Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Năm 2007

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Năm 2007
Đơn vị tính: VND
Stt

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

507.514.712.904

266.014.822.625

2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự

356.197.601.435

170.818.096.514

I Thu nhập lãi thuần

151.317.111.469

95.196.726.111

3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

6.835.529.165

6.417.832.420

4 Chi phí hoạt động dịch vụ

2.775.460.413

1.539.702.466

4.060.068.752

4.878.129.954

1.931.519.391

3.075.826.326

-

-

-

-

17.785.942.164

3.596.331.172

600.000

600.000

VI Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác

17.785.342.164

3.595.731.172

VII Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần

22.700.000.000

6.390.000.000

80.645.136.084

51.156.900.219

117.148.905.692

61.979.513.344

9.862.492.001

8.017.359.962

XI Tổng lợi nhuận trước thuế

107.286.413.691

&53.962.153.382

7 Chi phí thuế TNDN hiện hành

32.180.374.104

15.148.902.947

-

-

XII Chi phí thuế TNDN

32.180.374.104

15.148.902.947

XIII Lợi nhuận sau thuế

75.106.039.587

38.813.250.435

-

-

1.315

2.588

II Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ
III Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
IV Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
V Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
5 Thu nhập từ hoạt động khác
6 Chi phí hoạt động khác

VIII Chi phí hoạt động
IX Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tính dụng
X Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

8 Chi phí thuế TNDN hoàn lại

XIV Lợi ích của cổ đông thiểu số
XV Lãi cơ bản trên cổ phiếu

...
Báo cáo kết qu hoạt động kinh doanh hp nht Năm 2007
Đơn vị tính: VND
Stt
Chỉ tiêu
Năm nay
Năm trước
1
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
507.514.712.904
266.014.822.625
2
Chi phí lãi và các chi phí tương t
356.197.601.435
170.818.096.514
I
Thu nhập lãi thuần
151.317.111.469
95.196.726.111
3
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
6.835.529.165
6.417.832.420
4
Chi phí hoạt động dịch v
2.775.460.413
1.539.702.466
II
Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ
4.060.068.752
4.878.129.954
III
Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
1.931.519.391
3.075.826.326
IV
Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
-
-
V
Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
-
-
5
Thu nhập từ hoạt động khác
17.785.942.164
3.596.331.172
6
Chi phí hoạt động khác
600.000
600.000
VI
Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác
17.785.342.164
3.595.731.172
VII
Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần
22.700.000.000
6.390.000.000
VIII
Chi phí hoạt động
80.645.136.084
51.156.900.219
IX
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tính dụng
117.148.905.692
61.979.513.344
X
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
9.862.492.001
8.017.359.962
XI
Tổng lợi nhuận trước thuế
107.286.413.691
&53.962.153.382
7
Chi phí thuế TNDN hiện hành
32.180.374.104
15.148.902.947
8
Chi phí thuế TNDN hoàn lại
-
-
XII
Chi phí thuế TNDN
32.180.374.104
15.148.902.947
XIII
Lợi nhuận sau thuế
75.106.039.587
38.813.250.435
XIV
Lợi ích của cổ đông thiểu số
-
-
XV
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
1.315
2.588
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Năm 2007 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Năm 2007 9 10 758