Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình đoàn viên

Được đăng lên bởi Đơn Giản
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§oµn trêng ®tcb lª hång phong tp hµ néi
Chi ®oµn…
***
B¸o c¸o t×nh h×nh ®oµn viªn thanh niªn chi ®oµn...
Ban Thêng vô §oµn Trêng §TCB Lª Hång Phong TP Hµ Néi

KÝnh göi:

BCH Chi ®oµn...xin b¸o c¸o t×nh h×nh ®oµn viªn trong Chi ®oµn ®Õn thêi ®iÓm ngµy...th¸ng....n¨m....nh sau:
• Tæng sè häc viªn trong líp:
• Tæng sè ®oµn viªn:

Nam:

• Tæng sè ®¶ng viªn lµ ®oµn viªn:

N÷:
Nam:

N÷:

• Tæng sè ®¶ng viªn kh«ng cßn lµ ®oµn viªn:

Nam:

N÷:

• Ngµy khai gi¶ng hoÆc b¾t ®Çu häc tËp t¹i Trêng §TCB Lª Hång Phong TP Hµ Néi:
Ngµy th¸ng n¨m sinh
TT

Hä vµ tªn

Nam

N÷

01/02/1986

§¶ng viªn

ThÎ
®oµn
viªn

GiÊy
tê
kh¸c

ChuyÓn sinh häat §oµn lÇn
cuèi cïng ngµy /tõ n¬i nµo
(ghi theo Sæ ®oµn viªn hoÆc
giÊy tê x¸c nhËn)

§ãng ®oµn phÝ ®Õn hÕt
th¸ng n¨m nµo/ë ®©u
(Ghi theo Sæ ®oµn viªn
hoÆc giÊy tê x¸c nhËn)

ThÎ ®¶ng sè

G/tê kh¸c

Sæ
®oµn
viªn

0

0

x

0

0

02/01/2012 tõ §oµn x· Y

12/2011 t¹i §oµn x· Y

1.

NguyÔn V¨n A

2.

NguyÔn ThÞ B

07/12/1988

1234xxxx

0

0

0

0

0

0

3.

Ph¹m ThÞ M

21/8/1989

0

0

0

0

x

30/6/2011 tõ Trêng §H K

6/2011 tõ Trêng §H K

4.

§inh V¨n D

0

0

0

0

0

0

0

12/5/1984

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2012
T/M BCH Chi ®oµn
BÝ th

Ghi chó: Sau khi thèng kª ®Çy ®ñ, BÝ th chi ®oµn göi vÒ §oµn trêng cho ®/cNghiªm §×nh §¹t c¶ B¸o c¸o nµy vµ toµn bé hå s¬
thu ®îc cña ®oµn viªn ®Ó kiÓm tra, chËm nhÊt lµ 03/5/2013

Page 1 of 1

Ghi chó

Cha vµo
§oµn

...
§oµn trêng ®tcb lª hång phong tp hµ néi
Chi ®oµn
***
B¸o c¸o t×nh h×nh ®oµn viªn thanh niªn chi ®oµn...
KÝnh göi: Ban Thêng vô §oµn Trêng §TCB Lª Hång Phong TP Hµ Néi
BCH Chi ®oµn...xin b¸o c¸o t×nh h×nh ®oµn viªn trong Chi ®oµn ®Õn thêi ®iÓm ngµy...th¸ng....n¨m....nh sau:
Tæng sè häc viªn trong líp:
Tæng sè ®oµn viªn: Nam: N÷:
Tæng sè ®¶ng viªn lµ ®oµn viªn: Nam: N÷:
Tæng sè ®¶ng viªn kh«ng cßn lµ ®oµn viªn: Nam: N÷:
Ngµy khai gi¶ng hoÆc b¾t ®Çu häc tËp t¹i Trêng §TCB Lª Hång Phong TP Hµ Néi:
TT Hä vµ tªn
Ngµy th¸ng n¨m sinh §¶ng viªn
®oµn
viªn
ThÎ
®oµn
viªn
GiÊy
kh¸c
ChuyÓn sinh häat §oµn lÇn
cuèi cïng ngµy /tõ n¬i nµo
(ghi theo Sæ ®oµn viªn hoÆc
giÊy tê x¸c nhËn)
§ãng ®oµn phÝ ®Õn hÕt
th¸ng n¨m nµo/ë ®©u
(Ghi theo Sæ ®oµn viªn
hoÆc giÊy tê x¸c nhËn)
Ghi chó
Nam ThÎ ®¶ng sè G/tê kh¸c
1. NguyÔn V¨n A 01/02/1986 0 0 x 0 0 02/01/2012 tõ §oµn x· Y 12/2011 t¹i §oµn x· Y
2. NguyÔn ThÞ B 07/12/1988 1234xxxx 0 0 0 0 0 0
3. Ph¹m ThÞ M 21/8/1989 0 0 0 0 x 30/6/2011 tõ Trêng §H K 6/2011 tõ Trêng §H K
4. §inh V¨n D 12/5/1984 0 0 0 0 0 0 0 Cha vµo
§oµn
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2012
T/M BCH Chi ®oµn
BÝ th
Page 1 of 1
Ghi chó: Sau khi thèng kª ®Çy ®ñ, BÝ th chi ®oµn göi vÒ §oµn tr-
êng cho ®/cNghiªm §×nh §¹t c¶ B¸o c¸o nµy vµ toµn bé hå s¬
thu ®îc cña ®oµn viªn ®Ó kiÓm tra, chËm nhÊt lµ 03/5/2013
Báo cáo tình hình đoàn viên - Người đăng: Đơn Giản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo tình hình đoàn viên 9 10 708