Ktl-icon-tai-lieu

bằng nguyên tử lớp 8

Được đăng lên bởi Hữu Thắng Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Số
proto
n
1
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
19
20
26
29
30
47
56

Tên
nguyên tố
Hiđro
Cacbon
Nitơ
Oxi
Natri
Magie
Nhôm
Silic
Photpho
Lưu huỳnh
Clo
Kali
Canxi
Sắt
Đồng
Kẽm
Bạc
Bari

Kí hiệu
hóa học
H
C
N
O
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Fe
Cu
Zn
Ag
Ba

Nguyên
tử khối
1
12
14
16
23
24
27
28
31
32
35,5
39
40
56
64
65
108
137

BÀI CA HÓA TRỊ

Hóa trị

Kali, Iôt, Hiđro
Natri với bạc,Clo một loài
Là hóa trị I bạn ơi

I
IV,II
III,V,IV..
II
I
II
III
IV
III, V
II, VI, IV
I
I
II
II, III
I, II
II
I
II

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân
Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân
Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Oxi
Hóa trị II ấy có gì khó khăn
Bác Nhôm hóa trị III lần
Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Là hóa trị IV không ngày nào quên
Sắt kia kể cũng quen tên
II, III lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
I, II, III, IV khi thời thứ V
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II, lên VI khi nằm thứ IV
Phôtpho nói tới không dư
Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm rất cần.
* Nguyên tố kim loại : K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni

HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ
HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ
Tên nhóm
Hóa trị
Hiđroxit (OH), Nitrat ( NO3)
I
Sunfat (SO4), Cacbonat (CO3)
II
Photphat (PO4)
III

Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au
(Khi Nào Bạn Cần May Áo Nên Sang Phố (Hỏi) Cửa
Hàng Á Phi Âu)
Nguyên tố phi kim : O H N C P S Cl...
MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ
HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ
BÀI CA HÓA TRỊ
Kali, Iôt, Hiđro
Natri với bạc,Clo một loài
Là hóa trị I bạn ơi
Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân
Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân
Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari
Cuối cùng thêm chú Oxi
Hóa trị II ấy có gì khó khăn
Bác Nhôm hóa trị III lần
Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cacbon, Silic này đây
Là hóa trị IV không ngày nào quên
Sắt kia kể cũng quen tên
II, III lên xuống thật phiền lắm thôi
Nitơ rắc rối nhất đời
I, II, III, IV khi thời thứ V
Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm
Xuống II, lên VI khi nằm thứ IV
Phôtpho nói tới không dư
Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hóa trị suốt năm rất cần.
* Nguyên tố kim loại : K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni
Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au
(Khi Nào Bạn Cần May Áo Nên Sang Phố (Hỏi) Cửa
Hàng Á Phi Âu)
Nguyên tố phi kim : O H N C P S Cl
wWw.VipLam.Info
Số
proto
n
Tên
nguyên tố
Kí hiệu
hóa học
Nguyên
tử khối
Hóa trị
1 Hiđro H 1 I
6 Cacbon C 12 IV,II
7 Nitơ N 14 III,V,IV..
8 Oxi O 16 II
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, VI, IV
17 Clo Cl 35,5 I
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
Tên nhóm Hóa trị
Hiđroxit (OH), Nitrat ( NO
3
) I
Sunfat (SO
4
), Cacbonat (CO
3
) II
Photphat (PO
4
) III
bằng nguyên tử lớp 8 - Trang 2
bằng nguyên tử lớp 8 - Người đăng: Hữu Thắng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bằng nguyên tử lớp 8 9 10 639