Ktl-icon-tai-lieu

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Được đăng lên bởi nguyenxuanphong811
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Nguyễn Hữu Thọ
Nguyễn Phít
Nguyễn Văn Kiểm
Trần Công Chính
Trần Trọng Kỳ
Nguyễn Hữu Trị
Nguyễn Thiện Thuật
Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Tấn Chân
Lê Thị Xuân
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Hữu Thuận

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Phó Bí thư Huyện ủy
UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực UBND huyện
UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện
UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện
UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng CQQS huyện
UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện
UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình 2

Các Ban Đảng Huyện ủy

Chức vụ
- Bí thư:
- PBT Thường trực:
- Phó Bí thư:

Họ và tên
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
Nguyễn Hữu Thọ
Nguyễn Phít
Nguyễn Văn Kiểm
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

-

Chánh VP:
Phó Chánh VP:
Phó Chánh VP:
Phó Chánh VP

Nguyễn Văn Thông
Lê Thị Hồng Lưu
Nguyễn Thị Vân
Trương Ngọc Hoàng
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

- Trưởng ban:
- Phó TB Thường trực:
- Phó Trưởng ban:

Nguyễn Tấn Chân
Đào Thị Mỹ Dung
Nguyễn Quyết Thắng

- Chủ nhiệm:
- Phó Chủ nhiệm:

Nguyễn Hữu Hùng
Trương Trọng Lam

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
- Phó Trưởng ban:
- Phó Trưởng ban:

Phạm Thị Mỉn
Nguyễn Hữu Pháp
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

- Giám đốc:
- Phó Giám đốc:
- Phó Giám đốc:

Nguyễn Ngọc Tân
Thiều Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Phi

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện

Chức vụ

Họ và tên

Chức vụ
-

Chánh VP:
Phó Chánh VP:
Phó Chánh VP:
Phó Chánh VP:

- Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
-

Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:

-

Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
-

Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:

-

Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:

- Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Chánh Thanh tra:
- Phó Chánh TT:
- Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Trưởng phòng:
- Phó Trưởng phòng:
- Trưởng đài:

Họ và tên
VĂN PHÒNG UBND HUYỆN
Phan Công Trinh
Trần Thị Chuyện
Lê Văn Tập
Nguyễn Minh Yên
PHÒNG NỘI VỤ
Trần Yên
Trần Quốc Sách
Lương Thị Bạch Huệ
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Trần Quốc Nhân
Phạm Hồng Thái
Đinh Thị Kim Tuyền
Nguyễn Đức Hoàng
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
Lê Tấn Đễ
Lê T...
Ban Th ng v Huy n y huy n Tây Hòa, t nh Phú Yênườ
Nguyễn Hữu Thọ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Phít Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Nguyễn Văn Kiểm Phó Bí thư Huyện ủy
Trần Công Chính UVBTV Huyện ủy, PCT Thường trực UBND huyện
Trần Trọng Kỳ UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện
Nguyễn Hữu Trị UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện
Nguyễn Thiện Thuật UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
Nguyễn Hữu Hùng UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Nguyễn Tấn Chân UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
Lê Thị Xuân UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Nguyễn Văn Tuấn UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng CQQS huyện
Nguyễn Việt Hùng UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện
Nguyễn Hữu Thuận UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình 2
Các Ban Đảng Huyện ủy
Chức vụ Họ và tên
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
- Bí thư:
Nguyễn Hữu Thọ
- PBT Thường trực: Nguyễn Phít
- Phó Bí thư: Nguyễn Văn Kiểm
- Chánh VP: Nguyễn Văn Thông
- Phó Chánh VP: Lê Thị Hồng Lưu
- Phó Chánh VP: Nguyễn Thị Vân
- Phó Chánh VP Trương Ngọc Hoàng
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
- Trưởng ban: Nguyễn Tấn Chân
- Phó TB Thường trực: Đào Thị Mỹ Dung
- Phó Trưởng ban: Nguyễn Quyết Thắng
ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY
- Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Hùng
- Phó Chủ nhiệm: Trương Trọng Lam
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
- Phó Trưởng ban: Phạm Thị Mỉn
- Phó Trưởng ban: Nguyễn Hữu Pháp
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
Nguyễn Ngọc Tân
- Phó Giám đốc: Thiều Ngọc Huyền
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Phi
Các c quan, đ n v tr c thu c UBND huy nơ ơ
Chức vụ Họ và tên
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
- Giám đốc:
Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Người đăng: nguyenxuanphong811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 9 10 488