Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình hoạt động công tác dân vận năm 2014

Được đăng lên bởi Võ Thi Truc Mai
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN CẢNH
KHỐI DÂN VẬN
*
Số 83 - BC/DV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiên Cảnh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động công tác dân vận năm 2014
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
A. PHẦN THỨ NHẤT
I. Đặc điểm tình hình chung
1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội:
Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã và Ban
Dân vận huyện ủy, khối dân vận đã tập trung vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuât, tăng cường công tác thâm canh, làm phân hữu cơ phục vụ sản
xuất; tập trung vận động nhân dân ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng đã đem lại hiệu
quả thiết thực. Tổng diện tích gieo sạ 548/578ha, đạt 98,80%; năng suất bình quân đạt
46tạ/ha; diện tích cây ngô là 20/20 ha, đạt 100%, năng suất đạt 40 tạ/ ha, tăng 1tạ/ha
so với năm 2013. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt là 2.920,4/3006 tấn đạt
97,1%. Ngoài ra còn tập trung lãnh đạo và vận động nhân dân trồng các loại rau màu
để cải thiện đời sống tăng thu nhập.
Về chăn nuôi: Đàn gia súc tại thời điểm hiện nay là: 2.558/4.520 con, đạt
56,59% so với kế hoạch, tăng 10,25% so với cùng kỳ. Trong đó: trâu, bò 1216 con,
heo 1.342 con. Tổng đàn gia cầm khoản 32.000 con tăng 1.421 con so với cùng kỳ
2013. Hiện nay tiếp tục vận động nhân dân phát triển đàn gia cầm có hiệu quả. Công
tác tiêm phòng được tập trung chỉ đạo; đã tiêm được 800/2.558 con, đạt 31,27% so
với tổng đàn. Trong đó Trâu, bò 500 con, heo 300 con. Ngoài ra còn tổ chức tiêm
phòng dại chó với 350 liều.
Về kinh tế vườn, kinh tế trang trại: Lãnh đạo và vận động nhân dân tập trung
phát triển KTV, KTTT; trong năm đã huy động các nguồn vốn cho nhân dân vay để
phát triển kinh tế với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Về lâm nghiệp: Cùng với kiểm lâm huyện lập hồ sơ đề nghị huyện ra quyết
định xử lý 02 trường hợp phát rừng trái phép tại Tiểu khu 654 thôn 5. Về PCCC, bảo
vệ rừng được chú trọng thường xuyên vận động trong nhân dân trong công tác BVR,
PCCCR, tuy nhiên vào ngày 08/7/2014, do nhân dân bất cẩn dẫn đến xảy ra vụ cháy
rừng tại Dương Ngãi thuộc tiểu khu 564 thôn 5 là rừng thuộc dự án 661; cũng trong
thời gian này tại núi Vũng Đẳm thôn 7b cũng xảy ra một vụ cháy rừng. Tổng thiệt hại
khoảng 2,5ha rừng trồng keo của người dân, ước tính thiệt hại khoàng 140 triệu đồng.
Vận động nhân dân đăng ký trồng rừng theo dự án WB3 được 67,23 ha, trồng rừng
phân tán trong nhân dân 13,3/100 ha đạt 13,3%KH. Để quản lý chặt chẽ việc quản lý

1

khai thác gỗ keo trên địa bàn, UBND xã khảo sát diện ...


 Tiên Cảnh, ngày 28 tháng 10 năm 2014


 !" #!$%&'()*+,-
&./01 02 345)&6()*+,78
89:;<
8=!4>)!?
,8#4@?#&AB4CDE4F
 !"#$%&'()*+,-".+/,-0(.0&12.3!4356*78!
97:+ 5;35"<+&#97:,*0:20 7:,=+9#9>2#?.>.0&1@=
<+!+A.<B0+ 90"0.$C.D0>.0+9.!+")82+9+E .F2+?.7?'4
6 G0H0:20 7:,=+9#9! 9#&;0.+ =0".@$F 78,*,I)-&+&;
 40+&100+(.JK#&;0L.+&I'-MNMO+!",-0P"QRH' G0@S+ 9,-0
NT0-+!H#&;0L.+.95D)8UQUQ+!",-0VQQR"' G0,-0NQ0-+!"0V0-+!
'7%&UQVJK'4)$W)$F0+(..95.X+-0)8UJPUQ"NQQT0G,-0
PO"VRJ8&!.Y0:20 )*+,-787:,=+9#90Z.>.)-&! 8
,[.4&0+&;,C&'00+ +:2J
Về chăn nuôiF 8&!'\.0-&0+C&,&[+&;!5)8]UJMMNJMUQ.",-0
MT"MPR'7%&<1+-.+"0VQ"UMR'7%&.^<_J,X]09 "@YVUVT."
+IVJNU.JK,8&!.`<+4UJQQQ.0VJNUV.'7%&.^<_
UQVJ&;!50&120?.7:,=+9#92+>00&[,8&!.`.X+&;  4JD
0>.0&a2+Y,$W.0:20 .+/,-H,*0&a,$W.QQUJMM.",-0V"UOR'
7%&0K,8J,X9 "@YMQQ."+IQQ.J8&!.Y0K.+b.0&a
2+Y#-&.+X7%&MQ)&c J
Về kinh tế vườn, kinh tế trang trại:d*+,-787:,=+9#90:20 
2+>00&[e"eH0,*+ 5,=.>. Z7.++9#97!5,[
2+>00&[<&+017%&'0&c+8.+?.0f,ZJ
Về lâm nghiệp: ^7%&<&[)9+ 5;):2+Z'F,c+g+ 5;! 510
,g+6h)iQU0$C+W22+>0j0>&2+k20-&&[ <+ TMN0+DMJcl"@4
7;j,$W..+\0A0+$C6 5a7:,=0+9#90.D0>.m"
lm"0 5+&a7885QOUQVN"#+9#9@G0.n#o,1645!7?.+>5
j0-&$F*&0+ =.0&[ <+ MTN0+DM)8j0+ =.#(>TTVH.p0
0+C&&!850-&\&pq0+DO@.p645!=07?.+>5jJK0+&;0+-&
<+4U"M+!j0Z<I.3!$C&#9"$%.0L+0+&;0+-&<+8VNQ0&; ,ZJ
:,=+9#9,<i0Zj0+I#(>r,$W.TO"U+!"0Zj
2+90>0+9#9V"VQQ+!,-0V"ReJ[ 4)i.+s0.+t7&;. 4)i
V
Báo cáo tình hình hoạt động công tác dân vận năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tình hình hoạt động công tác dân vận năm 2014 - Người đăng: Võ Thi Truc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Báo cáo tình hình hoạt động công tác dân vận năm 2014 9 10 863