Ktl-icon-tai-lieu

Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3689 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010

BÀN VỀ MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
A CONCEPTUAL MODEL FOR THE ADOPTION OF VIETNAMESE
ACCOUNTING STANDARDS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED FIRMS
Trần Đình Khôi Nguyên
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) là một bộ phận quan trọng đóng góp vào sự phát
triển của nền kinh tế. Trong tiến trình đó, việc vận dụng chuẩn mực kế toán là một cách thức để
góp phần vào việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời tạo lập môi trường thông tin lành mạnh,
minh bạch cho mọi đối tượng có liên quan đến lợi ích doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có những nghiên cứu về tình hình vận dụng các chuẩn mực,
chế độ kế toán ở khu vực các DNVVN. Dựa trên kết quả điều tra thử nghiệm ở hai nhóm đối
tượng là các kế toán viên và chuyên viên thuế, bài viết này nhằm phác thảo mô hình các nhân
tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong các DNVVN tại Việt nam.
ABSTRACT
Small and medium sized firms (SMEs) play an important role in the economic
development process. In that process, the adoption of accounting standards is not only a way to
support management, but also a method to create a transparent environment for stakeholders in
the market mechanism. However, there are few studies on the factors influencing the adoption
of accounting practices in the context of SMEs. Through a pilot survey focusing on professional
accountants and tax officers, this paper is concerned with the proposal of conceptual models for
the adoption of Vietnamese accounting standards among Vietnam’s SMEs

1. Bối cảnh triển khai và vận dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, hệ thống kế toán của Việt Nam
cũng đổi mới, hoàn thiện và cải tiến không ngừng. Đánh dấu cho những thay đổi đáng
kể này là Luật Kế toán của Việt Nam lần đầu tiên ban hành vào năm 2003. Đến năm
2005, bộ chuẩn mực kế toán (VAS) đầu tiên của Việt Nam đã hình thành tương đối đầy
đủ, góp phần không nhỏ vào tiến trình gia nhập WTO. Hệ thống chuẩn mực kế toán đó
đã được cụ thể qua nhiều thông tư hướng dẫn trong suốt quá trình hình thành mà đỉnh
điểm là việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ15/2006/QĐ-BTC. Tuy
nhiên, hệ thống chuẩn mực kế toán nói chung và chế độ kế toán theo QĐ15 nói riêng
chỉ ban hành cho các DN lớn. Đến tháng 9/2006 Bộ tài chính ban hành bổ sung chế độ
kế toán cho DNVVN thông qua Q...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 5(40).2010
225
BÀN V MÔ HÌNH CÁC NHÂN T NH HƯỞNG ĐẾN VN DNG
CH ĐỘ K TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIP VA VÀ NH
A CONCEPTUAL MODEL FOR THE ADOPTION OF VIETNAMESE
ACCOUNTING STANDARDS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED FIRMS
Trn Đình Khôi Nguyên
Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Doanh nghip va và nh (DNVVN) là mt b phn quan trng đóng góp vào s phát
trin ca nn kinh tế. Trong tiến trình đó, vic vn dng chun mc kế toán là mt cách thc để
góp phn vào vic qun tr doanh nghip, đồng thi to lp môi trường thông tin lành mnh,
minh bch cho mi đối tượng có liên quan đến li ích doanh nghip trong nn kinh tế th
trường. Tuy nhiên, hi
n nay chưa có nhng nghiên cu v tình hình vn dng các chun mc,
chế độ kế toán khu vc các DNVVN. Da trên kết qu điu tra th nghim hai nhóm đối
tượng là các kế toán viên và chuyên viên thuế, bài viết này nhm phác tho mô hình các nhân
t nh hưởng đến vn dng chế độ kế toán trong các DNVVN ti Vit nam.
ABSTRACT
Small and medium sized firms (SMEs) play an important role in the economic
development process. In that process, the adoption of accounting standards is not only a way to
support management, but also a method to create a transparent environment for stakeholders in
the market mechanism. However, there are few studies on the factors influencing the adoption
of accounting practices in the context of SMEs. Through a pilot survey focusing on professional
accountants and tax officers, this paper is concerned with the proposal of conceptual models for
the adoption of Vietnamese accounting standards among Vietnam’s SMEs
1. Bi cnh trin khai và vn dng chế độ kế toán trong doanh nghip va và nh
Cùng vi quá trình hi nhp kinh tế thế gii, h thng kế toán ca Vit Nam
cũng đổi mi, hoàn thin và ci tiến không ngng. Đánh du cho nhng thay đổi đáng
k này là Lut Kế toán ca Vit Nam ln đầu tiên ban hành vào năm 2003. Đến năm
2005, b chun mc kế toán (VAS) đầu tiên ca Vit Nam đã hình thành tương đối đầy
đủ, góp phn không nh vào tiến trình gia nhp WTO. H thng chun mc kế toán đó
đã được c th qua nhiu thông tư hướng dn trong sut quá trình hình thành mà đỉnh
đim là vic ban hành chế độ kế toán doanh nghip theo QĐ15/2006/QĐ-BTC. Tuy
nhiên, h thng chun mc kế toán nói chung và chế độ kế toán theo QĐ15 nói riêng
ch ban hành cho các DN ln. Đến tháng 9/2006 B tài chính ban hành b sung chế độ
kế toán cho DNVVN thông qua QĐ48. Có th nêu lên mt s đặc trưng ca chế độ kế
toán này:
- Chế độ kế toán cho DNVVN da trên nn tng ca h thng chun mc kế
toán và chế độ kế toán cho doanh nghip ln.
Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 10 166