Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KỲ I

Được đăng lên bởi Võ Công Trứ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHềNG GD-ĐT TX BA ĐỒN
TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Minh, ngày 05tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KỲ I
Năm học : 2014-2015
Trường THCS Quảng Minh
Thành lập ban kiểm tra, đánh giá công tác Thư viện HK I năm học: 2014-2015
gồm các ông bà có tên sau:
1- Ông: Trần Đình Ngôn
- Hiệu trưởng
2- Ông : Trần Xuân Đăng
- Trưởng ban TTND
3- Bà : Hoàng Thị Thu Hồng - TT Tổ KHXH
4- Bà : Trần Thị Hà Giang
- Phụ trách Thư viện
Nội dung kiểm tra( Theo QĐ số 01/2003/QĐ-Bộ GD-ĐT, ngày 02-01-2003 của Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT và công văn số 11185/BGD ngày 17/12/2004 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực
hiện đánh giá tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông)

I. Tiêu chuẩn thứ nhất:( Về sách, báo, tạp chí,…)
* Sách: Tổng số sách (Không tính sách giáo khoa)/ 3752/ Tống số HS/ 470. Trung
bình 7,9 cuốn/HS.
1/SGK, có đảm bảo 1HS/bộ: 470 bộ/ 470 học sinh.
2/ Sách nghiệp vụ của GV:
Các văn bản,NQ của Đảng,NN

x Nghành GD-ĐT

x Tài liệu hướng dẫn của x
ngành

(Nếu có đánh dấu X, nếu không thì ghi O)

- Sách bồi dưỡng nghiệp vụ SP: 784 cuốn
- Sách nâng cao trình độ chuyên môn, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (1GV 1
cuốn, 3 bản lưu tại Thư viện) 366 cuốn.
3/ Sách tham khảo:
a- Sách tra cứu , từ điển, tác phẩm kinh điển( 1 tên sách ≥ 3 bản) 83 cuốn.
b- Sách tham khảo các bộ môn( mỗi tên sách ≥ 5 bản) 1109 cuốn
c- Sách phục vụ nhu cầu mở rộng, nâng cao kiến thức, tài liệu các cuộc thi theo
chủ đề,chuyên đề, đề thi HSG ( mỗi tên sách ≥ 5 bản) 1609 cuốn.
Có kế hoạch bổ sung sách thư viện hàng năm 150 cuốn
Số lượng sách tham khảo trong Thư viện đạt bình quân: ( Theo quy định: THPT tối
thiểu mỗi học sinh ≥ 4 cuốn) 5,9 cuốn/1 học sinh.
* Báo, tạp chí:
- Báo ND…0...., GD-TĐ …x...., Tạp chí GD , các loại báo, tạp chí, tập san 250
cuốn(Nếu có đánh dấu X, nếu không thì ghi O), báo khác TNTP; TC Nhật Lệ, TC Dạy
và học ngày nay.
II. Tiêu chuẩn thứ hai: (CSVC)
1- Diện tích phòng đọc và kho sách(≥ 50m2) : Kho, S: 54 m2.

Phòng đọc giáo viên 20 m2 có 15 chổ ngồi, phòng đọc học sinh 35 m 2 có 25 chổ
ngồi.
2- Có giá, tủ chuyên dùng để đựng sách báo ( Có hay không) : Có
3- Đủ bàn ghế cho cán bộ TV làm việc ( Có hay không) : Có
4- Có tủ mục lục, sổ mục lục, bảng giới thiệu sách mới ( Có hay không) : Có
5- Thư viện đạt chuẩn QG ở thành phố, thị xã ………..
III- Tiêu chuẩn thứ ba; ( Về nghiệp vụ)
- Tất cả án phẩm đều được đăng ký,mô tả, phân loại, tổ chức mục lục ( Có hay
không) : Có
IV. Tiêu chuẩn thứ tư: (Về tổ chức hoạt động)
- Hiệu trưởng ...
PHềNG GD-ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Minh, ngày 05tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KỲ I
Năm học : 2014-2015
Trường THCS Quảng Minh
Thành lập ban kiểm tra, đánh giá công tác Thư viện HK I năm học: 2014-2015
gồm các ông bà có tên sau:
1- Ông: Trần Đình Ngôn - Hiệu trưởng
2- Ông : Trần Xuân Đăng - Trưởng ban TTND
3- Bà : Hoàng Thị Thu Hồng - TT Tổ KHXH
4- Bà : Trần Thị Hà Giang - Phụ trách Thư viện
Nội dung kiểm tra( Theo số 01/2003/QĐ-Bộ GD-ĐT, ngày 02-01-2003 của Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT và công văn số 11185/BGD ngày 17/12/2004 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực
hiện đánh giá tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông)
I. Tiêu chuẩn thứ nhất:( Về sách, báo, tạp chí,…)
* Sách: Tổng số sách (Không tính sách giáo khoa)/ 3752/ Tống số HS/ 470. Trung
bình 7,9 cuốn/HS.
1/SGK, có đảm bảo 1HS/bộ: 470 bộ/ 470 học sinh.
2/ Sách nghiệp vụ của GV:
Các văn bản,NQ của Đảng,NN x Nghành GD-ĐT x Tài liệu hướng dẫn của
ngành
x
(Nếu có đánh dấu X, nếu không thì ghi O)
- Sách bồi dưỡng nghiệp vụ SP: 784 cuốn
- Sách nâng cao trình độ chuyên môn, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (1GV 1
cuốn, 3 bản lưu tại Thư viện) 366 cuốn.
3/ Sách tham khảo:
a- Sách tra cứu , từ điển, tác phẩm kinh điển( 1 tên sách ≥ 3 bản) 83 cuốn.
b- Sách tham khảo các bộ môn( mỗi tên sách ≥ 5 bản) 1109 cuốn
c- Sách phục vụ nhu cầu mở rộng, nâng cao kiến thức, tài liệu các cuộc thi theo
chủ đề,chuyên đề, đề thi HSG ( mỗi tên sách ≥ 5 bản) 1609 cuốn.
Có kế hoạch bổ sung sách thư viện hàng năm 150 cuốn
Số lượng sách tham khảo trong Thư viện đạt bình quân: ( Theo quy định: THPT tối
thiểu mỗi học sinh ≥ 4 cuốn) 5,9 cuốn/1 học sinh.
* Báo, tạp chí:
- Báo ND…0...., GD-TĐ …x...., Tạp chí GD , các loại báo, tạp chí, tập san 250
cuốn(Nếu đánh dấu X, nếu không t ghi O), báo khác TNTP; TC Nhật Lệ, TC Dạy
và học ngày nay.
II. Tiêu chuẩn thứ hai: (CSVC)
1- Diện tích phòng đọc và kho sách(≥ 50m
2
) : Kho, S: 54 m
2.
BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KỲ I - Trang 2
BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KỲ I - Người đăng: Võ Công Trứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN HỌC KỲ I 9 10 822