Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường

Được đăng lên bởi nguyenthitrang27021995
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý số liệu và lập báo cáo quan trắc môi trường

Hướng dẫn xử lý và kiểm soát số liệu
quan trắc môi trường
Huỳnh Trung Hải
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Nội dung
•
•
•
•

Mục tiêu
Giới hạn phát hiện (IDL, MDL)
Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC
Kiểm soát số liệu thông qua biên bản hiện
trường
• Xử lý số liệu
• Kiểm soát số liệu thông qua các mối quan hệ
giữa các thông số

Mục tiêu
• Xử lý và kiểm soát số liệu quan trắc nhằm:
– Đảm bảo mục tiêu chất lượng số liệu,
– Phản ánh được hiện trạng chất lượng môi trường
xung quanh/đặc trưng ô nhiễm của nguồn thải,
– Tạo ra sự tin tưởng, sự an tâm rằng những thông
tin về môi trường thu nhận được là đáp ứng đầy
đủ các yêu cầu về chất lượng mà chính cơ sở
thực hiện việc quan trắc đã cam kết, tuyên bố hay
thỏa thuận với khách hàng.

Giới hạn phát hiện
• Giới hạn phát hiện (LOD: limit of
detection):
– Là một đại lượng có liên quan đến tính ổn
định của phép đo. LOD phụ thuộc vào:
• Cấp độ hiện đại, điều kiện vận hành thiết bị
(dao động nhiệt độ, áp suất, điện áp...),
• Phương pháp phân tích (xử lý mẫu, mất mát, nhiễm
bẩn mẫu, nhiễu nền),
• Tay nghề của phân tích viên.

Giới hạn phát hiện
• Trong thực tế thường gặp: LOD của thiết bị (giới hạn
phát hiện của thiết bị - IDL: instrumental detection
limit) và LOD của phương pháp (Giới hạn phát hiện
của phương pháp - MDL: method detection limit):
− Giới hạn phát hiện của thiết bị (IDL: instrumental detection
limit) là giá trị nồng độ của cấu tử cần phân tích có thể tạo tín
hiệu 5 lần tín hiệu nhiễu của thiết bị hoặc 3 lần độ lệch chuẩn
(3) của mức nhiễu trung bình. IDL cho phép đánh giá thiết
bị vận hành có ổn định hay không, nó bao gồm các loại nhiễu
từ linh kiện cơ - điện tử của thiết bị, điều kiện vận hành máy
và điều kiện môi trường xung quanh và thường được ước
lượng qua các dung dịch chuẩn. IDL được xác định bằng
thực nghiệm.

Giới hạn phát hiện
− Giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL: method
detection limit) là giá trị nồng độ của thành phần cần phân
tích được tiến hành phân tích theo một phương pháp, tạo ra
một tín hiệu với xác suất 99% khác biệt với mẫu trắng.

Quan hệ giữa IDL:MDL xấp xỉ 1:4

Giới hạn phát hiện
• Xác định theo “quy tắc 3”:
y = yb + 3b
hay y = yb + 3Sb
y- tín hiệu tương ứng với LOD
yb – tín hiệu mẫu trắng
b, Sb – độ lệch chuẩn của tín hiệu mẫu trắng
Có 2 cách để xác định yb và Sb:
Cách 1: Tiến hành n (n tương đối lớn) thí nghiệm để
xác định nồng độ mẫu trắng, thu được các giá trị
ybi (i = 1n). Từ đó, tính yb và Sb theo các c...
Hư
ng d
n x
lý v
à
ki
á
t s
li
u
quan tr
c môi trư
ng
Hu
nh Trung H
i
Vi
n Khoa h
c v
à
Công ngh
Môi trư
ng
X
lý s
li
u v
à
l
p b
á
o c
á
o quan tr
c môi trư
ng
Bản đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường - Người đăng: nguyenthitrang27021995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bản đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường 9 10 122