Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thương mại điện tử VN 2006

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 4991 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM

2006

LƯU Ý
Tài liệu này do Vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại chủ trì biên
soạn. Những quan điểm và nhận định đưa ra trong Báo cáo tổng hợp
từ kết quả điều tra khảo sát và không phản ánh quan điểm chính
thức của Bộ Thương mại.
Mọi trích dẫn thông tin từ tài liệu này phải nêu rõ nguồn “Báo cáo
Thương mại điện tử Việt Nam năm 2006” của Bộ Thương mại.
Toàn văn báo cáo này được đăng trên website chính thức của Bộ
Thương mại, mục “Thương mại điện tử”, phần “Chính sách” tại địa
chỉ sau:


LỜI GIỚI THIỆU
Năm 2006 là năm mở đầu một giai đoạn mới của thương mại điện tử Việt Nam, đánh dấu việc thương mại
điện tử đã chính thức được pháp luật thừa nhận và bắt đầu phát triển mạnh mẽ trên tất cả mọi khía cạnh.
Tiếp theo các Báo cáo Thương mại điện tử từ năm 2003 đến 2005, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam
2006 đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về tình hình phát triển và ứng dụng thương mại điện tử trong các lĩnh
vực của đời sống kinh tế - xã hội, với điểm nhấn là những lĩnh vực có sự tiến bộ rõ nét nhất trong năm qua.
Báo cáo được xây dựng dựa trên các nghiên cứu, phân tích, điều tra và phỏng vấn thực tế để thể hiện một
bức tranh tương đối toàn diện và chân thực về hiện trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam năm
2006. Báo cáo năm nay ghi nhận thương mại điện tử đã trở nên phổ biến với các tầng lớp doanh nghiệp
và người dân, loại hình thương mại điện tử doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) phát triển khá nhanh
cả về chiều rộng và chiều sâu, các dịch vụ công trực tuyến khởi sắc thông qua việc các cơ quan nhà nước
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính. Tuy nhiên, năm 2006 cũng chứng
kiến một số hạn chế như việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử, vấn đề an
toàn, an ninh mạng cũng như nhiều vấn đề mới phát sinh làm cản trở sự phát triển của thương mại điện
tử vẫn chưa được giải quyết thích đáng.
Trên cơ sở các phân tích và nhận định của Báo cáo, chúng ta hy vọng cùng với sự chuyển biến sâu rộng
của toàn bộ nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh Việt
Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, thương mại điện tử Việt Nam sẽ có những bước phát
triển mới trong các năm tiếp theo.
Thay mặt Bộ Thương mại, tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, chuyên
gia đã nhiệt tình phối hợp và cung cấp thông tin trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện Báo cáo.
Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiế...
O CÁO
THƯƠNG MI ĐIN T
THƯƠNG MI ĐIN T
2006
VIT NAM
VIT NAM
Báo cáo thương mại điện tử VN 2006 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thương mại điện tử VN 2006 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Báo cáo thương mại điện tử VN 2006 9 10 299