Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát môi trường KIEU HUONG

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Kiều Hương

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
1.2. Tính chất và quy mô hoạt động
1.3. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu
1.4. Nhu cầu lao động của Khách sạn

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.............................................
2.1.Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan
đến chất thải
2.1.1. Khí thải
2.1.2. Nước thải
2.1.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại
2.1.4. Tiếng ồn, độ rung
2.2. Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên
quan đến chất thải (sụt lở, xói mòn, …)
2.2.1. Tai nạn lao động
2.2.2. Sự cố cháy nổ
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN
TÍCH, LẤY MẪU ĐỊNH KỲ CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
3.1. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng
3.1.1. Đối với khí thải
3.1.2. Đối với nước thải
3.1.3. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
1

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Kiều Hương

3.1.4. Đối với tiếng ồn, độ rung
3.1.5. Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải
1.5. 3.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

3.2.1. Chất lượng không khí-tiếng ồn
3.2.2. Chất lượng môi trường nước
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Cam kết
3. Kiến nghị
PHỤ LỤC

2

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Kiều Hương

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
BVMT
NTSH
COD
CTNH
CTR
BOD
KCX
HTXLNT
N
P
TSS
NĐ-CP

: Bộ Tài nguyên và Môi trường
: Bảo vệ môi trường
: Nước thải sinh hoạt
: Nhu cầu ôxy hóa học
: Chất thải nguy hại
: Chất thải rắn
: Nhu cầu ôxy sinh hóa
: Khu chế xuất
: Hệ thống xử lý nước thải
: Nitơ
: Photpho
: Tổng chất rắn lơ lửng
: Nghị định Chính phủ
3

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2014
Công ty TNHH Kiều Hương

PCCC
QCVN
TCVN
TP.HCM
VN

: Phòng cháy chữa cháy
: Quy chuẩn Việt Nam
: Tiêu chuẩn Việt Nam
: Thành phố Hồ Chí Minh
: Việt Nam

I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Thông tin liên lạc
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kiều Hương
Địa chỉ: 27 Bà Huyện Thanh Qu...

!"#$$%&$'






((")*
(("+,-.!*/
(0(#!)1,-)1
((#2/32%*

(("4567*689:;<=!/4).2
;>
(((%+>
(((#?>
((0( >@,->!*
(((";<6/
(("4567*689:;<=!/)
.2;>ABC6D4E6FG
((("2*2/
(((H75!I
   !!  " # $% &    
'(!#)*+,-!
.-/01)234
0((1JJ>K,-DLM/)72J8B
0(((N5,?+>
0(((N5,??>
0((0(N5,?>@,->!*
N',,O ! IJ",N">#!)P2
Báo cáo giám sát môi trường KIEU HUONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát môi trường KIEU HUONG - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo giám sát môi trường KIEU HUONG 9 10 399