Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích

Được đăng lên bởi Nghé NoBi NguyỄn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD&§T thÞ x· ba ®ån

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Nh©n H¶i, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2014

B¸o c¸o thµnh tÝch

®Ò nghÞ tÆng chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së

N¨m häc 2013 - 2014

I. S¬ yÕu lý lÞch:
- Hä vµ tªn: Lª ThÞ T×nh
- Sinh ngµy: 01 - 11 - 1973
Giíi tÝnh: N÷
- Quª qu¸n: x· Qu¶ng Léc - thÞ x· Ba §ån - tØnh Qu¶ng B×nh
- Tró qu¸n: phêng Qu¶ng Thä - thÞ x· Ba §ån - tØnh Qu¶ng B×nh
- §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TH Nh©n H¶i
- Chøc vô: Tæ trëng tæ khèi 4 - 5, BCHC§CS, Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ
gi¶ng d¹y líp 5C.
- Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô: §¹i häc TiÓu häc.
II. Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong n¨m häc 2013 - 2014:
1.QuyÒn h¹n, nhiÖm vô ®îc giao hoÆc ®¶m nhËn:
Trong n¨m qua t«i ®îc sù tÝn nhiÖm cña Ban gi¸m hiÖu vµ ®ång nghiÖp
ph©n c«ng c«ng t¸c Tæ trëng tæ chuyªn m«n khèi 4-5, Ban chÊp hµnh c«ng
®oµn c¬ së, ®ång thêi lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm vµ gi¶ng d¹y líp 5C.
2. Thµnh tÝch ®¹t ®îc cña c¸ nh©n:
Lµ vai trß cña mét tæ trëng tæ chuyªn m«n t«i ®· ph¸t huy vai trß tr¸ch
nhiÖm cña m×nh b»ng nhiÒu c«ng viÖc thiÕt thùc nh ®æi míi c«ng t¸c sinh ho¹t
tæ chuyªn m«n, t¨ng cêng c«ng t¸c dù giê th¨m líp ®Ó gióp ®ì ®ång nghiÖp
cña m×nh cã tay nghÒ ngµy mét v÷ng vµng h¬n. Ngoµi ra t«i ®· vËn ®éng, gióp
®ì chÞ em tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng víi viÖc ®a øng dông
c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc, ph¸t huy phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc
nh»m n©ng cao chÊt lîng giê d¹y. Vµ t«i ®· gióp ®ì rÊt nhiÒu ®ång chÝ cña
m×nh sö dông thµnh th¹o vi tÝnh vµ gióp hä ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
vµo d¹y häc mét c¸ch chñ ®éng v× thÕ ë tæ t«i phô tr¸ch cã 100% gi¸o viªn sö
dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh. Nhê ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y
häc mµ chÊt lîng cña tæ khèi t«i phô tr¸ch ngµy mét n©ng cao vµ ®¹t chØ tiªu
kho¸n ®Çu n¨m häc.
§Ó hoµn thµnh tèt c¸c phÇn hµnh vµ c«ng viÖc trªn b¶n th©n t«i lu«n
phèi kÕt hîp víi Ban gi¸m hiÖu, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn vµ tËp thÓ c¸n bé
gi¸o viªn ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.
Lµ mét tæ trëng tæ chuyªn m«n khèi 4 - 5 t«i ®· x¸c ®Þnh r»ng c«ng t¸c
chuyªn m«n lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mét nhµ
trêng. V× vËy trong tæ chuyªn m«n t«i lu«n cã ý thøc ph¶i x©y dùng khèi ®oµn
kÕt v÷ng m¹nh lu«n gióp ®ì c¸c tæ viªn trong tæ n©ng cao tay nghÒ, t¹o cho hä
lßng yªu nghÒ vµ cã tinh thÇn kÜ luËt cao trong mäi c«ng viÖc.
Trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y t«i lu«n kh«ng ngõng häc hái lu«n trau dåi
chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tinh thÇn tù häc tù rÌn ®Ó kh«ng ngõng n©ng
cao tay nghÒ, ®· øng dông ...
Phßng GD&§T thÞ x· ba ®ån Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Nh©n H¶i, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2014
B¸o c¸o thµnh tÝch
®Ò nghÞ tÆng chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së
N¨m häc 2013 - 2014
I. S¬ yÕu lý lÞch:
- Hä vµ tªn: Lª ThÞ T×nh
- Sinh ngµy: 01 - 11 - 1973 Giíi tÝnh: N÷
- Quª qu¸n: x· Qu¶ng Léc - thÞ x· Ba §ån - tØnh Qu¶ng B×nh
- Tró qu¸n: phêng Qu¶ng Thä - thÞ x· Ba §ån - tØnh Qu¶ng B×nh
- §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng TH Nh©n H¶i
- Chøc vô: Tæ trëng tæ khèi 4 - 5, BCHC§CS, Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ
gi¶ng d¹y líp 5C.
- Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô: §¹i häc TiÓu häc.
II. Nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ® îc trong n¨m häc 2013 - 2014:
1.QuyÒn h¹n, nhiÖm vô ®îc giao hoÆc ®¶m nhËn:
Trong n¨m qua t«i ®îc tÝn nhiÖm cña Ban gi¸m hiÖu ®ång nghiÖp
ph©n c«ng c«ng t¸c trëng chuyªn m«n khèi 4-5, Ban chÊp hµnh c«ng
®oµn c¬ së, ®ång thêi lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm vµ gi¶ng d¹y líp 5C.
2. Thµnh tÝch ®¹t ®îc cña c¸ nh©n:
vai trß cña mét trëng chuyªn m«n t«i ®· ph¸t huy vai trß tr¸ch
nhiÖm cña m×nh b»ng nhiÒu c«ng viÖc thiÕt thùc nh ®æi míi c«ng t¸c sinh ho¹t
chuyªn m«n, t¨ng cêng c«ng t¸c giê th¨m líp ®Ó gióp ®ì ®ång nghiÖp
cña m×nh cã tay nghÒ ngµy mét v÷ng vµng h¬n. Ngoµi ra t«i ®· vËn ®éng, gióp
®ì chÞ em tÝch cùc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cïng víi viÖc ®a øng dông
c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc, ph¸t huy phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc
nh»m n©ng cao chÊt lîng giê d¹y. t«i ®· gióp ®ì rÊt nhiÒu ®ång chÝ cña
m×nh dông thµnh th¹o vi tÝnh gióp ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
vµo d¹y häc mét c¸ch chñ ®éng thÕ ë t«i phô tr¸ch 100% gi¸o viªn
dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh. Nhê ®a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y
häc chÊt lîng cña khèi t«i phô tr¸ch ngµy mét n©ng cao ®¹t chØ tiªu
kho¸n ®Çu n¨m häc.
§Ó hoµn thµnh tèt c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc trªn b¶n th©n t«i lu«n
phèi kÕt hîp víi Ban gi¸m hiÖu, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn tËp thÓ c¸n
gi¸o viªn ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.
mét trëng chuyªn m«n khèi 4 - 5 t«i ®· x¸c ®Þnh r»ng c«ng t¸c
chuyªn m«n vÊn ®Ò hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña mét nhµ
trêng. V× vËy trong chuyªn m«n t«i lu«n cã ý thøc ph¶i x©y dùng khèi ®oµn
kÕt v÷ng m¹nh lu«n gióp ®ì c¸c tæ viªn trong tæ n©ng cao tay nghÒ, t¹o cho
lßng yªu nghÒ vµ cã tinh thÇn kÜ luËt cao trong mäi c«ng viÖc.
Trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y t«i lu«n kh«ng ngõng häc hái lu«n trau dåi
chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tinh thÇn häc rÌn ®Ó kh«ng ngõng n©ng
cao tay nghÒ, ®· øng dông ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc vµo trong gi¶ng d¹y
hiÖu qu¶ chÝnh v× thÕ mµ chÊt lîng do líp t«i phô tr¸ch ngµy mét n©ng cao.
KÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt lîng cuèi n¨m häc cu¶ líp 5C do t«i phô tr¸ch ®¹t
kÕt qu¶ nh sau:
1
Báo cáo thành tích - Trang 2
Báo cáo thành tích - Người đăng: Nghé NoBi NguyỄn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo thành tích 9 10 416