Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Ngày 31 tháng 12 năm 2007)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Ngày 31 tháng 12 năm 2007)
Đơn vị tính: VND
Stt

TÀI SẢN

Số cuối năm

Số đầu năm

225.123.364.969

226.583.581.225

113.135.835.339

49.421.723.815

1.521.453.321.339

1.138.799.665.119

1.521.453.321.339

1.138.799.665.119

2. Cho vay các tổ chức tín dụng khác

-

-

3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác

-

-

197.000.000.000

-

197.000.000.000

-

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-

-

V. "Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác"

-

-

2.690.632.633.592

2.040.996.835.726

2.698.695.346.080

2.047.540.759.227

(8.062.712.488)

(6.543.923.501)

109.790.133.438

109.806.944.450

32.550.111

31.861.119

109.757.583.327

109.775.083.331

-

-

VIII. Góp vốn, đầu tư dài hạn

-

15.857.326.808

1. Đầu tư vào công ty con

-

-

2. Vốn góp liên doanh

-

-

3. Đầu tư vào công ty liên kết

-

-

4. Đầu tư dài hạn khác

-

15.857.326.808

5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

-

-

78.321.418.096

61.436.067.752

1. Tài sản cố định hữu hình

34.235.307.842

25.809.748.654

a. - Nguyên giá tài sản cố định

53.948.434.132

39.847.967.700

(19.713.126.290)

(14.038.219.046)

2. Tài sản cố định thuê tài chính

-

-

a. - Nguyên giá tài sản cố định

-

-

b. - Hao mòn tài sản cố định

-

-

3. Tài sản cố định vô hình

44.086.110.254

35.626.319.098

a. - Nguyên giá tài sản cố định

44.850.925.516

36.020.492.762

(764.815.262)

(394.173.664)

304.932.502.397

241.580.605.907

241.911.618.179

205.563.095.807

50.606.984.607

27.936.101.519

-

-

12.413.899.611

8.081.408.581

-

-

I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
II. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
III. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
1. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác

IV. Chứng khoán kinh doanh
1. Chứng khoán kinh doanh

VI. Cho vay khách hàng
1. Cho vay khách hàng
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
VII. Chứng khoán đầu tư
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

IX. Tài sản cố định

b. - Hao mòn tài sản cố định

b. - Hao mòn tài sản cố định
X.

Tài sản có khác

1. Các khoản phải thu
2. Các khoản lãi, phí phải thu
3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại
4. Tài sản có khác
- Trong đó: Lợi thế thương mại

5. "Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác "

Tổng cộng tài sản

NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

-

5.240.389.209.483

3.884.482.750.802

Số cuối năm

Số đầu năm

I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN

11.000.000.000

II. Tiền gửi v...
Bảng cân đối kế toán hp nht (Ngày 31 tháng 12 năm 2007)
Đơn vị tính: VND
Stt
TÀI SẢN
Số cuối năm
Số đầu năm
I.
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
225.123.364.969
226.583.581.225
II.
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
113.135.835.339
49.421.723.815
III.
Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
1.521.453.321.339
1.138.799.665.119
1.
Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác
1.521.453.321.339
1.138.799.665.119
2.
Cho vay các tổ chức tín dụng khác
-
-
3.
Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác
-
-
IV.
Chứng khoán kinh doanh
197.000.000.000
-
1.
Chứng khoán kinh doanh
197.000.000.000
-
2.
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
-
-
V.
"Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác"
-
-
VI.
Cho vay khách hàng
2.690.632.633.592
2.040.996.835.726
1.
Cho vay khách hàng
2.698.695.346.080
2.047.540.759.227
2.
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
(8.062.712.488)
(6.543.923.501)
VII.
Chứng khoán đầu tư
109.790.133.438
109.806.944.450
1.
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
32.550.111
31.861.119
2.
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
109.757.583.327
109.775.083.331
3.
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
-
-
VIII.
Góp vốn, đầu tư dài hạn
-
15.857.326.808
1.
Đầu tư vào công ty con
-
-
2.
Vốn góp liên doanh
-
-
3.
Đầu tư vào công ty liên kết
-
-
4.
Đầu tư dài hạn khác
-
15.857.326.808
5.
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
-
-
IX.
Tài sản cố định
78.321.418.096
61.436.067.752
1.
Tài sản cố định hữu hình
34.235.307.842
25.809.748.654
a.
- Nguyên giá tài sản cố định
53.948.434.132
39.847.967.700
b.
- Hao mòn tài sản cố định
(19.713.126.290)
(14.038.219.046)
2.
Tài sản cố định thuê tài chính
-
-
a.
- Nguyên giá tài sản cố định
-
-
b.
- Hao mòn tài sản cố định
-
-
3.
Tài sản cố định vô hình
44.086.110.254
35.626.319.098
a.
- Nguyên giá tài sản cố định
44.850.925.516
36.020.492.762
b.
- Hao mòn tài sản cố định
(764.815.262)
(394.173.664)
X.
Tài sản có khác
304.932.502.397
241.580.605.907
1.
Các khoản phải thu
241.911.618.179
205.563.095.807
2.
Các khoản lãi, phí phải thu
50.606.984.607
27.936.101.519
3.
Tài sản thuế TNDN hoãn lại
-
-
4.
Tài sản có khác
12.413.899.611
8.081.408.581
- Trong đó: Lợi thế thương mại
-
-
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Ngày 31 tháng 12 năm 2007) - Trang 2
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Ngày 31 tháng 12 năm 2007) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Ngày 31 tháng 12 năm 2007) 9 10 574