Ktl-icon-tai-lieu

Bản lĩnh chính trị của Đảng trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bản lĩnh chính trị của Đảng trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng
14:16' 31/12/2010

TCCSĐT - Với truyền thống cách mạng, với bản lĩnh chính trị kiên định và sự sáng tạo đổi mới
trong việc xác định đường lối phát triển đất nước, Đảng ta sẽ chèo lái con thuyền Việt Nam vượt
qua khó khăn thách thức, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ngay từ khi mới thành lập (3-2-1930), Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim
chỉ nam cho hành động. Đảng ta khẳng định: Giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiên phong là
Đảng Cộng sản Việt Nam là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử và có khả năng đề ra đường lối cứu
nước đúng đắn, thực hiện triệt để yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng đã đề ra Chính
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chính trị về cách mạng Việt Nam, thể hiện sự lựa
chọn dứt khoát con đường cách mạng đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc
đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo trào lưu tiến bộ nhất của loài người trong thế kỷ XX là sáng tạo lớn
nhất của Đảng ta, làm nền tảng vững chắc cho những giai đoạn phát triển tiếp theo của dân tộc.
Nhìn lại chặng đường lịch sử của cách mạng, chúng ta đều thấy rõ, ở thời điểm Đảng ta mới ra đời, trình
độ dân trí của nước ta rất thấp, đến 90% chưa biết chữ. Khi đó, giai cấp công nhân Việt Nam mới hình
thành với số lượng chỉ khoảng 22 vạn người, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số. Thời kỳ này, các Đảng
Cộng sản ở châu Âu và Quốc tế cộng sản chưa phải đã có sự thống nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
Đặt trong bối cảnh đó mới thấy hết được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu
cầu khách quan của lịch sử và có ý nghĩa thực tiễn cách mạng sâu sắc. Đồng thời, qua đó mới thấy rõ
tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và của Đảng ta trong việc xác định đường
lối cách mạng Việt Nam, ngay từ đầu đã không rập khuôn máy móc, sao chép đường lối cách mạng của
các Đảng Cộng sản hoặc của các phong trào dân tộc khác trên thế giới.
Chân lý luôn luôn cụ thể, cách mạng là sự sáng tạo và đổi mới. Nghiên cứu quá trình vận động và chuẩn
bị cho việc thành lập Đảng ta, chúng ta thấy được nổi bật ở lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc sử dụng
phương pháp cách mạng sáng tạo, phù hợp với tình hình đất nước, để đưa chủ nghĩa Mác - Lênin thấm
đậm vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ kinh nghiệm hoạt động cách mạng
sôi nổi và phong phú của mình, đi từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, tiến lên giác ngộ ...
Bản lĩnh chính trị của Đảng trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng
14:16' 31/12/2010
TCCSĐT - Với truyền thống ch mạng, với bản lĩnh chính trị kiên định sự sáng tạo đổi mới
trong việc xác định đường lối phát triển đất nước, Đảng ta sẽ chèo lái con thuyền Việt Nam vượt
qua khó khăn thách thức, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ngay tkhi mới thành lập (3-2-1930), Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tưởng kim
chỉ nam cho hành động. Đảng ta khẳng định: Giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiên phong
Đảng Cộng sản Việt Nam giai cấp duy nhất sứ mệnh lịch s và khả năng đề ra đường lối cứu
nước đúng đắn, thực hiện triệt để yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng đã đề ra Chính
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Luận cương chính trị về cách mạng Việt Nam, thể hiện sự lựa
chọn dứt khoát con đường cách mạng đấu tranh mục tiêu độc lập n tộc chủ nghĩa hội. Việc
đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo trào lưu tiến bộ nhất của loài người trong thế k XX là sáng tạo lớn
nhất của Đảng ta, làm nền tảng vững chắc cho những giai đoạn phát triển tiếp theo của dân tộc.
Nhìn lại chặng đường lịch sử của cách mạng, chúng ta đều thấy rõ, ở thời điểm Đảng ta mới ra đời, trình
độ dân trí của nước ta rất thấp, đến 90% chưa biết chữ. Khi đó, giai cấp công nhân Việt Nam mới hình
thành với số ợng chỉ khoảng 22 vạn người, chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số. Thời kỳ y, các Đảng
Cộng sản châu Âu và Quốc tế cộng sản chưa phải đã có sự thống nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
Đặt trong bối cảnh đó mới thấy hết được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu
cầu khách quan của lịch svà ý nghĩa thực tiễn cách mạng sâu sắc. Đồng thời, qua đó mới thấy
tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và của Đảng ta trong việc xác định đường
lối cách mạng Việt Nam, ngay từ đầu đã không rập khuôn máy móc, sao chép đường lối cách mạng của
các Đảng Cộng sản hoặc của các phong trào dân tộc khác trên thế giới.
Chân luôn luôn cụ thể, cách mạng sự sáng tạo đổi mới. Nghiên cứu quá trình vận động chuẩn
bị cho việc thành lập Đảng ta, chúng ta thấy được nổi bật lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc sử dụng
phương pháp cách mạng sáng tạo, phù hợp với tình hình đất nước, để đưa chủ nghĩa Mác - Lênin thấm
đậm vào phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam. Từ kinh nghiệm hoạt động cách mạng
sôi nổi phong phú của mình, đi từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, tiến lên giác ngộ về ch
nghĩa Mác - Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức mnhiều lớp huấn luyện, đào tạo được một đội
ngũ trí thức của giai cấp công nhân làm công tác truyền luận chnghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
Cuối năm 1928 đầu 1929, với chủ trương “Vô sản hóa”, các hội viên trong tchức “Việt Nam thanh niên
cách mạng đồng chí hội” nhiều trí thức yêu nước đã đi vào các hầm mỏ, nhà y, công trường, đến
các vùng nông thôn, miền núi... để tuyên truyền luận cách mạng vận động, tổ chức các tầng lớp
nhân dân đấu tranh chống lại sáp bức bóc lột dịch của kẻ thù. Chính nhờ có phương pháp cách
mạng phù hợp và cụ thể của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong ng tác truyền luận Mác - Lênin vào
phong trào công nhân phong trào yêu ớc Việt Nam, mà từ đó làm cho hai phong trào này chuyển
biến mạnh mẽ vchất gắn chặt chẽ với nhau. Như vậy, ngay những năm tháng Đảng ta mới ra
đời, Đảng đã ttinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong việc quyết định con đường cách mạng Việt
Nam với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. Đó sự thể hiện sâu sắc bản lĩnh chính
trị và trí tucủa Đảng. Mục tiêu độc lập n tộc chủ nghĩa hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt qtrình
cách mạng Việt Nam; là mạch nguồn để Đảng ta luôn giữ vững vai trò uy tín lãnh đạo đối với toàn xã
hội, đưa cách mạng tiếp tục vượt qua nhiều chặng đường đầy khó khăn, thử thách.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công ới sự lãnh đạo của Đảng ta lãnh tụ Hồ Chí Minh,
một skiện “long trời, lở đất” của dân tộc Việt Nam. Tớc ngoặt lịch sử cách mạng y đã nâng tầm
cao của một dân tộc “rũ bùn đứng dậy”, đĩnh đạc tuyên bố trước toàn thế giới vnền độc lập, tự chủ
chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Còn nhớ khi y, trong nước một số quan điểm cho
rằng, thắng lợi của cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách
mạng sản “chính quốc”. Song, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẳng định dứt khoát tính độc
lập, tự chủ, sự chủ động, tích cực, sáng tạo của cách mạng thuộc địa với khẩu hiệu nổi tiếng: “Đem sức
ta tự giải phóng cho ta”; đặt vai trò của cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa ý nghĩa
Bản lĩnh chính trị của Đảng trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng - Trang 2
Bản lĩnh chính trị của Đảng trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản lĩnh chính trị của Đảng trong mỗi bước ngoặt lịch sử của cách mạng 9 10 921