Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾ TẢN NHIỆT SIÊU TIỆN LỢI CHO LAPTOP

Được đăng lên bởi Duy Khanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾ TẢN NHIỆT SIÊU TIỆN LỢI CHO
LAPTOP
Giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Với những người sử dụng máy tính xách tay thường xuyên thì việc chăm sóc
cho laptop của họ luôn được quan tâm – đặc biệt là về v ấn đề t ản nhi ệt.
Không gian thiết kế của chiếc laptop nhỏ gọn để phù hợp v ới tính di đ ộng
nên việc tích hợp các thiết bị tản nhiệt vào ngay bên trong máy r ất h ạn ch ế.
Do đó, phần lớn những người dùng laptop thường xuyên ph ải trang bị cho
mình một chiếc đế tản nhiệt (docking) để đảm bảo hiệu suất của máy.
Các loại laptop hiện nay nếu sử dụng liên tục trong th ời gian dài nên dùng đ ế
tản nhiệt, đặc biệt là những dòng máy chuyên cho đồ họa AMD có nhi ệt đ ộ
rất cao.
Ngoài ra, các dòng máy cũ khi hoạt động cũng th ường có nhi ệt đ ộ rất cao b ởi
CPI dùng công nghệ 5.5 nm tiêu thụ rất nhiều điện năng. Các loại laptop mini
đang là trào lưu mới cũng nên sử dụng thiết bị hỗ trợ này vì nó thiết kế g ọn,
mỏng nên không gian tản nhiệt hạn chế.
Tuy nhiên, các dòng máy mà được thiết kế thông thoáng cũng không c ần thi ết
phải dùng tản nhiệt, như dòng dv5000 của HP. Ngoài ra, nh ững ng ười th ường
xuyên ngồi phòng máy lạnh cũng không nhất thiết phải dùng thi ết b ị hỗ tr ợ
này.
Song song với sự phát triển của thị trường laptop, các loại đ ế tản nhiệt đ ược
bày bán khá nhiều về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và xuất x ứ. Tuy nhiên khi
mua phải chọn hàng có thương hiệu vì nếu không sẽ phản tác dụng làm máy
nóng hơn. Hầu hết các loại đế tản nhiệt hiện có mặt trên th ị tr ường trong
nước đều xuất xứ từ Trung Quốc và Đài Loan.
Phụ kiện này có kích cỡ khác nhau tùy thuộc vào đường chéo màn hình, 14

inch, 15.5 inch hay thậm chí 7 inch. Chúng cũng đ ược chia ra hai lo ại chính: đ ế
nhựa và có quạt hay đế bằng nhôm.
Hiện nay, không có nhiều sự lựa chọn đế tản nhiệt cho các máy laptop to và
nặng từ 15 - 17 inch trở lên, đơn giản vì hầu hết chúng là laptop chuyên d ụng
và cần có sự chăm sóc đặc biệt. Thiết kế dù đẹp nhưng có trọng lượng t ương
đối nặng nếu mang đi xa và liên tục, cộng với giá thành khá cao so v ới nh ững
người dùng bình dân là những nhược điểm của các loại đế tản nhi ệt ph ổ bi ến.
6. Giả thuyết khoa học và phát biểu mục đích nghiên c ứu
Thiết kế được đế tản nhiệt với chất liệu mới bằng gỗ thông gọn, nhẹ, có th ể
gấp lại dễ dàng, không chiếm diện tích lớn, thuận tiện cho di chuy ển trong quá
trình học tập, làm việc.
7. Phương pháp nghiên cứu ( tài liệu và thực nghiệm )
Nguyên lý hoạt động
Bản thân trong máy laptop cũng có m...
O CÁO K T QU NGHIÊN C U Đ T N NHI T SIÊU TI N L I CHO
LAPTOP
Gi i thi u t ng quan v v n đ nghiên c u
V i nh ng ng i s d ng máy tính xách tay th ng xuyên thì vi c chăm sóc ườ ườ
cho laptop c a h luôn đ c quan tâm – đ c bi t là v v n đ t n nhi t. ượ
Không gian thi t k c a chi c laptop nh g n đ phù h p v i tính di đ ng ế ế ế
nên vi c tích h p các thi t b t n nhi t vào ngay bên trong máy r t h n ch . ế ế
Do đó, ph n l n nh ng ng i dùng laptop th ng xuyên ph i trang b cho ườ ườ
mình m t chi c đ t n nhi t (docking) đ đ m b o hi u su t c ay. ế ế
Các lo i laptop hi n nay n u s d ng liên t c trong th i gian dài nên dùng đ ế ế
t n nhi t, đ c bi t là nh ng dòng máy chuyên cho đ h a AMD có nhi t đ
r t cao.
Ngoài ra, các dòng máy cũ khi ho t đ ng cũng th ng có nhi t đ r t cao b i ườ
CPI dùng công ngh 5.5 nm tiêu th r t nhi u đi n năng. Các lo i laptop mini
đang là trào l u m i cũng nên s d ng thi t b h tr này vì nó thi t k g n, ư ế ế ế
m ng nên không gian t n nhi t h n ch . ế
Tuy nhiên, các dòng máy mà đ c thi t k thông thoáng cũng không c n thi tượ ế ế ế
ph i dùng t n nhi t, nh dòng dv5000 c a HP. Ngoài ra, nh ng ng i th ng ư ườ ư
xuyên ng i phòng máy l nh cũng không nh t thi t ph i dùng thi t b h tr ế ế
y.
Song song v i s phát tri n c a th tr ng laptop, các lo i đ t n nhi t đ c ườ ế ượ
y bán khá nhi u v ki u dáng, m u mã, ch t li u và xu t x . Tuy nhiên khi
mua ph i ch n hàng có th ng hi u vì n u không sẽ ph n tác d ng làm máy ươ ế
nóng h n. H u h t các lo i đ t n nhi t hi n có m t trên th tr ng trong ơ ế ế ườ
n c đ u xu t x t Trung Qu c và Đài Loan.ướ
Ph ki n này có kích c khác nhau tùy thu c vào đ ng chéo màn hình, 14 ườ
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾ TẢN NHIỆT SIÊU TIỆN LỢI CHO LAPTOP - Trang 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾ TẢN NHIỆT SIÊU TIỆN LỢI CHO LAPTOP - Người đăng: Duy Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾ TẢN NHIỆT SIÊU TIỆN LỢI CHO LAPTOP 9 10 352