Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, dịch vụ du lịch ngày cang phát triển mạnh mẽ, các
khách sạn mọc lên như nấm, lượng khách du lịch ngày càng đông, việc
quản lý khách sạn ngày càng khó khăn, do đó nhu cầu tin học hoá việc
quản lý khách sạn là điều tất yếu.
Phần mềm quản lý khách sạn hi vọng có thể hỗ trợ nghiệp vụ
quản lý khách sạn .
Cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã giúp chúng tôi
hoan thành đề tài này.
Sinh viên

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1

I. PHẦN MỘT
XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM

CHƯƠNG 1
HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM
o

1.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU
NGHIỆP VỤ


STT

Tên yêu cầu

1.1.1 Danh sách các yêu cầu
Biểu mẫu

Qui định

1

Lập danh mục phòng

BM1

QĐ1

2

Lập phiếu thuê phòng

BM2

QĐ2

3

Tra cứu phòng

BM3

4

Lập hoá đơn thanh
toán

BM4

5

Lập báo cáo doanh thu
theo loại phòng

BM5

6

Lập báo cáo doanh thu
theo mật độ sử dụng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ghi chú

QĐ4

BM6

2

phòng
7

Thay đổi quy định

QĐ7


1.1.2 Danh sách các biểu mẫu và
qui định
•

1.1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui
định 1

Biểu mẫu 1
BM1
STT

Phòng

Danh mục phòng
Loại phòng
Đơn giá

Ghi chú

QĐ1:Có 3 loại phòng (A, B, C) với đơn giá tương ứng( 150.000,
170.000, 200.000)
Ví dụ:
STT
1
2

Phòng
303
404

Loại Phòng
A
B
•

Đơn giá
150.000
170.000

Ghi chú

1.1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui
định 2

BM2
Phiếu thuê phòng
Phòng:.............................
Ngày bắt đầu thuê:...................
STT
Khách hàng
Loại khách
CMND
Địa chỉ

Nguyễn Thị Thanh Huyền

3

QĐ2: Có 2 loại khách ( nội địa, nước ngoài ). Mỗi phòng có tối đa 3
khách. Nội địa: D, nước ngoài: N
Ví dụ: Lập phiếu thuê phòng vào ngày 6/4/2005
BM2
Phiếu thuê phòng
Phòng: 102
Ngày bắt đầu thuê: 6/4/2005
STT
Khách hàng
Loại khách
CMND
Nguyễn Văn
1
D
201497928
Anh
2
Nguyễn Thị B
D
201456297
•

Địa chỉ
73 Trần
Phú, Q5
“

1.1.2.3Biểu mẫu 3 và qui
định 3

BM3
STT

Phòng

Danh sách phòng
Loại
Đơn giá

Tình trạng

Ví dụ: Danh sách các phòng trong khách sạn(Tình trạng: 0_trống, 1_đã
đặt chỗ, 2_đã thuê)
BM3
STT
1
2

Phòng
001
002

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Danh sách phòng
Loại
Đơn giá
A
150.000
A
150.000

Tình trạng
2
0

4

....
....

.....
....

....
....

....
....

.....
.....

●1.1.2.4 Biểu mẫu 4 và Quy
định 4
BM4
Khách
hàng:.................
STT
Phòng

Hoá đơn thanh toán
Địa chỉ:.....................
Số ngày

Trị giá:......................
Đơn giá

Tiền

QĐ4: Đơn giá phòng cho 2 khách. Khách thứ 3 phụ thu 25%.
Khách nước ngoài (chỉ cần có 1 trong phòng ) được nhân với hệ số
1. 5
Ví dụ: Hoá đơn thanh toán cho khách hàng Ngu...
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, dịch vụ du lịch ngày cang phát triển mạnh mẽ, các
khách sạn mọc lên như nấm, lượng khách du lịch ngày càng đông, việc
quản lý khách sạn ngày càng khó khăn, do đó nhu cầu tin học hoá việc
quản lý khách sạn là điều tất yếu.
Phần mềm quản lý khách sạn hi vọng có thể hỗ trợ nghiệp vụ
quản lý khách sạn .
Cảm ơn thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã giúp chúng tôi
hoan thành đề tài này.
Sinh viên
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1
Báo cáo quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo quản lý khách sạn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Báo cáo quản lý khách sạn 9 10 723