Ktl-icon-tai-lieu

Bản tin da cam số 43

Được đăng lên bởi Ống Kính Vava
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MUÏC LUÏC
THÔØI SÖÏ
Hoäi naïn nHaân
cHaát ñoäc da cam/dioxin vieät nam

v
v
v
v

Soá 43

v

Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng trao ñoåi vôùi cöïu Thuû töôùng Nhaät
Baûn veà vaán ñeà chaát ñoäc da cam ôû Vieät Nam.

3

Bí thö Trung öông Ñaûng Haø Thò Khieát thaêm vaø laøm vieäc
vôùi VAVA

4-5

Phoù Bí thö Thöôøng tröïc Thaønh uûy Ñaø Naüng thaêm Cô sôû 1
thuoäc Trung taâm Hoäi Naïn nhaân chaát da cam

5-6

Giao löu naïn nhaân chaát ñoäc da cam/dioxin vôùi chieán só
haûi quaân

6

Trieån laõm "Da cam - Löông tri vaø Coâng lyù"

7

Thaùng 9 - 2014

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI

Chòu traùch nhieäm
xuaát baûn:

Thöôïng töôùng
Nguyeãn Vaên Rinh
Chuû tòch VAVA

v

Trung öông Hoäi laøm vieäc vôùi ñaïi dieän MCC taïi Vieät Nam

8

v

Beán Tre trao hoïc boång cho 350 hoïc sinh, sinh vieân

9

v

Phuù Thoï toå chöùc sô keát thöïc hieän Thoâng tri soá 33 cuûa Ban Thöôøng
vuï Tænh uûy

10

Ñaïi hoäi Hoäi Naïn nhaân chaát ñoäc da cam/dioxin thò xaõ Baéc Caïn
laàn thöù I

10

Thaùi Nguyeân: Saùp nhaäp Quyõ Baûo trôï NNCÑDC vaøo Quyõ
NNCÑDC/dioxin

11

Bình Phöôùc boài döôõng nghieäp vuï cho caùn boä, hoäi vieân chaát ñoäc
da cam/dioxin

12

v
v
v

Bieân taäp, thieát keá:

Phaïm Tröông
Leâ Ngoïc Ñaêng

v

VIEÁT VEÀ HOÄI:
- Hoäi NNCÑDC/dioxin tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu

12-13

- Hoäi NNCÑDC/dioxin huyeän Chaâu Thaønh, Beán tre
+ Chieác caàu noái chung tay xoa dieäu noãi ñau da cam

14-16

- Hoäi NNCÑDC/dioxin tænh Tuyeân Quang:
GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN
Soá 11/GP-XBBT
Ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2014
In 1.000c khoå 19x27cm taïi Coâng ty
Coå phaàn in Taây Hoà, soá 102 phoá
Hueá, quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi.

+ Maùi nhaø chung cuûa naïn nhaân chaát ñoäc da cam/dioxin

16-17

- Trung taâm nuoâi döôõng phuïc hoài chöùc naêng, Hoäi NNCÑDC/dioxin
Taây Ninh
+ Ñòa chæ tin caäy cuûa nhöõng gia ñình naïn nhaân chaát ñoäc
da cam
18-20

CAÛ NÖÔÙC VÌ NAÏN NHAÂN CHAÁT ÑOÄC DA CAM
Giaùm saùt vieäc thöïc hieän cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi
bò nhieãm chaát ñoäc da cam taïi huyeän Chö Seâ, Gia Lai.

21

v

Trao 500 phaàn quaø cho naïn nhaân chaát ñoäc da cam Bình Thuaän

22

v

Baøn giao nhaø tình nghóa cho caùc gia ñình naïn nhaân chaát
ñoäc da cam

22-23

Taëng quaø 200 naïn nhaân da cam taïi Taây Ninh, Bình Phöôùc

23

v

v

THEÁ GIÔÙI VÔÙI NAÏN NHAÂN CHAÁT ÑOÄC DA CAM
Ñaïi söù Bun-ga-ri taïi Vieät Nam thaêm Hoäi Naïn nhaân chaát ñoäc da
cam/dioxin Vieät Nam

24

v

Caùc toå chöùc ôû Phaùp hoã trôï naïn nhaân chaát ñoäc da cam Vieät Nam:

25

v

Toâi seõ tieáp tuïc ñoàng haønh cuøng caùc baïn…"...
THÔØI SÖÏ
3
4-5
5-6
6
7
8
9
10
10
11
12
12-13
14-16
16-17
18-20
Chòu traùch nhieäm
xuaát baûn:
Thöôïng töôùng
Nguyeãn Vaên Rinh
Chuû tòch VAVA
Bieân taäp, thieát keá:
Phaïm Tröông
Leâ Ngoïc Ñaêng
MUÏC LUÏC
v Thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng trao ñoåi vôùi cöïu Thuû töôùng Nhaät
Baûn veà vaán ñeà chaát ñoäc da cam ôû Vit Nam.
v thö Trung öông Ñaûng Haø Thò Khieát thaêm vaø laøm vieäc
vôùi VAVA
v Phoù thö Thöôøng tröïc Thaønh uûy Ñaø Naüng thaêm sôû 1
thuoäc Trung taâm Hoäi Naïn nhaân chaát da cam
v Giao löu naïn nhn chaát ñoäc da cam/dioxin vôùi chieán
haûi quaân
v Trieån laõm "Da cam - Löông tri vaø Coâng lyù"
Hoäi nn nHaân
cHaát ñc da cam/dioxin vieät nam
Soá 43
Thaùng 9 - 2014
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI
v Trung öông Hoäi laøm vieäc vôùi ñaïi dieän MCC taïi Vieät Nam
v Beán Tre trao hoïc boång cho 350 hoïc sinh, sinh vieân
v Phuù Thoï toå chöùc sô keát thöïc hin Thoâng tri soá 33 cuûa Ban Thöôøng
vuï Tænh uûy
v Ñaïi hoäi Hoäi Naïn nhn chaát ñoäc da cam/dioxin thò xaõ Baéc Caïn
laàn thöù I
v Thaùi Nguyeân: Saùp nhaäp Quyõ Baûo trôï NNCÑDC vaøo Quyõ
NNCÑDC/dioxin
v Bình Phöôùc biôõng nghieäp v cho cn boä, hoäi vieân chaát ñoäc
da cam/dioxin
v VIEÁT V HOÄI:
- Hoäi NNDC/dioxin tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu
- Hoäi NNDC/dioxin huyeän Chaâu Thnh, Beán tre
+ Chieác caàu noái chung tay xoa dieäu noãi ñau da cam
- Hoäi NNDC/dioxin tænh Tuyeân Quang:
+ Mi nhaø chung cuûa nn nhaân chaát ñc da cam/dioxin
- Trung taâm nuoâi döôõng phuïc hoài chöùc naêng, Hoäi NNCÑDC/dioxin
Taây Ninh
+ Ñòa chæ tin caäy cuûa nhöõng gia ñình naïn nhaân cht ñoäc
da cam
GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN
Soá 11/GP-XBBT
Ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2014
In 1.000c khoå 19x27cm taïi Coâng ty
Coå phaàn in Taây Hoà, soá 102 phoá
Hueá, quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi.
Bản tin da cam số 43 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản tin da cam số 43 - Người đăng: Ống Kính Vava
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Bản tin da cam số 43 9 10 468