Ktl-icon-tai-lieu

Báo c áo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị

Được đăng lên bởi danhtriet007
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH AN GIANG

***

Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Số: 60-BC/TĐAG

BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm
2012 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; Căn cứ Công văn số 50/TWĐTN ngày
14/01/2013 về việc “Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính
trị, 2 năm 2011-2012”;
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch
số 23-KH/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 344KH/TWĐTN ngày 30/11/2011 của Trung ương Đoàn về “Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số
82-HD/TWĐTN ngày 18/5/2012 của Trung ương Đoàn về “Xây dựng và thực
hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây
dựng Kế hoạch số 175-KH/TĐAG, ngày 09/02/2012 về việc “Đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
trong cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2015”, Hướng dẫn số
89-HD/TĐAG ngày 20/6/2012 về việc “Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo
đức cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn đã xây dựng Hướng dẫn số 79-HD/TĐAG ngày 22/3/2012 về việc
“Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn
đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung
thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị trong cán bộ,
Đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2012” và Hướng dẫn số 85-HD/TĐAG ngày
15/5/2012 về việc “Học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị”, triển khai cho các huyện, thị,
thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh tổ chức thực hiện.

2
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh Đoàn trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ trong triển khai thực
hiện nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong ...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH AN GIANG
***
Số: 60-BC/TĐAG
Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2013
BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm
2012 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; Căn cứ Công văn số 50/TWĐTN ngày
14/01/2013 về việcBáo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính
trị, 2 năm 2011-2012”;
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch
số 23-KH/TU ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 344-
KH/TWĐTN ngày 30/11/2011 của Trung ương Đoàn về Tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hướng dẫn số
82-HD/TWĐTN ngày 18/5/2012 của Trung ương Đoàn về Xây dựng thực
hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tưởng, tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây
dựng Kế hoạch s 175-KH/TĐAG, ngày 09/02/2012 v việc Đẩy mạnh việc
học tập làm theo tưởng, tấm ơng đạo đức, phong cách H Chí Minh
trong cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2015, Hướng dẫn số
89-HD/TĐAG ngày 20/6/2012 về việc Xây dựng thực hiện chuẩn mực đạo
đức cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn đã y dựng Hướng dẫn số 79-HD/TĐAG ngày 22/3/2012 về việc
Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn
đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư, làm người công bộc, tận tụy, trung
thành của nhân dân, đời trong sáng, cuộc sống riêng giản dị trong cán bộ,
Đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2012 Hướng dẫn số 85-HD/TĐAG ngày
15/5/2012 v việcHọc tập một số tác phẩm của Chủ tịch H C Minh trong
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị”, triển khai cho các huyện, thị,
thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh tổ chức thực hiện.
1
Báo c áo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo c áo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị - Người đăng: danhtriet007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo c áo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị 9 10 879