Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập CTXH

Được đăng lên bởi nguyenvinaphon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÔNG TÁC XÃ HỘI
- Môn: Thực tập công tác xã hội cá nhân và nhóm
- Tên cơ sở xã hội: Thánh Tịnh Hắc Long Môn xã Định Thành, huyện
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
- Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Lê Chí An
- Sinh viên thực tập: PHẠM HOÀNG MƠ
- Thời gian thực tập: từ ngày 17/9/2011 đến ngày 17/12/2011
I. – MỤC TIÊU TỰC TẬP:
- Nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng và phát triển tác phong chuyên
nghiệp.
- Nối kết lý thuyết và thực hành, áp dụng các phương pháp, kỹ năng làm việc
với cơ sở.
- Tìm hiểu tình hình thực tế của cơ sở sinh viên đến thực tập, viết báo thực
tập (theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách)
*KẾ HOẠCH THỰC TẬP CỤ THỂ:
Thời gian
17/9/2011

30/9/2011

Nội dung

Phương pháp

- Giáo viên hướng dẫn công việc
thực tập cho lớp
- Đến Thánh Tịnh Hắc Long Môn
để thực tập, trình giấy giới thiệu,
làm quen với cơ sở, thiết lập mối
quan hệ. Giới thiệu mục đích, nội
dung của đợt thực tập. lên kế
hoạch thực tập.
- Hoàn chỉnh bản kế hoạch thực
tập, tìm hiểu về đặc điểm của
Thánh Tịnh Hắc Long Môn (theo
hướng dẫn)

1

trực tiếp

Người phụ
trách
SV

-Gặp gở trao đổi
trực tiếp, quan
sát.

SV

14/10/2011
30/10/2011

10/11/2011

17/12/2011

- Tiếp tục tìm hiểu Thánh Tịnh Gặp gỡ, tiếp xúc,
Hắc Long Môn (theo hướng dẫn) quan sát,
xin số liệu
- Tiếp tục làm việc với cá nhân
thân chủ (theo hướng dẫn)
- Tiếp tục làm việc với nhóm
thân chủ
(theo hướng dẫn)
- chuẩn bị cho báo cáo thực tập
- gởi file toàn bộ về GVHD
- Chào và cảm ơn địa phương
- Lấy giấy chứng nhận thực tập
của địa phương
- In báo cáo và nộp về trường

2

SV

Vấn đàm thân
SV
chủ, Vãng gia
Lập nhóm và SV cùng cả
làm việc với nhóm làm
nhóm
việc với thân
chủ

SV

PHẦN I: TÌM HIỂU CƠ SỞ
1. Tên cơ sở: Thánh Tịnh Hắc Long Môn
2. Địa chỉ: ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
3. Tên cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Định Thành, huyện Đông
Hải, tỉnh Bạc Liêu.
4. Địa chỉ: ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu,
số điện thoại: 07813.857.031.
5. Mục đích của cơ sở:
Thánh Tịnh Hắc Long Môn là cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi
không nơi nương tựa. Việc ra đời của Thánh Tịnh Hắc Long Môn đã thể hiện được
nguyện vọng thiết tha của nhân dân, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự nhiệt
tình của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện nhân đạo phi chính phủ luôn mong
muốn về sự bình đẳng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hướng cho các
em đến một tương lai mới tốt đẹp hơn.
6. Đối tượng của cơ sở phục vụ:
Là những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa có hoàn cản...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÔNG TÁC XÃ HỘI

Thánh Tịnh Hắc Long Môn xã Định Thành, huyện
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Thạc sĩ Lê Chí An
PHẠM HOÀNG MƠ
 !"#$17/9/2011%&#$17/12/2011
I. – MỤC TIÊU TỰC TẬP:
- '()*+,-.$/012#+3.$
/4
'50&-6.$&##787012-#)/
4
9)3.99&:!%&7&;
<=:!>8+?
*KẾ HOẠCH THỰC TẬP CỤ THỂ:
Thời gian Nội dung Phương pháp
Người phụ
trách
@ABCBDE@@
/
-
+&
SV
FEBCBDE@@
G&HIJK
%37+9L$/.7
-#)M.=7&-)5
M.!/4/.)8%N7
. :! %O  4 - 0&
P4
I#Q;>0&P
7 9) 3. R %S %3) :!
HIJK<=
?
S+!%T
+ &7 M.!
4
U
@
báo cáo thực tập CTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập CTXH - Người đăng: nguyenvinaphon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
báo cáo thực tập CTXH 9 10 335