Ktl-icon-tai-lieu

Bàn về phương pháp ghi chép và hướng dẫn tài liệu làm việc của kiểm toán viên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bàn về phương pháp ghi chép và hướng dẫn
tài liệu làm việc của kiểm toán viên
Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề có liên quan
đến mục đích, nội dung, yêu cầu và phương pháp ghi chép, hướng dẫn tài liệu làm
việc của KTV trong quá trình kiểm toán
TS. Lê Quang Bính
Những ghi chép của kiểm toán viên (KTV) trong hoạt động kiểm toán luôn được
xem là cơ sở, là phần công việc đầu tiên của quá trình kiểm toán và có ý nghĩa quyết định
đến chất lượng, hiệu quả và ngăn ngừa rủi ro kiểm toán. Chính vì điều đó mà vấn đề làm
sáng tỏ tính khoa học, tính hợp lý về nội dung và phương pháp ghi chép tài liệu làm việc
của kiểm toán viên để đi đến chuẩn hoá vấn đề này trong tác nghiệp của KTV là hết sức
cần thiết.
Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề có liên quan
đến mục đích, nội dung, yêu cầu và phương pháp ghi chép, hướng dẫn tài liệu làm việc
của KTV trong quá trình kiểm toán .
Nếu xét ở giác độ chung thì việc ghi chép của KTV bao gồm toàn bộ những tác
nghiệp của KTV có liên quan đến Hồ sơ kiểm toán gồm: Xây dựng các kế hoạch, chương
trình kiểm toán; ghi chép thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhật ký kiểm toán, tổng hợp
số liệu để lập biên bản xác nhận, biên bản kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán vv.. Nếu xét
ở giác độ cụ thể, ghi chép của KTV được hiểu là những tác nghiệp trực tiếp của KTV
trong quá trình thực hiện kiểm toán như ghi nhật ký kiểm toán, ghi chép thu thập bằng
chứng kiểm toán, tổng hợp số liệu để lập biên bản xác nhận số liệu về tình hình kiểm toán
của KTV.
Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi có Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN
ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán thì
toàn bộ công việc ghi chép của Đoàn, tổ kiểm toán và ghi chép của KTV từng bước đi
vào nề nếp và chuẩn hoá. Tuy nhiên vấn đề ghi chép của KTV ở phần ghi nhật ký, thu
thập bằng chứng, tổng hợp số liệu hiện nay còn nhiều điểm chưa được xác lập rõ về mặt
khoa học và chưa được tổng hợp đầy đủ về mặt thực tiễn, dẫn đến biên bản xác nhận số
liệu và tình hình kiểm toán của KTV chưa đủ đảm bảo để làm cơ sở tốt nhất cho tổ kiểm

toán lập biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của tổ kiểm toán, lập biên bản
kiểm toán của tổ và lập báo cáo kiểm toán của Đoàn.
Theo qui định Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành theo quyết định số
02/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng KTNN thì phần ghi chép của
KTV mới được hướng dẫn và qui định ở 02 mẫu biểu: Mẫu số 02/HSKT-KTNN nhật ký
làm việc...
Bàn v phương pháp ghi chép và hướng dn
tài liu làm vic ca kim toán viên
Trong phm vi ca bài viết này, chúng tôi xin trao đi mt s vn đ có liên quan
đến mc đích, ni dung, yêu cu và phương pháp ghi chép, hướng dn tài liu làm
vic ca KTV trong quá trình kim toán
TS. Lê Quang Bính
Những ghi chép của kiểm toán viên (KTV) trong hoạt động kiểm toán luôn được
xem là cơ sở, là phần công việc đầu tiên của quá trình kiểm toán và có ý nghĩa quyết định
đến chất lượng, hiệu quả ngăn ngừa rủi ro kiểm toán. Chính điều đó vấn đề làm
sáng tỏ tính khoa học, tính hợp về nội dung phương pháp ghi chép tài liệu làm việc
của kiểm toán viên để đi đến chuẩn hoá vấn đề y trong tác nghiệp của KTV hết sức
cần thiết.
Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề có liên quan
đến mục đích, nội dung, yêu cầu phương pháp ghi chép, hướng dẫn tài liệu làm việc
của KTV trong quá trình kiểm toán .
Nếu xét giác độ chung thì việc ghi chép của KTV bao gồm toàn bộ những tác
nghiệp của KTV có liên quan đến Hồ sơ kiểm toán gồm: Xây dựng các kế hoạch, chương
trình kiểm toán; ghi chép thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhật ký kiểm toán, tổng hợp
số liệu để lập biên bản xác nhận, biên bản kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán vv.. Nếu xét
giác đcụ thể, ghi chép của KTV được hiểu những tác nghiệp trực tiếp của KTV
trong quá trình thực hiện kiểm toán như ghi nhật kiểm toán, ghi chép thu thập bằng
chứng kiểm toán, tổng hợp số liệu để lập biên bản xác nhận số liệu về tình hình kiểm toán
của KTV.
Trong những m qua, đặc biệt sau khi Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN
ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ kiểm toán thì
toàn bộ công việc ghi chép của Đoàn, tổ kiểm toán ghi chép của KTV từng bước đi
vào nề nếp chuẩn hoá. Tuy nhiên vấn đề ghi chép của KTV phần ghi nhật ký, thu
thập bằng chứng, tổng hợp số liệu hiện nay còn nhiều điểm chưa được xác lập về mặt
khoa học chưa được tổng hợp đầy đủ về mặt thực tiễn, dẫn đến biên bản xác nhận số
liệu tình hình kiểm toán của KTV chưa đủ đảm bảo để m sở tốt nhất cho tổ kiểm
Bàn về phương pháp ghi chép và hướng dẫn tài liệu làm việc của kiểm toán viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàn về phương pháp ghi chép và hướng dẫn tài liệu làm việc của kiểm toán viên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bàn về phương pháp ghi chép và hướng dẫn tài liệu làm việc của kiểm toán viên 9 10 640