Ktl-icon-tai-lieu

bài thuyết trình môn luật hành chính- địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội

Được đăng lên bởi Tiểu Mi
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3950 lần   |   Lượt tải: 2 lần
XIN KÍNH CHÀO
GIÁO VIÊN B Ộ
MÔN VÀ T Ậ P TH Ể
L Ớ P QLNNK34

Địa vị pháp lý của Các tổ
chức xã hội

•KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC XÃ
HỘI.
• Khái niệm.
Tổ chức xã hội là tổ chức phi lợi nhuận, được
thành lập trên cơ sở tự nguyện và hoạt động
theo nguyên tắc tự quản của các thành viên
nhằm thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu,
lợi ích đa dạng , chính đáng
của các thành viên và phát huy
tính tích cực chính trị của họ
trong đời sống nhà nước và xã hội.

Đặc Điểm.
Tổ chức xã hội gồm 5 đặc điểm
sau :Thứ nhất : Tổ chức xã hội
là hình
thức tổ chức tự nguyện
của những công dân cùng chung
lợi ích giai cấp , hoặc theo nghề nghiệp , giới
tính, lứa tuổi , sở thích.
Tự nguyện là một nguyên tắc cơ bản trong sự
thành lập và tham gia vào các tổ chức xã hội.
Nó thể hiện ở chỗ mọi cá nhân tự nguyện
tham gia vào TCXH và không bị ép buộc.
●

•Sự tự nguyện của tổ chức xã hội cũng mang
tính pháp lý. Điều 69 Hiến pháp 1992 quy
định về quyền của công dân : “ Công dân có
quyền được tự do ngôn luận , tự do thông tin ,
tự do hội họp , mít tinh , lâp hội…” . Với
quyền lập hội một cá nhân có thể
tham gia vào nhiều tổ chức
khác nhau mà không có một rào
cản nào.

Thứ hai : Tổ chức xã hội hoạt
động trên nguyên tắc tự quản.

•Các tổ chức xã hội tự giải quyết
công việc phát sinh trong nội bộ ,
không có sự can thiệp của nhà
nước.
•Quản lí bằng cách tuyên truyền ,
gióa dục và bình đẳng giữa các
thành viên .Tuy nhiên nếu ai vi
phạm điều lệ thì tổ chức xã hội có
quyền áp dụng biện pháp cưỡng
chế như : cảnh cáo , khiển trách
hay khai trừ ra khỏi hội.

•Thứ ba : Tổ chức xã hội là tổ chức phi lợi
nhuận .
•Đây là dấu hiệu khác biệt của tổ chức xã hội
so với đơn vị kinh tế .
•Mục đích là đem lại lợi ích cho hội viên , có
khả năng đem mọi nguồn lực để phát triển
kinh tế thực hiện các hoạt động xã hội đến
mức cao nhất…..Vì thế mà mục tiêu lợi
nhuận không phải là động cơ hình thành nên
các tổ
chức xã hội.

•Thứ tư : Tổ chức xã hội hoạt động theo điều
lệ hoặc theo các quy định của nhà nước.
•Đối với tổ chức xã hội hoạt động theo điều lệ
thì cơ sở hoạt động của nó là điều lệ
Điều lệ là văn bản cơ bản quyết
định
những vấn đè quan trọng nhất về tổ
chức hoạt động của nội bộ của tổ
chức xã hội như : tiêu chuẩn , quyền
và nghĩa vụ của các thành viên tham
gia tổ chức đó , cơ cấu tổ chức quản lí và
phương thức hoạt động của tổ chức đó.

•Điều lệ do các thành viên trong tổ chức
thống nhất và ban hành dựa
trên đại hội đại biểu của tổ
chức.Các điều lệ này phải
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
phê duyệt và thừa nh...