Ktl-icon-tai-lieu

Bản chất tương tác xã hội của giá trị

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B N CH T TƯƠNG TÁC XÃ H I C A GIÁ TR
Ngô T L p (Khoa Qu c t - ðHQGHN)
I.
Giá tr là khái ni m trung tâm c a kinh t h c. N n kinh t là t p h p nh ng cơ s v t
ch t và xã h i m t trình ñ phát tri n nh t ñ nh có nhi m v t o ra, thay ñ i, d ch chuy n và
tiêu th các giá tr , còn kinh t h c, nói m t cách v n t t, là môn khoa h c nghiên c u quy
lu t hình thành, lưu chuy n, thay ñ i và tiêu th các giá tr y. Không ph i ng u nhiên mà
Adam Smith ñã dành nhi u trang ngay trong ph n ñ u cu n The Wealth of Nations (S th nh
vư ng c a các qu c gia) n i ti ng ñ nói v giá tr .
Vì th , trư c khi ñi xa hơn trong vi c phân tích các hi n tư ng kinh t , chúng ta c n
ph i tr l i v i v n ñ b n ch t c a giá tr . ðây là câu h i l n c a các nhà kinh t h c và tri t
h c t hàng ngàn năm nay.
Như chúng ta ñã bi t, n u không k xu hư ng ñ o ñ c, t c n l c xác ñ nh cái g i là
“giá tr ñúng” hay “giá tr h p lý’, các quan ni m mang tính kinh t h c v giá tr có th chia
thành ba trư ng phái chính, trư ng phái khách quan, trư ng phái ch quan, và m t trư ng
phái th ba ch chú tr ng ñ n m i tương quan gi a cung và c u. Tôi mu n g i trư ng phái th
ba này là trư ng phái th trư ng.
Trư ng phái khách quan cho r ng giá tr c a hàng hóa có th ño ñư c m t cách khách
quan và ñư c quy t ñ nh b i các nhân t c a quá trình s n xu t, như ñ t ñai, lao ñ ng, nguyên
v t li u và v n. ð n lư t mình, trong dài h n, giá tr l i ñư c th hi n qua giá c trên th
trư ng. ð i di n c a trư ng phái này là St. Thomas Aquinas (1225-1274), John Duns Scotus
(1265-1308), William Petty (1623-1687), Richard Cantillon (168?-1734) và ñ c bi t là các
nhà kinh t h c c ñi n như Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) và Karl
Marx (1818-1883), nh ng ngư i cho r ng ngu n g c duy nh t c a giá tr là lư ng lao ñ ng xã
h i c n thi t ñ s n xu t ra hàng hóa trong m t b i c nh c th .
Trư ng phái ch quan, trái l i, cho r ng v i b t kỳ chi phí s n xu t như th nào, giá tr
c a hàng hóa ch ñư c xác ñ nh b i l i ích (utility) mà ngư i mua và ngư i bán xác ñ nh (m t
cách khá ch quan) v i nhau thông qua trao ñ i. V i trư ng phái này, trong dài h n, giá tr
chính là giá c . ð i di n c a trư ng phái này là các nhà Kinh vi n (Scholastics), các nhà tr ng
thương (mercantilists), Bernardo Davanzati (1529-1606) Nicolas Barbon (1640-1698),
Ferdinando Galiani (1728-1787) và các nhà kinh t h c Tân c ñi n như William Jevons
(1835-1882), Carl Menger (1840-1921), nh ng ngư i ñã ñ c l p - và ñ ng th i v i Leon
Walras - phát tri n lý thuy t v l i ích biên (marginal ...
1
BN CHT TƯƠNG TÁC XÃ HI CA GIÁ TR
Ngô T Lp (Khoa Quc tế- ðHQGHN)
I.
Giá tr khái nim trung tâm ca kinh tế hc. Nn kinh tế tp hp nhng cơ s vt
cht và xã hi mt trình ñộ phát trin nht ñịnh có nhim v to ra, thay ñổi, dch chuyn và
tiêu th các giá tr, còn kinh tế hc, nói mt cách vn tt, là môn khoa hc nghiên cu quy
lut hình thành, lưu chuyn, thay ñổi tiêu th các giá tr y. Không phi ngu nhiên
Adam Smith ñã dành nhiu trang ngay trong phn ñầu cun The Wealth of Nations (S thnh
vượng ca các quc gia) ni tiếng ñể nói v giá tr.
thế, trước khi ñi xa hơn trong vic phân ch các hin tượng kinh tế, chúng ta cn
phi tr li vi vn ñề bn cht ca giá tr. ðây câu hi ln ca các nhà kinh tế hc triết
hc t hàng ngàn năm nay.
Như chúng ta ñã biết, nếu không kế xu hướng ñạo ñức, tc n lc c ñịnh cái gi
“giá tr ñúng” hay “giá tr hp lý’, c quan nim mang tính kinh tế hc v giá tr th chia
thành ba trường phái chính, trường phái khách quan, trường phái ch quan, mt trường
phái th ba ch chú trng ñến mi tương quan gia cung và cu. Tôi mun gi trường phái th
ba này là trường phái th trường.
Trường phái khách quan cho rng giá tr ca ng hóa có th ño ñược mt cách khách
quan và ñược quyết ñịnh bi các nhân t ca quá trình sn xut, như ñất ñai, lao ñộng, nguyên
vt liu vn. ðến lượt mình, trong dài hn, giá tr li ñược th hin qua giá c trên th
trường. ðại din ca trường phái này St. Thomas Aquinas (1225-1274), John Duns Scotus
(1265-1308), William Petty (1623-1687), Richard Cantillon (168?-1734) ñặc bit các
nhà kinh tế hc c ñin như Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) Karl
Marx (1818-1883), nhng người cho rng ngun gc duy nht ca giá trlượng lao ñộng xã
hi cn thiết ñể sn xut ra hàng hóa trong mt bi cnh c th.
Trường phái ch quan, trái li, cho rng vi bt k chi phí sn xut như thế o, giá tr
ca hàng hóa ch ñược xác ñịnh bi li ích (utility) mà người mua và người bán xác ñịnh (mt
cách khá ch quan) vi nhau thông qua trao ñổi. Vi trường phái y, trong dài hn, giá tr
chính là giá c. ðại din ca trường phái này là các nhà Kinh vin (Scholastics), các nhà trng
thương (mercantilists), Bernardo Davanzati (1529-1606) Nicolas Barbon (1640-1698),
Ferdinando Galiani (1728-1787) các nhà kinh tế hc Tân c ñin như William Jevons
(1835-1882), Carl Menger (1840-1921), nhng người ñã ñộc lp - ñồng thi vi Leon
Walras - phát trin lý thuyết v li ích biên (marginal utility).
Trường phái th trường t b s tìm kiếm mi quan h nhân qu trc tiếp gia các yếu
t khách quan hoc ch quan vi giá tr, cho rng giá tr ca hàng hóa ñược xác ñịnh bi
mi tương quan gia cung và cu trên th trường. ðại din sm nht ca trường phái này có l
John Law (1671-1729), người ñã s dng quy lut cung cu ñể gii thích nghch v giá
tr ca nước kim cương. Nhng người hoàn chnh thuyết cung cu v giá tr Léon
Walras (1834-1910) vi mô hình Cân bng Tng quát (General Equilibrrum) và Alfred
Marshall (1842-1924) vi mô hình Cân bng Cc b (Partial Equilbrum).
Hai trường phái khách quan ch quan ñều không ñủ kh năng gii ñáp câu hi ln
nht ca kinh tế hc, ñó là: Li nhun ñến t ñâu, cái làm cho nn kinh tế li tăng trưởng?
K t khi trường phái th trường xut hin, người ta dường như ñã t b cuc tìm kiếm mt
cách lý gii mang tính triết hc v bn cht ca giá tr, mà ch còn quan tâm ñến giá c, vi tư
cách kết qu ca tương tác gia cung và cu trên th trường. Theo tôi, ñây chính nguyên
nhân tính thuyết ca s tôn sùng thuyết th trường hiu qu trong nhiu thp k. Tuy
nhiên, cuc khng hong kinh tế thế gii năm 2008 ñã buc các nhà kinh tế phi xem xét li
Bản chất tương tác xã hội của giá trị - Trang 2
Bản chất tương tác xã hội của giá trị - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản chất tương tác xã hội của giá trị 9 10 879