Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận môn tổ chức và quản lý

Được đăng lên bởi kimhao1901
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Khi nền kinh tế thị trường ở nước ta chuyển mình kéo theo sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại
hình doanh nghiệp khác nhau thì sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển giữa các doanh nghiệp là điều
thiết yếu. Điều đó đặt cho doanh nghiệp một vấn đề sống còn là muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị
trường phải tự tìm cho mình hướng đi phù hợp. Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất là phải đảm bảo
quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình diễn ra một cách thuận lợi nhất: giảm chi phí, hạ giá
thành, số lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng cao. Nhưng vượt lên tất cả, doanh nghiệp không thể làm được bất
cứ điều gì nếu không ổn định được các yếu tố đầu vào-vật tư kỹ thuật.vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về
quản lý vật tư và JIT.
Nội dung
II: QUẢN LÝ VẬT TƯ HÀNG HÓA
1. KHÁI NIỆM VÀ TÌM HIỂU VỀ VẬT TƯ
a) CĂN CỨ VÀO VAI TRÒ VÀ CÔNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT

Vật tư là từ dùng chung cho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ( NVL & CCDC). Trong 1 doanh nghiệp sản
xuất nào muốn tiến hành sản xuất phải có tài sản lưu động và tài sản cố định ( TSLĐ và TSCĐ), vật tư được
xếp vào loại TSLĐ và dùng dự trữ cho sản xuất kinh doamh, nó phân ra thành NL, VL và CCDC là do đặc
điểm khác nhau của chúng trong quá trình tham gia sản xuất.
•

NGUYÊN VẬT LIỆU:

ĐẶC ĐIỂM NVL: NVL thuộc đối tượng lao động, nó là cơ sở để hình thành sản phẩm. trong quy trình sản xuất
chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, bị tiêu hao toàn bộ, thay đổi hình thái ban đầu để cấu thành một thực tế
sản phẩm. về mặt giá trị, nguyên vật liệu dịch chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm muốn tạo ra.
PHÂN LOẠI NVL:
NVL chính (gồm tất cả thành phẩm mua ngoài) là đối tượng lao động chủ yếu cấu thành nên thực tế sản phẩm.
Vd : bông, lông cừu…
Vật liệu phụ: là vật liệu chỉ có tác dụng phụ ttrong quá trình sản xuất. nó có tác dụng làm tăng chất lượng NVL
chính-thay đổi màu sắc, mùi vị của sản phẩm, phục vụ cho công tác quản lý, nhu cầu công nghệ, cho việc bảo
quản…vd: thuốc nhuộm,thuốc tẩy…
•

CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDC)

CCDC là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị hay thời hạn sử dụng do nhà nước quy định cho
TSCĐ. CCDC tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến
khi hư hỏng. khi tham gia vào chu kỳ sản xuất nếu CCDC nhỏ thì giá trị của nó vào chi phí sản xuất kinh
doanh. Nếu giá trị lớn thì áp dụng phương pháp phân bổ hoặc trích trước giá trị CCDC.

PHÂN LOẠI CÔNG CỤ DỤNG CỤ:
•

Công cụ dụng cụ sử dụng cho mục đích s...
LỜI MỞ ĐẦU
Khi nền kinh tế thị trường ở nước ta chuyển mình kéo theo sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại
hình doanh nghiệp khác nhau thì sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển giữa các doanh nghiệp là điều
thiết yếu. Điều đó đặt cho doanh nghiệp một vấn đề sống còn là muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị
trường phải tự tìm cho mình hướng đi phù hợp. Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất là phải đảm bảo
quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình diễn ra một cách thuận lợi nhất: giảm chi phí, hạ giá
thành, số lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng cao. Nhưng vượt lên tất cả, doanh nghiệp không thể làm được bất
cứ điều gì nếu không ổn định được các yếu tố đầu vào-vật tư kỹ thuật.vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về
quản lý vật tư và JIT.
Nội dung
II: QUẢN LÝ VẬT TƯ HÀNG HÓA
1. KHÁI NIỆM VÀ TÌM HIỂU VỀ VẬT
a) CĂN CỨ VÀO VAI TRÒ VÀ CÔNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT
Vật tư là từ dùng chung cho nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ( NVL & CCDC). Trong 1 doanh nghiệp sản
xuất nào muốn tiến hành sản xuất phải có tài sản lưu động và tài sản cố định ( TSLĐ và TSCĐ), vật tư được
xếp vào loại TSLĐ và dùng dự trữ cho sản xuất kinh doamh, nó phân ra thành NL, VL và CCDC là do đặc
điểm khác nhau của chúng trong quá trình tham gia sản xuất.
NGUYÊN VẬT LIỆU:
ĐẶC ĐIỂM NVL: NVL thuộc đối tượng lao động, nó là cơ sở để hình thành sản phẩm. trong quy trình sản xuất
chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất, bị tiêu hao toàn bộ, thay đổi hình thái ban đầu để cấu thành một thực tế
sản phẩm. về mặt giá trị, nguyên vật liệu dịch chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm muốn tạo ra.
PHÂN LOẠI NVL:
NVL chính (gồm tất cả thành phẩm mua ngoài) là đối tượng lao động chủ yếu cấu thành nên thực tế sản phẩm.
Vd : bông, lông cừu…
Vật liệu phụ: là vật liệu chỉ có tác dụng phụ ttrong quá trình sản xuất. nó có tác dụng làm tăng chất lượng NVL
chính-thay đổi màu sắc, mùi vị của sản phẩm, phục vụ cho công tác quản lý, nhu cầu công nghệ, cho việc bảo
quản…vd: thuốc nhuộm,thuốc tẩy…
CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDC)
CCDC là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn về giá trị hay thời hạn sử dụng do nhà nước quy định cho
TSCĐ. CCDC tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu cho đến
khi hư hỏng. khi tham gia vào chu kỳ sản xuất nếu CCDC nhỏ thì giá trị của nó vào chi phí sản xuất kinh
doanh. Nếu giá trị lớn thì áp dụng phương pháp phân bổ hoặc trích trước giá trị CCDC.
Bài tiểu luận môn tổ chức và quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận môn tổ chức và quản lý - Người đăng: kimhao1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tiểu luận môn tổ chức và quản lý 9 10 895