁNH TÔNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Xuân Lộc, ngày 06 tháng 6 năm 2013

PHƯƠNG HƯỚNG
Phấn đấu làm theo của cá nhân sau khi
học tập chuyên đề năm 2013
Họ và tên : Trần Thị Hoa Hương
Sinh hoạt đảng tại chi bộ: Lê Thánh Tông
Đảng bộ : Xã Bảo Hòa
Cơ quan: Trường THCS Lê Thánh Tông
1.Nhận thức của cá nhân sau khi học tập chuyên đề năm 2013:
Học tập và làm theo phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách
nêu gương Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ,
đảng viên có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái,
tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể; cần có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư
tưởng; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong
cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt… để rèn luyện nhân cách
người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Đảng và nhân dân giao phó.
Học tập phong cách của Bác sẽ hướng cho con người đến với chân, thiện, mỹ
của cuộc sống. Giúp cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có
phẩm chất chính trị trong sáng, gắn bó với nhân dân, lấy lợi ích nhân dân làm mục
đích hoạt động của mình. Học và làm theo phong cách của Bác để không ngừng củng
cố lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ
máu thịt với nhân dân. Học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cho
cán bộ, đảng viên có tác phong hiện đại, đáp ứng với yêu cầu mới xây dựng đất mước
trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
2. Từ những nhận thức nêu trên, tự liên hệ, đánh giá bản thân có những ưu điểm,
hạn chế theo các nội dung được đề cập trong chuyên đề:
2.1. Phong cách quần chúng:

a/ Ưu điểm:

-

Biết lắng nghe tâm tư, ý kiến của nhân dân, bà con lối xóm, phụ huynh học sinh
và bản thân các em học sinh.

-

Gần gũi, sống chan hòa với láng giềng,đoàn kết đồng nghiệp.

-

Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Giúp đỡ những học sinh nghèo bằng những động viên, khích lệ.
b/ Hạn chế:
Đôi khi còn bất mãn với quần chúng là giáo viên và phụ huynh học sinh trong
cách giáo dục học sinh.
2.2. Phong cách dân chủ:
a/ Ưu điểm

Biết đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh
của tập thể.

-

Kiểm tra đánh giá xếp loại hạnh ...
ĐẢNG BỘ XÃ BẢO HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ LÊ THÁNH TÔNG Xuân Lộc, ngày 06 tháng 6 năm 2013
PHƯƠNG HƯỚNG
Phấn đấu làm theo của cá nhân sau khi
học tập chuyên đề năm 2013
Họ và tên : Trần Thị Hoa Hương
Sinh hoạt đảng tại chi bộ: Lê Thánh Tông
Đảng bộ : Xã Bảo Hòa
Cơ quan: Trường THCS Lê Thánh Tông
1.Nhận thức của cá nhân sau khi học tập chuyên đề năm 2013:
Học tập làm theo phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách
nêu gương Hồ Chí Minh ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây sở để mỗi cán bộ,
đảng viên được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải gi gìn, không ngừng tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái,
tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể; cần có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư
tưởng; nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong
cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt… để rèn luyện nhân cách
người cán bộ cách mạng, thực sự xứng đáng với vai trò vừa người lãnh đạo, vừa là
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Đảng và nhân dân giao phó.
Học tập phong cách của Bác sẽ hướng cho con người đến với chân, thiện, mỹ
của cuộc sống. Giúp cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người
phẩm chất chính trị trong sáng, gắn với nhân dân, lấy lợi ích nhân dân làm mục
đích hoạt động của mình. Học làm theo phong cách của Bác để không ngừng củng
cố lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên cũng n củng cố mối quan hệ
máu thịt với nhân dân. Học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cho
cán bộ, đảng viên tác phong hiện đại, đáp ứng với yêu cầu mới xây dựng đất mước
trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
2. Từ những nhận thức nêu trên, tự liên hệ, đánh giá bản thân có những ưu điểm,
hạn chế theo các nội dung được đề cập trong chuyên đề:
2.1. Phong cách quần chúng:
Bài thu hoạch cá nhân về đảng - Trang 2
Bài thu hoạch cá nhân về đảng - Người đăng: Viên Phấn Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài thu hoạch cá nhân về đảng 9 10 189