Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị hè 2015

Được đăng lên bởi luannamdong@gmail.com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Câu hỏi : Qua nghiên cứu các chuyên đề, vấn đề gì đồng chí tâm đắc nhất , từ
đó có trách nhiệm cùng đơn vị cụ thể hoá thực hiện hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của mình trong năm học 2015 - 2016 với kết quả cao nhất .
Bài làm :
*Những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước
và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước
trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn,
cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung,
phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ
sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản
thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.Trong quá trình đổi
mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp
thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những
nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài
hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ,
khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành;
lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và
giáo dục xã hội.
4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội
và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách
quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú
trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc
học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại
hóa giáo dục và đào tạo.
6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường,
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát
triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng,
miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt
khó khăn,...
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Câu hỏi : Qua nghiên cứu các chuyên đề, vấn đề đồng chí tâm đắc nhất , từ
đó có trách nhiệm cùng đơn vị cụ thể hoá thực hiện hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của mình trong năm học 2015 - 2016 với kết quả cao nhất .
Bài làm :
*Những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1- Giáo dục và đào tạo quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước
của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục đầu phát triển, được ưu tiên đi trước
trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcđào tạođổi mới những vấn đề lớn,
cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung,
phương pháp, chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự
lãnh đạo của Đảng, sự quản của Nhà nước đến hoạt động quản trị củac
sở giáo dục-đào tạo việc tham gia của gia đình, cộng đồng, hội bản
thân người học; đổi mới tất cả các bậc học, ngành học.Trong quá trình đổi
mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp
thu chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những
nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài
hạn, phù hợp với từng loại đối tượng cấp học; các giải pháp phải đồng bộ,
khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3- Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân i. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành;
luận gắn với thực tiễn; giáo dục ntrường kết hợp với giáo dục gia đình
giáo dục xã hội.
4- Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội
bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách
quan. Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú
trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc
học, trình độ giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại
hóa giáo dục và đào tạo.
6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của chế thị trường,
bảo đảm định hướng hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục đào tạo. Phát
triển i hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập ngoài công lập, giữa các vùng,
miền. Ưu tiên đầu phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt
khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa các
đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Người đăng: luannamdong@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 9 10 697