Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết

Được đăng lên bởi quanghung7
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYỆN UỶ KIM THÀNH
TRUNG TÂM BDCT
*
Số
-BC/TT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kim Thành, ngày 12 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014
phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LLCT NĂM 2014.

1- Tổ chức bộ máy và tình hình tư tưởng chính trị
Trung tâm BDCT huyện Kim Thành là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy và
UBND huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện
ủy. Năm 2014, Trung tâm được giao 04 biên chế (01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 01
giảng viên chuyên trách, 01 nhân viên kế toán); để đảm bảo hoạt động, Trung tâm hợp
đồng bảo hiểm 01 nhân viên giáo vụ, thư viện, 01 nhân viên văn thư, tạp vụ và 02 bảo
vệ.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương. Triển khai thực hiện
tốt các chuẩn mực đạo đức, đăng ký nêu gương và học tập các chuyên đề theo Chỉ thị
số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” gắn với rà soát, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm
điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao
bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm Quy chế làm
việc, Quy chế giảng dạy, học tập LLCT, Quy chế phối hợp mở lớp…Tham gia đầy đủ
các cuộc họp, hội nghị do tỉnh, huyện và cơ quan tổ chức. Thực hiện nghiêm chế độ
báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
2- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Trung tâm BDCT chủ động rà soát xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy, học tập
LLCT; xây dựng, đăng ký chỉ tiêu giáo dục LLCT đảm bảo khoa học, sát thực tế. Tích
cực phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức khảo sát, chiêu sinh các lớp đào tạo,
bồi dưỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoàn
thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 với 28 chương trình, 33 lớp = 3.197
học viên, đạt 105,5% kế hoạch.
Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 58-KH/BTGTU ngày 26/10/2012 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Hải Dương về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT tại Trung tâm BDCT
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2016. Hoạt
động đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT được
quan tâm và đi vào chiều sâu, trong đó đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy lựa
1

chọn, cử 02 giảng viên tham gia Hội thi giảng viên LLCT ...
HUYỆN UỶ KIM THÀNH
TRUNG TÂM BDCT
*
Số -BC/TT
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kim Thành, ngày 12 tháng 11 năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014
phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LLCT NĂM 2014.
1- Tổ chức bộ máy và tình hình tư tưởng chính trị
Trung tâm BDCT huyện Kim Thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy
UBND huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện
ủy. Năm 2014, Trung tâm được giao 04 biên chế (01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 01
giảng viên chuyên trách, 01 nhân viên kế toán); để đảm bảo hoạt động, Trung tâm hợp
đồng bảo hiểm 01 nhân viên giáo vụ, thư viện, 01 nhân viên văn thư, tạp vụ 02 bảo
vệ.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ
trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước địa phương. Triển khai thực hiện
tốt các chuẩn mực đạo đức, đăng nêu gương học tậpc chuyên đtheo Chỉ thị
số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” gắn với soát, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm
điểm tự p bình phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tích cực học tập, rèn luyện nâng cao
bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm Quy chế làm
việc, Quy chế giảng dạy, học tập LLCT, Quy chế phối hợp mở lớp…Tham gia đầy đủ
các cuộc họp, hội nghị do tỉnh, huyện cơ quan tổ chức. Thực hiện nghiêm chế độ
báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
2- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Trung tâm BDCT chủ động soát xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy, học tập
LLCT; xây dựng, đăng chỉ tiêu giáo dục LLCT đảm bảo khoa học, sát thực tế. Tích
cực phối hợp với c ngành, địa phương tổ chức khảo t, chiêu sinh các lớp đào tạo,
bồi dưỡng LLCT chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên nhân dân. Hoàn
thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 với 28 chương trình, 33 lớp = 3.197
học viên, đạt 105,5% kế hoạch.
Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 58-KH/BTGTU ngày 26/10/2012 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Hải Dương về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT tại Trung tâm BDCT
các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2016. Hoạt
động đi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT được
quan tâm và đi vào chiều sâu, trong đó đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy lựa
1
Báo cáo tổng kết - Trang 2
Báo cáo tổng kết - Người đăng: quanghung7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo tổng kết 9 10 879