Ktl-icon-tai-lieu

Ban đầu hóa xoáy 3 chiều cho mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¹p chÝ KhÝ t−îng Thñy v¨n, Hµ Néi, 10(526)/2004, tr. 14−25

ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu cho m« h×nh MM5
vµ øng dông trong dù b¸o quÜ ®¹o b∙o
Phan V¨n T©n, Bïi Hoµng H¶i
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
1. Më ®Çu

Ban ®Çu hãa xo¸y vµ øng dông trong dù b¸o b·o hiÖn vÉn ®ang lµ mét trong
nh÷ng líp bµi to¸n ®−îc nhiÒu nhµ khÝ t−îng quan t©m [4]. Cho ®Õn nay ®· cã
nhiÒu c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn kh¸c nhau. Chung
qui l¹i, tÊt c¶ ®Òu h−íng ®Õn môc ®Ých n©ng cao chÊt l−îng dù b¸o quÜ ®¹o vµ
c−êng ®é b·o. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn c¸c m« h×nh sè,
ng−êi ta ®ang cè g¾ng nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ph¸p ban ®Çu hãa xo¸y nh»m n©ng
cao ®é chÝnh x¸c cña tr−êng ban ®Çu, kh¾c phôc sù thiÕu hôt sè liÖu quan tr¾c trªn
biÓn, n¬i b·o ho¹t ®éng, vµ sù h¹n chÕ vÒ ®é ph©n gi¶i cña c¸c m« h×nh toµn cÇu
[1,2,3,4,13]. Ngoµi c¸c s¬ ®å ban ®Çu hãa xo¸y hai chiÒu ¸p dông cho c¸c m« h×nh
chÝnh ¸p dù b¸o quÜ ®¹o b·o [2,3,4,12], viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c s¬ ®å ph©n
tÝch xo¸y ba chiÒu ®Çy ®ñ ®· vµ ®ang ®−îc nghiªn cøu ¸p dông cho c¸c m« h×nh dù
b¸o phøc t¹p h¬n [1,11].
Mét trong nh÷ng s¬ ®å ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu kh¸ ®Çy ®ñ lµ s¬ ®å ¸p
dông cho m« h×nh TC−LAPS [1, 6]. S¬ ®å nµy sö dông kü thuËt ph©n tÝch xo¸y cho
c¸c tr−êng giã, nhiÖt, Èm, ¸p suÊt bÒ mÆt vµ ®é cao ®Þa thÕ vÞ trªn c¸c mùc ®¼ng ¸p
chuÈn (tõ ®©y sÏ gäi lµ s¬ ®å tcbogus). Xo¸y nh©n t¹o (synthetic vortex) ®−îc x©y
dùng trªn c¬ së kÕt hîp hai thµnh phÇn: thµnh phÇn xo¸y ®èi xøng gi¶ (bogus) vµ
thµnh phÇn xo¸y ®èi xøng ph©n tÝch (analysis). Qu¸ tr×nh ban ®Çu hãa xo¸y ®−îc
thùc hiÖn trªn tr−êng ph©n tÝch toµn cÇu, do ®ã ®é ph©n gi¶i phô thuéc vµo ®é ph©n
gi¶i cña tËp sè liÖu toµn cÇu. Mét s¬ ®å ban ®Çu hãa xo¸y kh¸c t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n
®−îc ph¸t triÓn cho m« h×nh MM5 [5] (tõ ®©y sÏ gäi lµ s¬ ®å mmbogus), trong ®ã
viÖc lo¹i bá xo¸y ban ®Çu trªn tr−êng ph©n tÝch ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch gi¶i c¸c
ph−¬ng tr×nh liªn hÖ ®Ó tÝnh c¸c tr−êng hµm dßng, ®Þa thÕ vÞ vµ thÕ vËn tèc t−¬ng
øng tõ c¸c tr−êng ®é xo¸y, xo¸y ®Þa chuyÓn vµ ph©n kú cña tr−êng ban ®Çu. Xo¸y
nh©n t¹o ®−îc x©y dùng lµ mét xo¸y ®èi xøng trôc víi b¸n kÝnh giã cùc ®¹i x¸c
®Þnh tr−íc, tr−êng khèi l−îng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng phi tuyÕn víi tr−êng giã.
Mét h−íng tiÕp cËn kh¸c ¸p dông trong ban ®Çu hãa xo¸y lµ sö dông ph−¬ng
ph¸p ®ång hãa sè liÖu biÕn ph©n 4 chiÒu (4DVAR) [10]. Kü thuËt nµy bao gåm hai
b−íc: Tr−íc hÕt, mét xo¸y gi¶ (bogus) ®−îc t¹o ra ®èi víi tr−êng giã vµ ¸p suÊt
mùc biÓn, sau ®ã sö dông kü thuËt 4DVAR ®Ó hßa hîp sè ...
T¹p chÝ KhÝ tîng Thñy v¨n, Hµ Néi, 10(526)/2004, tr. 14
25
ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu cho m« h×nh MM5
vµ øng dông trong dù b¸o quÜ ®¹o bo
Phan V¨n T©n, Bïi Hoµng H¶i
§¹i häc Quèc gia Hµ Néi
1. Më ®Çu
Ban ®Çu hãa xo¸y vµ øng dông trong dù b¸o b·o hiÖn vÉn ®ang lµ mét trong
nh÷ng líp bµi to¸n ®îc nhiÒu nhµ khÝ tîng quan t©m [4]. Cho ®Õn nay ®· cã
nhiÒu c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy trªn nhiÒu ph¬ng diÖn kh¸c nhau. Chung
qui l¹i, tÊt c¶ ®Òu híng ®Õn môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng dù b¸o quÜ ®¹o vµ
cêng ®é b·o. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn c¸c m« h×nh sè,
ngêi ta ®ang cè g¾ng nghiªn cøu c¸c ph¬ng ph¸p ban ®Çu hãa xo¸y nh»m n©ng
cao ®é chÝnh x¸c cña trêng ban ®Çu, kh¾c phôc sù thiÕu hôt sè liÖu quan tr¾c trªn
biÓn, n¬i b·o ho¹t ®éng, vµ sù h¹n chÕ vÒ ®é ph©n gi¶i cña c¸c m« h×nh toµn cÇu
[1,2,3,4,13]. Ngoµi c¸c s¬ ®å ban ®Çu hãa xo¸y hai chiÒu ¸p dông cho c¸c m« h×nh
chÝnh ¸p dù b¸o quÜ ®¹o b·o [2,3,4,12], viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c s¬ ®å ph©n
tÝch xo¸y ba chiÒu ®Çy ®ñ ®· vµ ®ang ®îc nghiªn cøu ¸p dông cho c¸c m« h×nh dù
b¸o phøc t¹p h¬n [1,11].
Mét trong nh÷ng s¬ ®å ban ®Çu hãa xo¸y ba chiÒu kh¸ ®Çy ®ñ lµ s¬ ®å ¸p
dông cho m« h×nh TCLAPS [1, 6]. S¬ ®å nµy sö dông kü thuËt ph©n tÝch xo¸y cho
c¸c trêng giã, nhiÖt, Èm, ¸p suÊt bÒ mÆt vµ ®é cao ®Þa thÕ vÞ trªn c¸c mùc ®¼ng ¸p
chuÈn (tõ ®©y sÏ gäi lµ s¬ ®å tcbogus). Xo¸y nh©n t¹o (synthetic vortex) ®îc x©y
dùng trªn c¬ së kÕt hîp hai thµnh phÇn: thµnh phÇn xo¸y ®èi xøng gi¶ (bogus) vµ
thµnh phÇn xo¸y ®èi xøng ph©n tÝch (analysis). Qu¸ tr×nh ban ®Çu hãa xo¸y ®îc
thùc hiÖn trªn trêng ph©n tÝch toµn cÇu, do ®ã ®é ph©n gi¶i phô thuéc vµo ®é ph©n
gi¶i cña tËp sè liÖu toµn cÇu. Mét s¬ ®å ban ®Çu hãa xo¸y kh¸c t¬ng ®èi ®¬n gi¶n
®îc ph¸t triÓn cho m« h×nh MM5 [5] (tõ ®©y sÏ gäi lµ s¬ ®å mmbogus), trong ®ã
viÖc lo¹i bá xo¸y ban ®Çu trªn trêng ph©n tÝch ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch gi¶i c¸c
ph¬ng tr×nh liªn hÖ ®Ó tÝnh c¸c trêng hµm dßng, ®Þa thÕ vÞ vµ thÕ vËn tèc t¬ng
øng tõ c¸c tr
êng ®é xo¸y, xo¸y ®Þa chuyÓn vµ ph©n kú cña trêng ban ®Çu. Xo¸y
nh©n t¹o ®îc x©y dùng lµ mét xo¸y ®èi xøng trôc víi b¸n kÝnh giã cùc ®¹i x¸c
®Þnh tríc, trêng khèi lîng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng phi tuyÕn víi trêng giã.
Mét híng tiÕp cËn kh¸c ¸p dông trong ban ®Çu hãa xo¸y lµ sö dông ph¬ng
ph¸p ®ång hãa sè liÖu biÕn ph©n 4 chu (4DVAR) [10]. Kü thuËt nµy bao gåm hai
bíc: Tríc hÕt, mét xo¸y gi¶ (bogus) ®îc t¹o ra ®èi víi trêng giã vµ ¸p suÊt
mùc biÓn, sau ®ã sö dông kü thuËt 4DVAR ®Ó hßa hîp sè liÖu. Ngoµi ra, trong
nghiªn cøu øng dông m« h×nh MM5 [8] ®Ó dù b¸o b·o, H. Joe Kwon, S.-H. Won,
M.-H. Ahn, A.-S. Suh, H.-S. Chung [11] ®· ¸p dông thuËt to¸n t¹o xo¸y gi¶ cña GFDL
(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) víi mét sè söa ®æi khi sö dông kü thuËt
®ång hãa sè liÖu bèn chiÒu (FDDA).
Trong bµi nµy chóng t«i sÏ tr×nh bµy mét kü thuËt cµi xo¸y nh©n t¹o míi
(phiªn b¶n söa ®æi cña tcbogus, tõ ®©y sÏ gäi lµ tcbogus_new) vµ kÕt qu¶ thö
nghiÖm ¸p dông hai s¬ ®å tcbogustcbogus_new cho m« h×nh MM5 ®Ó dù b¸o
quÜ ®¹o b·o.
Ban đầu hóa xoáy 3 chiều cho mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ban đầu hóa xoáy 3 chiều cho mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ban đầu hóa xoáy 3 chiều cho mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo quỹ đạo bão 9 10 505