Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cân đối kế toán (Ngày 31 tháng 12 năm 2006)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng cân đối kế toán (Ngày 31 tháng 12 năm 2006)
Đơn vị tính: VND
SỬ DỤNG VỐN

226.584

50.054
50.110

1.138.800

92.058

2.040.997

1.247.094

2.047.541

1.248.829

(6.544)

(1.735)

125.664

78.920

109.807

69.763

109.807

69.763

15.857

9.157

61.513

58.501

61.436

58.436

75.868

68.429

(14.432)

(9.993)

77

65

241.460

28.507

205.563

14.051

27.936

6.255

8.004

8.201

(56)

II- Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước

Kỳ trước

49.422

I- Tiền mặt tại quỹ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý

Kỳ này

(43)

3.884.440

1.605.244

III- Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
IV- Tiền gửi tại TCTD trong nước và ở nước ngoài
V- Cho vay các TCTD khác
1- Cho vay các TCTD khác
2- Dự phòng rủi ro
VI- Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
1- Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
2- Dự phòng rủi ro
VII- Các khoản đầu tư
1- Đầu tư vào chứng khoán
- Đầu tư vào chứng khoán
- Dự phòng giảm giá chứng khoán
2- Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
VIII- Tài sản
1. Tài sản cố định
- Nguyên giá TSCĐ
- Hao mòn TSCĐ (***)
2. Tài sản khác
VIII. Tài sản có khác
1. Các khoản phải thu
2. Các khoản lãi, phí phải thu
3. Tài sản "có" khác
4. Các khoản dự phòng rủi ro khác
Tổng Cộng Tài Sản

NGUỒN VỐN
I- Tiền gửi của KBNN và TCTD khác

1.081.897

138.720

1.081.897

138.720

156.344

49.000

11.000

19.000

145.344

30.000

1.894.749

1.185.195

24.638

18.810

1. Tiền gửi của KBNN
2. Tiền gửi của TCTD khác
II- Vay NHNN, TCTD khác
1. Vay NHNN
2. Vay TCTD trong nước
3. Vay TCTD ở nước ngoài
4. Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
III- Tiền gửi của TCKT, dân cư
IV- Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư mà Ngân hàng chịu rủi ro

V- Phát hành giấy tờ có giá
VI- Tài sản "nợ" khác

127.799

27.595

1- Các khoản phải trả

81.815

4.334

2- Các khoản lãi, phí phải trả

43.906

22.045

2.078

1.216

599.013

185.924

550.036

150.036

550.000

550.000

- Vốn đầu tư XDCB

10

10

- Vốn khác

26

26

9.837

6.764

39.140(*)

29.124(**)

3.884.440

1.605.244

3- Tài sản "Nợ" khác
VII- Vốn và các quỹ
1- Vốn của TCTD
- Vốn điều lệ

2- Quỹ của TCTD
3- Lãi/Lỗ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(Ghi chú: Những chỉ tiêu có đánh dấu (***) số liệu để dưới dạng số âm (-)
CHỈ TIÊU
1- Cam kết bảo lãnh cho khách hàng
2- Các cam kết giao dịch hối đoái
3- Cam kết tài trợ cho khách hàng
4- Nghiệp vụ ủy thác và đại lý
5- Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty
6- Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê

Kỳ này

Kỳ trước

39.200

4.258

...
Bảng cân đi kế toán (
Ngày 31 tháng 12 năm 2006
)
Đơn vị tính: VND
SỬ DỤNG VỐN
Kỳ này
Kỳ trước
I- Tiền mặt tại quỹ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý
226.584
50.054
II- Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước
49.422
50.110
III- Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác
IV- Tiền gửi tại TCTD trong nước và ở nước ngoài
1.138.800
92.058
V- Cho vay các TCTD khác
1- Cho vay các TCTD khác
2- Dự phòng rủi ro
VI- Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
2.040.997
1.247.094
1- Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước
2.047.541
1.248.829
2- Dự phòng rủi ro
(6.544)
(1.735)
VII- Các khoản đầu tư
125.664
78.920
1- Đầu tư vào chứng khoán
109.807
69.763
- Đầu tư vào chứng khoán
109.807
69.763
- Dự phòng giảm giá chứng khoán
2- Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
15.857
9.157
VIII- Tài sản
61.513
58.501
1. Tài sản cố định
61.436
58.436
- Nguyên giá TSCĐ
75.868
68.429
- Hao mòn TSCĐ (***)
(14.432)
(9.993)
2. Tài sản khác
77
65
VIII. Tài sản có khác
241.460
28.507
1. Các khoản phải thu
205.563
14.051
2. Các khoản lãi, phí phải thu
27.936
6.255
3. Tài sản "có" khác
8.004
8.201
4. Các khoản dự phòng rủi ro khác
(56)
(43)
Tổng Cộng Tài Sản
3.884.440
1.605.244
NGUỒN VỐN
I- Tiền gửi của KBNN và TCTD khác
1.081.897
138.720
1. Tiền gửi của KBNN
2. Tiền gửi của TCTD khác
1.081.897
138.720
II- Vay NHNN, TCTD khác
156.344
49.000
1. Vay NHNN
11.000
19.000
2. Vay TCTD trong nước
145.344
30.000
3. Vay TCTD ở nước ngoài
4. Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
III- Tiền gửi của TCKT, dân cư
1.894.749
1.185.195
IV- Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư mà Ngân hàng chịu rủi ro
24.638
18.810
Bảng cân đối kế toán (Ngày 31 tháng 12 năm 2006) - Trang 2
Bảng cân đối kế toán (Ngày 31 tháng 12 năm 2006) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng cân đối kế toán (Ngày 31 tháng 12 năm 2006) 9 10 964