Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo của ngân hàng thế giới về kinh tế Trung Quốc năm 2008

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o cña Ng©n hµng ThÕ giíi
vÒ KINH TÕ TRUNG QUèC N¡M 2008
Ng©n hµng thÕ giíi. Trung Quèc kinh tÕ
quý b¸o. th¸ng 11/2008.

Ph¹m Sü Thµnh
l−îc thuËt

N

h÷ng biÕn ®éng theo chiÒu h−íng
tiªu cùc cña t×nh h×nh tµi chÝnh vµ
kinh tÕ thÕ giíi ®Õn nay vÉn ch−a g©y
nhiÒu t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ Trung
Quèc, nh−ng dù ®o¸n trong n¨m 2009
nã sÏ t¹o ra nhiÒu ¶nh h−ëng xÊu. HÖ
thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ cña Trung Quèc
nh×n chung vÉn cßn “biÖt lËp” víi thÕ
giíi, nªn ®· tr¸nh ®−îc nh÷ng t¸c ®éng
trùc tiÕp lÇn nµy. Nh−ng tr−íc nh÷ng
diÔn biÕn phøc t¹p cña cuéc khñng
ho¶ng, dù b¸o møc t¨ng tr−ëng kinh tÕ
cña Trung Quèc n¨m 2009 sÏ sôt gi¶m
m¹nh. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, ChÝnh phñ
Trung Quèc ®· thùc thi chÝnh s¸ch kinh
tÕ vÜ m« khuyÕch tr−¬ng, trong ®ã, tiªu
dïng cña ChÝnh phñ sÏ cã vai trß then
chèt trong sù t¨ng tr−ëng cña Trung
Quèc n¨m 2009. B¶n b¸o c¸o “Trung
Quèc kinh tÕ quý b¸o” th¸ng 11/2008
cña WB ph©n tÝch vµ lµm râ t×nh h×nh
kinh tÕ Trung Quèc n¨m 2008, chÝnh
s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Trung Quèc,
®ång thêi ®−a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ b−íc
®Çu.

I. T×nh h×nh kinh tÕ Trung Quèc n¨m 2008

Trong n¨m qua, t×nh h×nh kinh tÕ
Trung Quèc vÉn t−¬ng ®èi æn ®Þnh. Do
c¸c ng©n hµng lín cña Trung Quèc
kh«ng n¾m gi÷ nhiÒu c¸c kho¶n vay thÕ
chÊp d−íi chuÈn cña Mü, céng thªm sù
kiÓm so¸t chÆt chÏ l−îng tiÒn l−u th«ng
cña ChÝnh phñ vµ kho¶n dù tr÷ ngo¹i tÖ
lín trong ng©n hµng trung −¬ng (Ng©n
hµng Nh©n d©n Trung Quèc), nªn cuéc
khñng ho¶ng lÇn nµy kh«ng g©y ra ¶nh
h−ëng lín cho hÖ thèng tµi chÝnh – tÝn
dông cña Trung Quèc. Nh−ng ¶nh
h−ëng ®èi víi lÜnh vùc ngo¹i th−¬ng vµ
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi l¹i t−¬ng ®èi
râ nÐt. Tuy nhiªn, trong c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu, xuÊt khÈu cña Trung Quèc
trong n¨m qua vÉn ®¹t ®−îc møc t¨ng
“ngo¹n môc”. TÝnh tõ gi÷a n¨m ®Õn cuèi
n¨m 2008, xuÊt khÈu t¨ng 13%, trong
khi møc nhËp khÈu cña toµn thÕ giíi chØ
t¨ng 6%. Cã ®−îc ®iÒu nµy lµ do nhu
cÇu tõ thÞ tr−êng ch©u ¢u vµ c¸c n−íc
cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng míi næi vÉn
gi÷ ®−îc møc t¨ng ®¸ng kÓ.

42

Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 5.2009

1. §»ng sau thµnh tÝch t¨ng tr−ëng
cña xuÊt khÈu lµ sù chªnh lÖch kh¸ lín
gi÷a c¸c ngµnh xuÊt khÈu kh¸c nhau.
Bªn c¹nh viÖc xuÊt khÈu cña nhãm
ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ (bao gåm c¶ ®å
ch¬i vµ hµng dÖt may) sôt gi¶m m¹nh,
xuÊt khÈu cña c¸c ngµnh cã gi¸ trÞ gia
t¨ng lín nh− m¸y mãc, thiÕt bÞ vÉn t¨ng
lªn nhanh chãng; c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö
vÉn duy tr× ®−îc møc xuÊt khÈu æn
®Þnh. §iÒu nµy sÏ ¶nh h−ëng kh«ng nhá
®Õn mét sè khu vùc, ch¼ng h¹n nh−
vïng tam gi¸c ch©u thæ (s«ng) Chu
Giang – n¬i tËp tr...
B¸o c¸o cña Ng©n hµng ThÕ giíi
vÒ KINH TÕ TRUNG QUèC N¡M 2008
Ng©n hµng thÕ giíi
. Trung Quèc kinh
quý b¸o. th¸ng 11/2008.
Ph¹m Sü Thµnh
l−îc thuËt
h÷ng biÕn ®éng theo chiÒu h−íng
tiªu cùc cña t×nh h×nh tµi chÝnh
kinh thÕ giíi ®Õn nay vÉn ch−a g©y
nhiÒu t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh Trung
Quèc, nh−ng ®o¸n trong m 2009
t¹o ra nhiÒu ¶nh h−ëng xÊu.
thèng tµi chÝnh tiÒn cña Trung Quèc
nh×n chung vÉn cßn “biÖt lËp” víi thÕ
giíi, nªn ®· tr¸nh ®−îc nh÷ng t¸c ®éng
trùc tiÕp lÇn nµy. Nh−ng tr−íc nh÷ng
diÔn biÕn phøc t¹p cña cuéc khñng
ho¶ng, dù b¸o møc t¨ng tr−ëng kinh
cña Trung Quèc n¨m 2009 sôt gi¶m
m¹nh. Tr−íc t×nh h×nh ®ã, ChÝnh phñ
Trung Quèc ®· thùc thi chÝnh s¸ch kinh
m« khuyÕch tr−¬ng, trong ®ã, tiªu
dïng cña ChÝnh phñ cã vai trß then
chèt trong t¨ng tr−ëng cña Trung
Quèc n¨m 2009. B¶n b¸o c¸o “Trung
Quèc kinh tÕ quý b¸o” th¸ng 11/2008
cña WB ph©n tÝch lµm râ t×nh h×nh
kinh tÕ Trung Quèc n¨m 2008, chÝnh
s¸ch kinh cña Trung Quèc,
®ång thêi ®−a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ b−íc
®Çu.
I. T×nh h×nh kinh tÕ Trung Quèc n¨m 2008
Trong n¨m qua, t×nh h×nh kinh
Trung Quèc vÉn t−¬ng ®èi æn ®Þnh. Do
c¸c ng©n hµng lín cña Trung Quèc
kh«ng n¾m gi÷ nhiÒu c¸c kho¶n vay thÕ
chÊp d−íi chuÈn cña Mü, céng thªm
kiÓm so¸t chÆt chÏ l−îng tiÒn l−u th«ng
cña ChÝnh phñ vµ kho¶n dù tr÷ ngo¹i
lín trong ng©n hµng trung −¬ng (Ng©n
hµng Nh©n d©n Trung Quèc), nªn cuéc
khñng ho¶ng lÇn nµy kh«ng g©y ra ¶nh
h−ëng lín cho thèng tµi chÝnh tÝn
dông cña Trung Quèc. Nh−ng ¶nh
h−ëng ®èi víi nh vùc ngo¹i th−¬ng
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi l¹i t−¬ng ®èi
nÐt. Tuy nhiªn, trong c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu, xuÊt khÈu cña Trung Quèc
trong n¨m qua vÉn ®¹t ®−îc møc t¨ng
“ngo¹n môc”. TÝnh tõ gi÷a n¨m ®Õn cuèi
n¨m 2008, xuÊt khÈu t¨ng 13%, trong
khi møc nhËp khÈu cña toµn thÕ giíi chØ
t¨ng 6%. ®−îc ®iÒu nµy do nhu
cÇu t tr−êng ch©u ¢u vµ c¸c n−íc
nÒn kinh thÞ tr−êng míi næi vÉn
gi÷ ®−îc møc t¨ng ®¸ng kÓ.
N
Báo cáo của ngân hàng thế giới về kinh tế Trung Quốc năm 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo của ngân hàng thế giới về kinh tế Trung Quốc năm 2008 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo của ngân hàng thế giới về kinh tế Trung Quốc năm 2008 9 10 347