Ktl-icon-tai-lieu

Bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I

1 of 11CHƯƠNG
- Tiền và các khoản tương đương tiền I. BẢNsản ngắn hạn TƯỢNG VÀ
Tài CHẤT, ĐỐI
Tổng giá trị tài sản hạn PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn
PHƯƠNG
- Các khoản phải thu ngắn hạn NỢ
- BẢN CHẤT CỦA HẠCH PHẢI KẾ
I. Hàng tồn kho: NVL, CC-DC, TP, HH… TOÁN:
TOÁN
- Tài sản1. Khái niệm về hạchTRẢ kế toán:
ngắn hạn khác
toán
Sản xuất ra của cải là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Hoạt động sản xuất
là hoạt động tự giác, có ý thức và mục đích của con người là hoạt động quan trọng nhất, nhằm tạo ra
sản phẩm thoã mãn mọi nhu cầu của con người.
Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình sản xuất đòi hỏi phải quản lý hoạt động sản xuất.
Để tổ chức quản lý, điều hành tốt hoạt động sản xuất đòi hỏi phải có thông tin về quá trình ho
động
kinh
tế
đó.
Để có được thông tin đòi hỏi phải dùng các biện pháp: quan sát, đo lường (thước đo), tính toán,
ghi chép các hoạt động kinh tế đó.
Quan
sát
các quá trình và hiện tượng kinh tế là giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh và giám đốc quá trình
tái sản xuất xã hội.
Đo
lường
mọi hao phí trong sản xuất và kết quả của sản xuất là biểu hiện những đối tượng đó bằng các đơn
vị đo lường thích hợp (thước đo hiện vật, thước đo lao động, thước đo bằng tiền).
Tính
toán
là quá trình sử dụng các phép tính, các phương pháp tổng hợp phân tích dể xác định các chỉ tiêu
cần thiết, thông qua đó để biết được tiến độ thực hiện các mục tiêu, dự án và hiệu quả của hoạt
động kinh tế.
Ghi
chép
là
quá
trình
thu
thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa
điểm phát sinh theo một trật tự nhất định.
Vậy:
Hạch toán kế toán là một hệ thống quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động
kinh tế nhằm quản lý các hoạt động đó ngày càngchặt chẽ hơn.
Theo
Luật
kế
toán
Việt
nam
được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày
17
tháng
6
năm
2003:
“Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài ch
dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.” (Điều 4)
2. Các loại hạch toán:
Căn cứ vào đối tượng và phương pháp nghiên cứu, hạch toán được chia thành ba loại; Hạch
nghiệp vụ kỹ thuật, hạch toán thống kê và hạch toán kế toán;
2.1.Hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật:
Hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật là sự quan sát, phản ánh và kiểm tra giám sát trực tiếp
nghiệp
vụ
kinh
tế
kỹ
thuật
cụ thể phục vụ cho việc chỉ đạo thường ...
CHƯƠNG I http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/23/CHUONG_I.htm
1 of 11 4/2/2008 11:15 AM
CHƯƠNG I. BN CHT, ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP HCH TOÁN K TOÁN
I. BN CHT CA HCH TOÁN K TOÁN:
1. Khái nim v hch toán kế toán:
Sn xut ra ca ci là cơ s tn ti và phát trin ca xã hi loài người. Hot động sn xut
là hot động t giác, có ý thc và mc đích ca con người là hot động quan trng nht, nhm to ra
sn phm thoã mãn mi nhu cu ca con người.
Để đạt đượ
c hiu qu cao trong quá trình sn xut đòi hi phi qun lý hot động sn xut.
Để t chc qun lý, điu hành tt hot động sn xut đòi hi phi có thông tin v quá trình ho
động kinh tế đó.
Đểđược thông tin đòi hi phi dùng các bin pháp: quan sát, đo lường (thước đo), tính toán,
ghi chép các hot động kinh tế đó.
Quan sát
các quá trình và hin tượng kinh tế là giai đon đầu tiên ca vic phn ánh và giám đốc quá trìn
h
tái sn xut xã hi.
Đo lường
mi hao phí trong sn xut và kết qu ca sn xut là biu hin nhng đối tượng đó bng các đơ
n
v đo lường thích hp (thước đo hin vt, thước đo lao động, thước đo bng tin).
Tính toán
là quá trình s dng các phép tính, các phương pháp tng hp phân tích d xác định các ch tiê
u
cn thiết, thông qua đó để biết được tiến độ thc hin các mc tiêu, d án và hiu qu ca hot
động kinh tế.
Ghi chép là quá trình thu
thp, x lý và ghi li tình hình, kết qu ca các hot động kinh tế trong tng thi k, tng địa
đim phát sinh theo mt trt t nht định.
Vy:
Hch toán kế toán là mt h thng quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các ho
t độn
g
kinh tế nhm qun lý các hot động đó ngày càngcht ch hơn.
Theo Lut kế toán Vit nam
được Quc hi nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit nam khoá XI, k hp th 3 thông qua ngà
y
17 tháng 6 năm 2003:
“Kế toán là vic thu thp, x lý, kim tra, phân tích và cung cp thông tin kinh tế, tài ch
dưới hình thc giá tr, hin vt và thi gian lao động.” (Điu 4)
2. Các loi hch toán:
Căn c vào đối tượng và phương pháp nghiên cu, hch toán được chia thành ba loi; Hch
nghip v k thut, hch toán thng kê và hch toán kế toán;
2.1.Hch toán nghip v k thut:
Hch toán nghip v
k thut là s quan sát, phn ánh và kim tra giám sát trc tiếp
nghip v kinh tế - k thut
c th phc v cho vic ch đạo thường xuyên kp thi các nghip v kinh tế hoc k thut s
n
xut như: tình hình thc hin các hot động mua hàng, sn xut, tiêu th, tình trng k thut c
máy móc thiết b...Hch toán nghip v s dng mt trong ba loi thước đo: hin vt, lao động và
giá tr thích hp. Để cung cp thông tin kp thi hch toán nghip v thường s dng các phươ
n
tin thu thp, truyn tin gin đơn như chng t ban đầu, đin thoi, đin báo hoc tru
y
ming,...Vi đối tượng rt chung và phương pháp rt đơn gin, hch toán nghip v k thut chưa
tr thành môn khoa hc độc lp.
2.2.Hch toán thng kê:
Tng giá tr tài sn
- Tin và các khon tương đương tin
- Các khon đầu tư tài chính ngn hn
- Các khon phi thu ngn hn
- Hàng tn kho: NVL, CC-DC, TP, HH…
- Tài sn ngn hn khác
Tài sn ngn hn
N
PHI
TR
Bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán 9 10 15