Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo bộ phận

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo bộ phận

Để NĐT hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng tôi xin đưa ra
các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 28: “Báo
cáo bộ phận”.

Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương
pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực
kinh doanh và khu vực địa lý khác nhau của DN nhằm hỗ trợ
người sử dụng báo cáo tài chính (BCTC):

Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của DN;
Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của DN;
Đưa ra những đánh giá hợp lý về DN.
Chuẩn mực này được áp dụng cho DN đã phát hành, đã niêm yết
hoặc chưa niêm yết trên TTCK và khuyến khích DN không phát
hành chứng khoán công khai áp dụng. Báo cáo bộ phận cũng
bao gồm các BCTC mà DN bắt buộc phải lập và công bố, bao
gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo
lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh BCTC.
Các thuật ngữ chung
Hoạt động kinh doanh: là các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu
của DN và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư
hoặc hoạt động tài chính.

Chính sách kế toán: là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế
toán cụ thể được DN áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC.
Doanh thu: là tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế
toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất – kinh doanh thông thường
của DN, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Định nghĩa bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận
theo khu vực địa lý
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: là một bộ phận có thể phân
biệt được của DN tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp
sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ có
liên quan mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các
bộ phận kinh doanh khác. Các yếu tố cần xem xét để xác định
sản phẩm và dịch vụ có liên quan hay không, gồm: tính chất của
hàng hóa và dịch vụ; tính chất của quy trình sản xuất; kiểu hoặc

nhóm khách hàng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ; phương
pháp được sử dụng để phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch
vụ và điều kiện của môi trường pháp lý như hoạt động ngân
hàng, bảo hiểm hoặc dịch vụ công cộng.
Bộ phận theo khu vực địa lý: là một bộ phận có thể phân biệt
được của DN tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản
phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ
phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với bộ phận kinh doanh
trong các môi trường kinh tế khác. Các yếu tố cần xem xét để xác
định bộ phận theo khu vực địa lý, gồm: tính tương đồng của các
điều kiện kinh tế và chính trị; mối quan hệ của những hoạt độ...
Báo cáo bphận
Để NĐT hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng tôi xin đưa ra
các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 28: “Báo
cáo bộ phận”.
Mục đích của chuẩn mực này quy định nguyên tắc phương
pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bphận, lĩnh vực
kinh doanh và khu vực địa khác nhau của DN nhằm hỗ trợ
người sử dụng báo cáo tài chính (BCTC):
Báo cáo bộ phận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo bộ phận - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Báo cáo bộ phận 9 10 793