Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty chế biến thực phẩm

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
công ty chế biến thực phẩm
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất của Công ty.....................................................................
Hình 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 5m3/ngày.đêm....................................................13
Hình 3. Sơ đồ khối các biện pháp xử lý chất thải rắn......................................................15

1
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HCM

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng1.Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chế biến của Công
ty………………………………………………………………..........................................
Bảng 2. Danh sách nguyên liệu sử dụng trung bình trong 01 tháng của Công ty..............
Bảng 3.Nhu cầu sử dụng nước của Công ty trong 01 tháng...............................................
Bảng 4.Nhu cầu sử dụng điện của Công ty trong 01 tháng.................................................
Bảng 5. Lượng chất thải nguy hại của Công ty.................................................................10
Bảng 6.Chất lượng nước thải của Công ty........................................................................17
Bảng 7.Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn tại Công ty..........................................................18
Bảng 8.Chất lượng môi trường không khí của Công ty....................................................19

2
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HCM

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASTN

: Ánh sáng tự nhiên

BOD

: Nhu cầu oxy sinh hóa

COD

: Nhu cầu oxy hóa học

CTNH

: Chất thải nguy hại

CTSH

: Chất thải sinh hoạt

CTR

: Chất thải rắn

NĐ-CP

: Nghị định Chính Phủ

NTSH

: Nước thải sinh hoạt

NVL

: Nguyên vật liệu

PCCC

: Phòng cháy chữa cháy

QCVN

: Quy chuẩn Việt Nam

SS

: Chất rắn lơ lửng

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

TN&MT

: Tài nguyên và Môi trường

TNHH

: Trách Nhiệm Hữu Hạn

Tp.HCM

: Thành phố Hồ Chí Minh

TT-BTNMT

: Thông tư của bộ Tài Nguyên và Môi Trường

WHO

: Tổ chức y tế thế giới

MỞ ĐẦU
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HC...
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường
công ty chế biến thực phẩm
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1. Sơ đồ quy trình sản xuất của Công ty.....................................................................
Hình 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 5m
3
/ngày.đêm....................................................13
Hình 3. Sơ đồ khối các biện pháp xử lý chất thải rắn......................................................15
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HCM
1
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty chế biến thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty chế biến thực phẩm - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường công ty chế biến thực phẩm 9 10 58