Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Kính gửi: …….. (ghi tên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
Sau khi nghiên cứu Danh mục dự án được công bố ngày ….. trên ….. (ghi ngày công bố và
phương tiện phát hành), chúng tôi:
Tên Nhà đầu tư:...................................................
Quốc tịch:...........................................................
Địa chỉ........................................................................................................................................
(Ghi địa chỉ trụ sở chính)
Địa chỉ liên lạc …………………………………………………………………………….…..;
số điện thoại:................................; thư điện tử (e-mail)...................................... đăng ký tham
gia thực hiện Dự án .............................................. (Ghi tên Dự án và số thứ tự trong Danh
mục dự án đã công bố).

……, ngày ….. tháng ….. năm ………
Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:
Đối với liên danh dự thầu, phải ghi rõ tên/quốc tịch của tất cả các thành viên thuộc liên danh;
trường hợp đấu thầu quốc tế, phải ghi rõ quốc tịch của Nhà đầu tư.

...
BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Kính gửi: …….. (ghi tên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
Sau khi nghiên cứu Danh mục dự án được công bố ngày ….. trên ….. (ghi ngày công bố
phương tiện phát hành), chúng tôi:
Tên Nhà đầu tư:...................................................
Quốc tịch:...........................................................
Địa chỉ........................................................................................................................................
(Ghi địa chỉ trụ sở chính)
Địa chỉ liên lạc …………………………………………………………………………….…..;
số điện thoại:................................; thư điện tử (e-mail)...................................... đăng tham
gia thực hiện Dự án .............................................. (Ghi tên Dự án số thứ tự trong Danh
mục dự án đã công bố).
……, ngày ….. tháng ….. năm ………
Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
Ghi chú:
Đối với liên danh dự thầu, phải ghi rõ tên/quốc tịch của tất cả các thành viên thuộc liên danh;
trường hợp đấu thầu quốc tế, phải ghi rõ quốc tịch của Nhà đầu tư.
BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 9 10 189