Ktl-icon-tai-lieu

Bản tóm tắt phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

Được đăng lên bởi mr-duong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN TÓM TẮT PHẠM VI
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở
Đơn bảo hiểm này đặc biệt thiết kế dành cho những người sống ở Việt nam, và cung cấp cho bạn lọai
hình bảo hiểm tổng hợp ưu việt chỉ trong lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ Phần bảo hiểm tai nạn cá nhân.
Quyền lợi bảo hiểm
•
•
•
•

Bảo hiểm mọi rủi ro
Giá trị thay thế mới
Nhiều lựa chọn khác nhau
Mức phí hợp lý, cạnh tranh

Tóm tắt phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở bao gồm 7 phần:
•
•
•
•
•
•
•

Phần I
Phần II
Phần III
Phần IV
Phần V
Phần VI
Phần VII

:
:
:
:
:
:
:

Tổn thất, thiệt hại tài sản bên trong
Thiệt hại vật chất nhà
Tổn thất, thiệt hại tài sản của Người làm công
Chi phí mở rộng cho việc di dời chỗ ở và tổn thất thuê mướn
Bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp tử vong
Bảo hiểm trách nhiệm
Tai nạn con người

Phần I là phần bảo hiểm bắt buộc, Phần III, Phần IV và Phần V được bảo hiểm mà không phải trả phí.
Các phần còn lại là tùy chọn.
Đối với mức trách nhiệm và mức miễn thường, vui lòng xem bản phụ luc A đính kèm.
Phần I - Tổn thất, thiệt hại tài sản bên trong – bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm “Mọi rủi ro” bao gồm cháy, nổ, giông bão, trộm cắp và các rủi ro khác đối với tài sản bên trong
ngôi nhà và bảo vệ tài sản của bạn khỏi các rủi ro bất ngờ không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.
Giới hạn bảo hiểm bao gồm: (xem phụ lục A)
•
•

Các hạng mục có giá trị như nữ trang, vàng bạc,
Đá quý, đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, áo lông, dụng cụ âm nhạc (ngoại trừ piano) tại nơi được
bảo hiểm.

* Tài sản lưu động (Điện thoại di động, sổ sách...) : bảo hiểm ở Việt Nam và toàn cầu.
Đối với Phần I và phần III, bảo hiểm trôm cướp mất hiệu lực nếu ngôi nhà bị bỏ trống trên 15 ngày.
Phần II - Thiệt hại vật chất nhà – bảo hiểm tùy chọn
Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm “mọi rủi ro” cho tường nhà, trần nhà, cửa sổ và các cấu trúc nội
thất của ngôi nhà. Phần này bảo vệ cho nhà bạn khỏi các thiệt hại và tổn thất bất ngờ ngoại trừ các rủi ro

Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở _ Bản Tóm tắt

1/4

bị loại trừ trong đơn bảo hiểm. Chi phí xây dựng lại, chi phí dọn dẹp hiện trường, chống dỡ ngôi nhà cộng
với chi phí hành chính cũng được bảo hiểm.
Phần này bảo hiểm các thiệt hại và tổn thất bất ngờ đối với ngôi nhà gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm,
miễn là Người được bảo hiểm là chủ của ngôi nhà đó hoặc có hợp đồng thuê nhà với chủ nhà.
Quyền lợi bổ sung: (xem phụ lục A)
Bạn sẽ được bảo hiểm cả:
•
•
•
•
•
•

Chi phí thuê kiến trúc sư, giám định và tư vấn kỹ thuật.
Chi phí dọn dẹp h...
BẢN TÓM TẮT PHẠM VI
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở
Đơn bảo hiểm này đặc biệt thiết kế dành cho những người sống Việt nam, cung cấp cho bạn lọai
hình bảo hiểm tổng hợp ưu việt chỉ trong lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ Phần bảo hiểm tai nạn cá nhân.
Quyền lợi bảo hiểm
Bảo hiểm mọi rủi ro
Giá trị thay thế mới
Nhiều lựa chọn khác nhau
Mức phí hợp lý, cạnh tranh
Tóm tắt phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở bao gồm 7 phần:
Phần I : Tổn thất, thiệt hại tài sản bên trong
Phần II : Thiệt hại vật chất nhà
Phần III : Tổn thất, thiệt hại tài sản của Người làm công
Phần IV : Chi phí mở rộng cho việc di dời chỗ ở và tổn thất thuê mướn
Phần V : Bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp tử vong
Phần VI : Bảo hiểm trách nhiệm
Phần VII : Tai nạn con người
Phần I phần bảo hiểm bắt buộc, Phần III, Phần IV Phần V được bảo hiểm không phải trả phí.
Các phần còn lại là tùy chọn.
Đối với mức trách nhiệm và mức miễn thường, vui lòng xem bản phụ luc A đính kèm.
Phần I - Tổn thất, thiệt hại tài sản bên trong – bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm “Mọi rủi ro” bao gồm cháy, nổ, giông bão, trộm cắp và các rủi ro khác đối với tài sản bên trong
ngôi nhà và bảo vệ tài sản của bạn khỏi các rủi ro bất ngờ không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.
Giới hạn bảo hiểm bao gồm: (xem phụ lục A)
Các hạng mục có giá trị như nữ trang, vàng bạc,
Đá quý, đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, áo lông, dụng cụ âm nhạc (ngoại trừ piano) tại nơi được
bảo hiểm.
* Tài sản lưu động (Điện thoại di động, sổ sách...) : bảo hiểm ở Việt Nam và toàn cầu.
Đối với Phần I và phần III, bảo hiểm trôm cướp mất hiệu lực nếu ngôi nhà bị bỏ trống trên 15 ngày.
Phần II - Thiệt hại vật chất nhà – bảo hiểm tùy chọn
Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm mọi rủi ro” cho tường nhà, trần nhà, cửa sổ và các cấu trúc nội
thất của ngôi nhà. Phần này bảo vệ cho nhà bạn khỏi các thiệt hạitổn thất bất ngờ ngoại trừ các rủi ro
Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở _ Bản Tóm tắt 1/4
Bản tóm tắt phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Trang 2
Bản tóm tắt phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Người đăng: mr-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bản tóm tắt phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở 9 10 966