Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo plc

Được đăng lên bởi Vu Nhuan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 1: Chuyển đổi sơ đồ điều khiển sau sang lập trình bằng PLC. (Tham khảo bài
toán bù cos)

_Bài giải_
Lập trình bằng STL và LADER
Netword1
5LD I0.0
=
M0.0

Netword2
LD M0.0
TON T37,120

Netword 6
LD M0.0
A Q0.0
TON T41,130

Netword7
LD T41
O Q0.3
AN T42
= Q0.3

Netword 3
LD T37
O Q0.1
AN T38
= Q0.1

Netword 4
Netword
LD M0.0
LD T39
A Q0.1
O Q0.2
TON T38,130 AN T40
= Q0.2

Sơ đồ ghép nối với S7200

Bài 2 Thực hiện sơ đồ nối dây hoàn chỉnh khi chuyển đổi sơ đồ sang lập trình bằng
PLC S7-200, CPU226 AC/DC/RLY (Cần vẽ đầy đủ hoàn chỉnh cả sơ đồ động lực
lẫn sơ đồ điều khiển có gắn PLC-Không phải lập trình bài toán này, đưa ra các lập
luận và giả thiết hợp lí)

_Bài giải_
Sơ đồ ghép nối với PLC

Thuyết minh:
Khi phanh hãm thôi không tác dụng( Mph tac động) thì các chế độ
– Đảo chiều quay
– Khởi động bằng điện trở
– Các chế độ hãm điện từ
+,Hãm cơ khí
+,Hãm ngược
+,Hãm động năng

Được thực hiện.
Tại một thời điểm không thể nào thực hiện được đồng thời tất cả các chế độ( Do
kim chỉ thị của bộ khống chế chỉ huy tại 1 thời điểm chỉ ở 1 vị trí. Đồng nghĩa với
tại 1 thời điểm bất kì thì hoặc một trong những công tắc KC3’,KC2’,KC1’,KC0 ,
KC1 ,KH2,KC3 đóng.
Hình ảnh của bộ khống chế chỉ huy

CÂU 3: Cho ba băng tải A, B, C theo thứ tự cao thấp A-B-C:

Thực hiện lập trình theo các yêu cầu sau:
1/ Ấn nút MTD thì C chạy trước, sau 15s đến B, sau B 15s thì đến A. Ấn nút DTD
thì A dừng trước, sau 15 s đến B, sau B 15s thì đến C.
2/ Mỗi băng tải có thêm một cặp nút: Băng tải A (nút MA và DA), băng tải B (nút
MB và DB), băng tải C (nút MC và DC). Thực hiện điều khiển bằng tay theo thứ
tự khởi động C-B-A (bằng các nút tương ứng MC, MB, MA), thứ tự dừng A-B-C
(bằng các nút tương ứng DA, DB, DC). Nếu C chưa chạy thì B không khởi động
được, nếu B chưa chạy thì A không khởi động được. Nếu A chưa dừng thì B không
dừng được, nếu B chưa dừng thì C chưa dừng được.
_Bài giải_
Lập tình bằng Lader và STL

Network 1

Netword 2

Netword 3

Netword 4

Netword 5

LD

LD

LD

LD

LD

O
AN
=

I0.0

A

I0.2

A

I0.3

I0.1

S

M0.1, 1

S

M0.2, 1

M0.0

R

M0.2, 1

R

M0.1, 1

M0.1

LPS
LD
O

M0.0

M0.0

Network 1
SBR_0)
LD

M0.0

I0.4
Q0.3

Network 2

Network 3

LDW> T37, 0 LDW>= T37,
150
AW<= T38,
300
AW<= T38,
150
=
Q0.2
=
Q0.1

ALD
TON T37,
3000
=

Q0.3

LPP
A

I0.5

TOF T38,
3000
Netword1
SBR_1
LD

I0.6

O

Q0.2

A

M0.2

Netword 2

Netword 3

LD

LD

I0.5

I0.4

O

Q0.1

O

Q0.0

A

Q0.2

A

Q0.2

A

Q0.1

LDN I1.0

M0.1

M0.2

CALL SBR_0 CALL SBR_1

Network 4
LDW>= T37,
300
AW<=...
CÂU 1: Chuyển đổi sơ đồ điều khiển sau sang lập trình bằng PLC. (Tham khảo bài
toán bù cos)
_Bài giải_
Lập trình bằng STL và LADER
Netword1 Netword2 Netword 3 Netword 4 Netword
5LD I0.0 LD M0.0 LD T37 LD M0.0 LD T39
= M0.0 TON T37,120 O Q0.1 A Q0.1 O Q0.2
AN T38 TON T38,130 AN T40
= Q0.1 = Q0.2
Netword 6 Netword7
LD M0.0 LD T41
A Q0.0 O Q0.3
TON T41,130 AN T42
= Q0.3
báo cáo plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo plc - Người đăng: Vu Nhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
báo cáo plc 9 10 57