Ktl-icon-tai-lieu

Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HTQLCL THEO
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008
(Phiên bản 30/3/2009)

P & Q SOLUTIONS – TµI LIÖU THAM KH¶O

KÕt qu¶
BẰNG CHỨNG/NHẬN XÉT

C¸c yªu cÇu
PH

KPH

4 HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng
4.1 Yªu cÇu chung
Cã l−u ®å qu¸ tr×nh hay t−¬ng tù vÒ
- qu¸ tr×nh kinh doanh chÝnh?
- qu¸ tr×nh hç trî quan träng, bao gåm c¶ c¸c qu¸
tr×nh qu¶n lý?
- qu¸ tr×nh cã nguån bªn ngoµi hay ®−îc thÇu phô?
- qu¸ tr×nh thuª ngoµi ®−îc kiÓm so¸t thÝch hîp vµ
nh©n biÕt trong hÖ thèng?
4.2 Yªu cÇu vÒ hÖ thèng tµi liÖu
V¨n b¶n vÒ chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l−îng?
Cã c¸c thñ tôc b¾t buéc b»ng v¨n b¶n vµ hå s¬ theo
yªu cÇu cña tiªu chuÈn?
Møc ®é v¨n b¶n ho¸ cã thÝch hîp víi sù phøc t¹p
cña qu¸ tr×nh, n¨ng lùc nh©n viªn?

P & Q SOLUTIONS – TµI LIÖU THAM KH¶O

4.2.2 Sæ tay chÊt l−îng
Sæ tay chÊt l−îng cã bao gåm:
- ph¹m vi cña HTQLCL,
- lý gi¶i vÒ c¸c ngo¹i lÖ,
- bao gåm hoÆc viÖn dÉn c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n,
®Æc biÖt lµ 6 thñ tôc b¾t buéc,
- m« t¶ sù t−¬ng t¸c gi÷a c¸c qu¸ tr×nh?
4.2.3 KiÓm so¸t tµi liÖu
Cã thñ tôc v¨n b¶n víi qui ®Þnh vÒ:
- phª duyÖt tµi liÖu khi ban hµnh
- so¸t xÐt, cËp nhËt,
- nhËn biÕt c¸c thay ®æi vµ t×nh tr¹ng söa ®æi hiÖn
hµnh cña tµi liÖu,
- ®¶m b¶o s½n cã ë n¬i sö dông,
- nhËn biÕt tµi liÖu,
- nhËn biÕt vµ kiÓm so¸t viÖc ph©n phèi tµi liÖu
nguån gèc ngoµi,

KÕt qu¶
BẰNG CHỨNG/NHẬN XÉT

C¸c yªu cÇu
PH

- xö lý, dÊu hiÖu nhËn biÕt tµi liÖu lçi thêi?
C¸ch thøc kiÓm so¸t tµi liÖu d−íi d¹ng ph−¬ng tiÖn
®iÖn tö.
4.2.4 KiÓm so¸t hå s¬
Cã thñ tôc b»ng v¨n b¶n víi quy ®Þnh vÒ:
- nhËn biÕt,
- b¶o qu¶n,
- sö dông
- thêi gian l−u gi÷,
- huû bá hå s¬?.
C¸ch kiÓm so¸t hå s¬ kh«ng ë d¹ng giÊy tê?
Cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ mµ tiªu chuÈn yªu cÇu?
5 Tr¸ch nhiÖm cña l∙nh ®¹o
5.1 Cam kÕt cña l·nh ®¹o
Cã truyÒn ®¹t vÒ tÇm quan träng cña viÖc ®¸p øng
c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, ph¸p luËt vµ chÕ
®Þnh?, c¸ch thøc?
C¸ch truyÒn ®¹t cã thÝch hîp vµ hiÖu lùc?
Cã ®¶m b¶o lËp c¸c môc tiªu chÊt l−îng t¹i c¸c ®¬n
vÞ thÝch hîp?
Cã hiÓu râ t×nh tr¹ng hiÖn nay cña HTQLCL , ®iÓm
m¹nh vµ nh÷ng khu vùc cÇn c¶i tiÕn, sù chÊp nhËn
cña nh©n viªn?
Cã n¾m ®−îc c¸c kÕt qu¶ hiÖn nay vÒ chÊt
l−îng,bao gåm c¶ sù tháa m·n vµ kh«ng tháa m·n
cña kh¸ch hµng, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chÊt l−îng ®ang
tån t¹i hay lÆp l¹i?
§¸p l¹i c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng,
vÝ dô nh− c¸c kÕt qu¶ vµ ý kiÕn ph¶n ¶nh, ®Ó h−íng
tíi c¶i tiÕn chÊt l−îng hay chÊn chØnh th¸i ®é
Huy ®éng sù tham gia cña nh©n viªn vµo hÖ thèng
qu¶n lý chÊt l−îng ®Ó hÖ thèng cã hiÖu lùc, thÝch
hîp, tháa ®¸ng?
HiÓu ®−îc vÒ c¬ b¶n c¸c c«ng viÖc ...
BNG CÂU HI ĐÁNH GIÁ HTQLCL THEO
TIÊU CHUN ISO 9001:2008
(Phiên bn 30/3/2009)
P & Q SOLUTIONS
TµI LIÖU THAM KH¶O
Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 9 10 0